Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Slovenská technická univerzita so sídlom v Bratislave a dekan Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest vysokoškolských učiteľov:

Ústav bezpečnostného a  environmentálneho inžinierstva

- 2 miesta odborných asistentov pre študijný odbor Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky

- vysokoškolské vzdelanie technického zamerania,

- vedecká hodnosť PhD.,

- znalosť práce s PC - aplikácie v pedagogickom procese,

- vedeckovýskumná a publikačná činnosť v odbore,

- pedagogická prax v univerzitných podmienkach,

- aktívne ovládanie anglického jazyka. 

Prihlášky do výberového konania, spolu s profesijným životopisom - Europasom, overenými dokladmi o  vzdelaní a zoznamom publikačnej a výskumnej  činnosti posielajte do 17. 10. 2011  na adresu: Materiálovotechnologická fakulta STU, personálny a organizačný odbor, Paulínska 16, 917 24  Trnava.

Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

 prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
dekan fakulty