Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Slovenská technická univerzita Bratislava a dekan Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest vysokoškolských učiteľov:

Lektorský kabinet - Oddelenie humanitných vied

 -  1 miesto lektora/odborného asistenta

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

  • vysokoškolské vzdelanie humanitného smeru,
  • vedecká hodnosť PHD., resp. prebiehajúce doktorandské štúdium,
  • pedagogická prax a prax v odbore,
  • vedeckovýskumná a publikačná činnosť v odbore,
  • aktívna znalosť anglického jazyka.

Prihlášky do výberového konania, spolu s profesijným životopisom - Europassom, overenými dokladmi o vzdelaní a zoznamom publikačnej a výskumnej  činnosti posielajte do 4. 12. 2012 na adresu: Materiálovotechnologická fakulta STU, personálny a organizačný odbor, Paulínska 16, 917 24  Trnava.

Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

V prípade interných zamestnancov netreba prikladať overené doklady o vzdelaní.

prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
dekan fakulty