Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Slovenská technická univerzita Bratislava a dekan Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest:

riaditeľka/riaditeľ Ústavu aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky

- vedecko-pedagogický titul profesor/docent v príslušnom alebo príbuznom odbore,

- riadiaca prax na univerzite alebo vo výskumnom ústave,

- dynamika a kreativita v rozhodovaní,

- organizačné schopnosti,

- znalosť anglického jazyka.

Uchádzači o funkciu riaditeľky/riaditeľa ústavu predložia pri pohovore víziu ďalšieho rozvoja ústavu, o ktorého riadenie sa uchádzajú. Informácie pre vypracovanie vízie ďalšieho rozvoja poskytne Personálny a organizačný odbor.

riaditeľka/riaditeľ Študentského domova a jedálne M. Uhra

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky

- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa - ekonomického alebo technického zamerania,

- riadiaca prax,

- dynamika a kreativita v rozhodovaní,

- organizačné schopnosti,

- znalosť jedného cudzieho jazyka vítaná.

Uchádzači o funkciu vedúcej/vedúceho predložia pri pohovore víziu ďalšieho rozvoja Študentského domova a jedálne. Informácie pre vypracovanie vízie ďalšieho rozvoja poskytne Odbor ekonomických a správnych činností.

Prihlášky do výberového konania spolu s profesijným životopisom, overenými dokladmi o vzdelaní a víziou ďalšieho rozvoja posielajte do 15. 7. 2011  na adresu: Materiálovotechnologická fakulta STU, personálny a organizačný odbor, Paulínska 16, 917 24  Trnava. 

Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.


prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
dekan fakulty