Prejsť na obsah
Dianie na MTF
Dekan Materiálovotechnologickej fakulty STU v Trnave so súhlasom rektora Slovenskej technickej  univerzity v Bratislave a v súlade so zákonom   č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta:

Docenta v študijnom odbore:

  • 5.2.57  Kvalita produkcie - na výučbu predmetov v oblasti manažérstva kvality

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:    

  • vedecko-pedagogický titul docent v príslušnom odbore, príp. príbuznom  odbore,
  • preukázateľná úspešnosť pri získavaní významných medzinárodných alebo domácich vedeckých, výskumných a vzdelávacích projektov,
  • pedagogická činnosť spojená s prednášaním uceleného povinného alebo povinne voliteľného predmetu v rámci študijného programu, na ktorý je funkcia viazaná,
  • aktívna znalosť anglického jazyka,
  • vedeckovýskumná  a publikačná činnosť.

Každý uchádzač zároveň písomne doloží:

  • prehľad piatich najvýznamnejších prác za obdobie posledných piatich rokov,
  • prehľad výskumných úloh v členení na domáce, zahraničné, grantové projekty za obdobie posledných piatich rokov,
  • prehľad uzavretých hospodárskych zmlúv v rámci podnikateľskej činnosti za obdobie posledných piatich rokov.

Prihlášky do výberového konania, spolu s profesijným životopisom, overenými dokladmi o vzdelaní a zoznamom publikačnej, výskumnej, grantovej a podnikateľskej činnosti zasielajte do 3. 2. 2012 na adresu: Materiálovotechnologická fakulta STU, personálny a organizačný odbor, Paulínska 16, 917 24  Trnava.  Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
dekan fakulty