Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Slovenská technická univerzita v Bratislave a dekan Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave so súhlasom rektora Slovenskej technickej univerzity a v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest:

docentov v študijnom odbore:

  • 5.2.26 Materiály – 2 miesta na zabezpečovanie výučby fyzikálno-materiálových predmetov.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

  • vedecko-pedagogický titul docent v príslušnom resp. príbuznom odbore,
  • vysokoškolské vzdelanie technického, fyzikálneho alebo chemického zamerania,
  • vedecká hodnosť DrSc., resp. PhD.
  • kvalitná vedeckovýskumná činnosť na medzinárodnej úrovni s relevantnými publikačnými výstupmi,
  • aktívne ovládanie anglického jazyka.

Každý uchádzač zároveň písomne doloží:

  • prehľad piatich najvýznamnejších prác za obdobie posledných piatich rokov,
  • prehľad výskumných úloh v členení na domáce, zahraničné, grantové projekty za obdobie posledných piatich rokov,
  • prehľad uzavretých hospodárskych zmlúv v rámci podnikateľskej činnosti za obdobie posledných piatich rokov.

Prihlášky do výberového konania, spolu s profesijným životopisom - Europasom, overenými dokladmi o vzdelaní a požadovanými prehľadmi o publikačnej a výskumnej činnosti a prehľadom hospodárskych zmlúv posielajte do 18. 9. 2012 na adresu: Materiálovotechnologická fakulta STU, personálny a organizačný odbor, Paulínska 16, 917 24  Trnava.

Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

V prípade interných zamestnancov netreba prikladať overené doklady o vzdelaní.

 prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
dekan fakulty