Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Slovenská technická univerzita Bratislava a dekan Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest vysokoškolských učiteľov:

Ústav materiálov

- 1 miesto odborného asistenta na výučbu materiálovo-technologických predmetov.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

- vysokoškolské vzdelanie v príslušnom odbore,

- vedecká hodnosť PhD., resp. odovzdaná dizertačná práca,

- kvalifikačná spôsobilosť vyučovať materiálovo-technologické predmety,

- skúsenosti s výskumnou prácou a adekvátna publikačná činnosť,

- aktívne ovládanie anglického jazyka.

Detašované pracovisko v Dubnici nad Váhom

- 1 miesto odborného asistenta na výučbu predmetov Úvod do počítačovej podpory výrobných technológií, Základy konštruovania a technická dokumentácia.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

-  vysokoškolské vzdelanie technického zamerania,

-  vedecká hodnosť PhD., resp. prebiehajúce doktorandské štúdium,

- vedeckovýskumná a publikačná činnosť v odbore,

- skúsenosti z predkladania a vedenia výskumných projektov,

- aktívne ovládanie anglického jazyka.

Ústav bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva

- 2 miesta odborných asistentov v študijnom programe Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

- vysokoškolské vzdelanie technického zamerania,

- vedecká hodnosť PhD.,

- vedeckovýskumná a publikačná činnosť v odbore,

- pedagogická prax min. 5 rokov,

- aktívne ovládanie anglického jazyka.

Prihlášky do výberového konania, spolu s profesijným životopisom - Europasom, overenými dokladmi o  vzdelaní a zoznamom publikačnej a výskumnej  činnosti posielajte  do 13. 6. 2012  na adresu: Materiálovotechnologická fakulta STU, personálny a organizačný odbor, Paulínska 16, 917 24  Trnava.

Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

V prípade interných zamestnancov netreba prikladať overené doklady o vzdelaní.

prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
dekan fakulty