Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dekan Materiálovotechnologickej fakulty STU v Trnave so súhlasom rektora Slovenskej technickej  univerzity v Bratislave v súlade so zákonom   č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta profesora a docenta resp. odborného asistenta v študijnom odbore 5.2.52 Priemyselné inžinierstvo.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky pre funkčné miesto profesora a docenta:    

 • vedecko-pedagogický titul profesor, resp. docent v príslušnom odbore, príp.       príbuznom  odbore,
 • pedagogická činnosť spojená s prednášaním uceleného povinného alebo povinne voliteľného predmetu v rámci študijného programu, na ktorý je funkcia viazaná,
 • preukázateľná úspešnosť pri získavaní významných medzinárodných alebo domácich vedeckých, výskumných a vzdelávacích projektov,
 • v prípade uchádzača o funkciu profesora aspoň jeden úspešne ukončený doktorand,
 • vedeckovýskumná  a publikačná činnosť,
 • aktívna znalosť anglického jazyka.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky pre funkčné miesto odborného asistenta:

 • vysokoškolské vzdelanie technického alebo ekonomického zamerania,
 • vedecká hodnosť PhD. v študijnom odbore Priemyselné inžinierstvo,
 • vedomosti a praktické skúsenosti z oblasti Všeobecnej ekonomickej teórie,
 • vedeckovýskumná a publikačná činnosť v odbore,
 • aktívne ovládanie anglického jazyka.

Každý uchádzač na funkčné miesto profesora a docenta zároveň písomne doloží:

 • prehľad piatich najvýznamnejších prác za obdobie posledných piatich rokov,
 • prehľad výskumných úloh v členení na domáce, zahraničné, grantové projekty za obdobie posledných piatich rokov,
 • prehľad uzavretých hospodárskych zmlúv v rámci podnikateľskej činnosti za obdobie posledných piatich rokov.

Dátum predpokladaného nástupu: 1. 1. 2012. Mzdové podmienky  budú s vybratými uchádzačmi dohodnuté individuálne. 

Prihlášky do výberového konania, spolu s profesijným životopisom - europasom, overenými dokladmi o vzdelaní a zoznamom publikačnej činnosti a v prípade profesora a docenta aj výskumnej, grantovej a podnikateľskej činnosti, zasielajte do 13. 12. 2011 na adresu: Materiálovotechnologická fakulta STU, personálny a organizačný odbor, Paulínska 16, 917 24  Trnava.  Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
dekan fakulty