Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Slovenská technická univerzita so sídlom v Bratislave a dekan Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest vysokoškolských učiteľov:

Ústav výrobných technológií

- 1 miesto odborného asistenta pre študijný program Výrobné technológie pre oblasti

technológie tvárnenia, teória tvárnenia.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky

- vysokoškolské vzdelanie technického zamerania,

- vedecká hodnosť PhD.,

- vedeckovýskumná a publikačná činnosť v odbore,

- aktívne ovládanie anglického jazyka.

- 1 miesto odborného asistenta v študijnom programe Výrobné technológie, Obrábanie a montáž, Počítačová podpora výrobných technológií a Počítačová podpora návrhu výroby pre oblasti CAPP, technologická príprava výroby v obrábaní.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

- vysokoškolské vzdelanie technického zamerania,

- vedecká hodnosť PhD., alebo odovzdaná dizertačná práca,

- vedeckovýskumná a publikačná činnosť v odbore,

- aktívne ovládanie anglického jazyka.

- 1 miesto odborného asistenta v študijnom programe Výrobné technológie, Obrábanie a montáž, Počítačová podpora výrobných technológií a Počítačová podpora návrhu a výroby pre oblasti programovania CNC strojov, vysokorýchlostné obrábanie, obrábacie stroje.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

- vysokoškolské vzdelanie technického zamerania,

- vedecká hodnosť PhD., alebo odovzdaná dizertačná práca,

- vedeckovýskumná a publikačná činnosť v odbore,

- aktívne ovládanie anglického jazyka.

 

Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky

1 miesto odborného asistenta na výučbu odborných predmetov: Programovacie logistické automaty   a Technické prostriedky automatizovaného riadenia.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky

- ukončený III. stupeň  vysokoškolského štúdia v odbore automatizácia alebo príbuznom,

- vedecká hodnosť PhD.,

- zručnosti v práci so systémom  MatLab,

- zručnosti v práci s priemyselnými automatizačnými systémami:  SIMATIC WinCC, SIMATIC Controllers, Logo, SIMATIC HMI,

-  publikačná činnosť v odbore,

- aktívne ovládanie anglického jazyka.

  

Prihlášky do výberového konania, spolu s profesijným životopisom - Europasom, overenými dokladmi o  vzdelaní a zoznamom publikačnej a výskumnej  činnosti posielajte   do 15. augusta. 2012 na adresu: Materiálovotechnologická fakulta STU, personálny a organizačný odbor, Paulínska 16, 917 24  Trnava.

Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.                                  

V prípade interných zamestnancov netreba prikladať overené doklady o vzdelaní.