Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Slovenská technická univerzita Bratislava a dekan Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest vysokoškolských učiteľov:

Lektorský kabinet

Oddelenie odbornej jazykovej prípravy -  miesta lektorov/odborných asistentov

- pre odbornú technickú prípravu v anglickom jazyku.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

-  vysokoškolské vzdelanie so zameraním na výučbu anglického jazyka,

- pedagogická prax v univerzitných podmienkach vítaná,

- aktívne ovládanie anglického jazyka.

Oddelenie humanitných vied - miesta lektorov/odborných asistentov

- pre výučbu predmetov s filozofickým zameraním,

- výučbu predmetov so zameraním na sociológiu,

-  výučbu predmetov so zameraním na psychológiu,

- výučbu predmetov so zameraním na dejiny vied a techniky

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

-  vysokoškolské vzdelanie príslušného resp. príbuzného smeru,

- pedagogická prax v univerzitných podmienkach vítaná,

- aktívne ovládanie anglického jazyka.

Oddelenie telesnej výchovy a športu - miesta lektorov/odborných asistentov

- pre výučbu predmetov so zameraním na telovýchovu.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

- vysokoškolské vzdelanie telovýchovného zamerania,

- pedagogická prax v univerzitných podmienkach vítaná,

-  aktívne ovládanie anglického jazyka.

Prihlášky do výberového konania spolu s profesijným životopisom - Europasom, overenými dokladmi o vzdelaní posielajte do 2.12.2011 na adresu: Materiálovotechnologická fakulta STU, personálny a organizačný odbor, Paulínska 16, 917 24  Trnava. V prípade interných zamestnancov k prihláške stačí pripojiť aktuálny profesijný životopis.

Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.                                  

prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
dekan fakulty