Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Slovenská technická univerzita Bratislava a dekan Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest vysokoškolských učiteľov:

Ústav inžinierskej pedagogiky a humanitných vied

Katedra odbornej jazykovej prípravy

- 1  miesto odborného asistenta

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

- vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore anglický jazyk,

- vedecká hodnosť PhD.,

-  pedagogická prax,

- kompetencie v oblasti riešenia vedeckovýskumných úloh,

- skúsenosti s prekladom odborných textov,

- charakterové predpoklady pre prácu vysokoškolského učiteľa

Výhodou: publikačná činnosť a aktívna participácia na konferenciách a odborných podujatiach s medzinárodnou účasťou.


Ústav materiálov

-  1  miesto odborného asistenta pre výučbu náuky o materiáloch a príbuzných predmetov.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

- vysokoškolské vzdelanie technického zamerania,

- vedecká hodnosť PhD. alebo odovzdaná dizertačná práca,  

- vedeckovýskumná a publikačná činnosť v oblasti materiálových vied,

- aktívne ovládanie anglického jazyka.

Prihlášky do výberového konania spolu s profesijným životopisom - Europasom, overenými dokladmi o vzdelaní a zoznamom publikačnej a výskumnej  činnosti posielajte   do 1. 7. 2011 na adresu: Materiálovotechnologická fakulta STU, personálny a organizačný odbor, Paulínska 16, 917 24  Trnava. V prípade interných zamestnancov k prihláške stačí pripojiť zoznam publikačnej a výskumnej činnosti a aktuálny profesijný životopis.

Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

 

prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
dekan fakulty