Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dekan Materiálovotechnologickej fakulty STU v Trnave so súhlasom rektora Slovenskej technickej  univerzity v Bratislave v súlade so zákonom   č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta docenta resp. odborného asistenta:

- funkčné miesto docenta:

študijný odbor: 5.2.52 Priemyselné inžinierstvo -1 miesto v študijnom programe Personálna práca v priemyselnom podniku

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:    

- vedecko-pedagogický titul docent v odbore filozofia, príp. príbuznom  odbore,

- preukázateľná úspešnosť pri získavaní významných medzinárodných alebo domácich vedeckých, výskumných a vzdelávacích projektov,

- aktívna znalosť cudzieho jazyka,

- vedeckovýskumná  a publikačná činnosť.

 

Každý uchádzač zároveň písomne doloží:

- prehľad piatich najvýznamnejších prác za obdobie posledných piatich rokov,

- prehľad výskumných úloh v členení na domáce, zahraničné, grantové projekty za obdobie posledných piatich rokov,

- prehľad uzavretých hospodárskych zmlúv v rámci podnikateľskej činnosti za obdobie posledných piatich rokov.

 

- funkčné miesto odborného asistenta - 1 miesto pre výučbu predmetov s filozofickým  zameraním.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

- vysokoškolské vzdelanie filozofického smeru,

- vedecká hodnosť PhD.,  

- vedeckovýskumná a publikačná činnosť v odbore,

- aktívne ovládanie anglického jazyka.

Prihlášky do výberového konania, spolu s profesijným životopisom - europasom, overenými dokladmi o vzdelaní a zoznamom publikačnej činnosti a v prípade docenta aj výskumnej, grantovej a podnikateľskej činnosti, zasielajte do 6. 9. 2011 na adresu: Materiálovotechnologická fakulta STU, personálny a organizačný odbor, Paulínska 16, 917 24  Trnava.  Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
dekan fakulty