Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dekan Materiálovotechnologickej fakulty STU v Trnave so súhlasom rektora Slovenskej technickej  univerzity v Bratislave v súlade so zákonom   č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta profesora resp. docenta v študijných odboroch:

1.1.10    Odborová didaktika (1 miesto)

1.1.2      Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy (1 miesto)

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:    
  • vedecko-pedagogický titul profesor resp. docent vpríslušnom odbore, príp. príbuznom odbore,
  • preukázateľná úspešnosť pri získavaní významných medzinárodných alebo domácich vedeckých, výskumných avzdelávacích projektov,
  • pedagogická činnosť spojená sprednášaním uceleného povinného alebo povinne voliteľného predmetu vrámci študijného programu, na ktorý je funkcia viazaná,
  • vprípade uchádzača ofunkciu profesora aspoň jeden úspešne ukončený doktorand,
  • aktívna znalosť anglického jazyka,
  • vedeckovýskumná apublikačná činnosť.
Každý uchádzač zároveň písomne doloží:
  • prehľad piatich najvýznamnejších prác za obdobie posledných piatich rokov,
  • prehľad výskumných úloh včlenení na domáce, zahraničné, grantové projekty za obdobie posledných piatich rokov,
  • prehľad uzavretých hospodárskych zmlúv vrámci podnikateľskej činnosti za obdobie posledných piatich rokov.
Prihlášky do výberového konania, spolu s profesijným životopisom - europasom, overenými dokladmi o vzdelaní a zoznamom publikačnej, výskumnej, grantovej a podnikateľskej činnosti zasielajte do 15. 7. 2011  na adresu: Materiálovotechnologická fakulta STU, personálny a organizačný odbor, Paulínska 16, 917 24  Trnava.  Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.