Prejsť na obsah
Akcie 2007

30. 3. 2007  DEŇ MTF

Vedenie Materiálovotechnologickej fakulty STU Trnava, Akademický senát MTF STU Trnava zorganizovalo  SPOLOČENSKÉ STRETNUTIE z príležitosti osláv dňa učiteľov a 70. výročia vzniku STU dňa 30. marca 2007 o 13.30 hod v priestoroch ŠJ M. Uhra.

 

17. 3. PLAVECKÉ PRETEKY

Na Materiálovotechnologickej fakulte STU v Trnave sa uskutočnil dňa 17. 3. 2007  XXXIII. ročník medzinárodných plaveckých pretekov o pohár mesta TRNAVA.

 

14. 3. 2007 BESEDA:  Odborne orientované zahraničné pobyty študentov

Dňa 14.03.2007 o 14:30 hod. v klube AMOS na Bottovej ul. (prechod medzi starým a novým internátom) sa uskutočnila beseda k danej téme medzi študentmi a pracovníkmi fakulty, pôsobiacimi v oblasti spolupráce so zahraničím.

 

22. 3. 2007 Prezentácia PSA Peugeot Citroën

PSA Peugeot Citroën organizoval na pôde MTF STU v Trnave na prezentáciu, ktorá sa uskutočnila v aule MTF, Paulínska ul. 16, Trnava dňa 22. marca (štvrtok) 2007 o 10.00 hod.

 

19. 4. 2007  ŠVOČ

Dňa 19. 4. 2007 prebehlo na Materiálovotechnologickej fakulte  fakultné kolo Študentskej vedeckej odbornej činnosti.

 

2. - 3. 5. 2007    PODPIS ZMLUVY O Spolupráci Medzi POSTECH (Kórejská rep.) A MTF STU

V dňoch 2.5.2007 - 3.5.2007 navštívili Slovenskú technickú univerzitu a jej Materiálovotechnologickú fakultu STU zástupci Kórejskej republiky- rektor Pohang University of Technology (POSTECH) prof. Chan-Mo Park a  prof. Bruno De Cooman  z inštitútu Graduate Institute of Ferrous Technology (GIFT). Na pôde fakulty bol dňa 3.5.2007 za účasti honorárneho konzula Kórejskej republiky Mariána Mojžiša a vedenia fakulty podpísaná zmluva o vzájomnej spolupráci a kooperácii, na báze ktorej sa budú rozvíjať vzťahy v oblastiach vedy, výskumu a pedagogiky medzi oboma vzdelávacími inštitúciami. Počas návštevy prebehlo stretnutie predstaviteľov MTF STU a POSTECHU s veľvyslancom Kórejskej republiky na Slovensku p. Young Kyu Parkom, ako aj stretnutie s akademickou obcou MTF STU.

 

3. 5. 2007  DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

Cieľom podujatia bolo informovať o ponúkaných akreditovaných študijných programoch, materiálno-technickom vybavení fakulty, ako aj o systéme štúdia a starostlivosti o študentov.

 

13. - 16. 5. 2007  INTERNATIONAL DOCTORAL SEMINAR

V dňoch 13.5.2007 - 16.5.2007 sa uskutočnilo pod záštitou dekana MTF STU prof. Dr. Ing. Olivera Moravčíka Medzinárodný doktorandský seminár v Smoleniciach. Zúčastnilo sa ho 45 doktorandov a hostí z univerzít SR, ČR, Nemecka, Bieloruska, Rakúska.  Študenti PhD. štúdia mohli odprezentovať výsledky svoje práce vo dvoch sekciách, ktoré prebiehali paralelne:

sekcia A -strojárske technológie, materiálové inžinierstvo

sekcia B- priemyselný manažment a kvalita produkcie, aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle, environmentálne a bezpečnostné inžinierstvo, didaktika technických profesijných predmetov.

Okrem pracovnej časti mal doktorandský seminár aj kultúrny a spoločenský rozmer. Účastníci absolvovali návštevu jaskyne Driny a prehliadku pamätihodnotí mesta Trnava. Zároveň bol usporiadaný aj evaluačný a spoločenský večer.

  

18. 5. 2007   DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

Dekan Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity so sídlom v Trnave organizoval dňa 18. mája 2007 o 10.00 hod. Deň otvorených dverí

  v aule prof. Čabelku, na Paulínskej ul. v Trnave pre záujemcov o štúdium a širokú verejnosť. Cieľom podujatia bolo informovať o ponúkaných akreditovaných študijných programoch, materiálno-technickom vybavení fakulty, ako aj o systéme štúdia a starostlivosti o študentov.

  

1. 6. 2007 SEMINÁR : Na podporu Projektov Vega

Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou,  zameraná  na rozšírenie poznatkov z oblasti riešenia projektov a výsledkov výskumu, z procesu športového tréningu a pedagogickej práce na školách a univerzitách organizovaná ÚIPH- K/TVŠ v Trnave.

 

11. - 13. 6. 2007  STRETNUTIE MATERIÁLOVÝCH KATEDIER

Katedra materiálového inžinierstva UMAT MTF STU spolu s Vedeckou spoločnosťou pre náuku o kovoch pri SAV usporiadala odbornú konferenciu s  medzinárodnou účasťou  s príležitosti 16.stretnutia materiálových katedier ČR a SR: Výskum a výučba na materiálových katedrách českých a slovenských vysokých škôl. Akcia sa konala v dňoch  11. - 13. 6. 2007 na KMI UMAT MTF STU Trnava a v Kongresovom centre SAV Smolenice. Hlavným sponzorom podujatia bolo mesto Trnava v rámci plnenia schváleného Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trnava, cieľa A.2.3 - Podpora technického vzdelávania a imidžu mesta ako " high - tech". Stretnutia a odbornej konferencie sa zúčastnilo celkovo viac než štyridsať účastníkov z materiálových ústavov a materiálových katedier vysokých škôl ČR a SR

 

13. 6. 2008  STRETNUTIE DEKANA S PROFESORMI A DOCENTAMI MTF STU

Dňa 13.6.2007 sa uskutočnilo v aule MTF STU stretnutie dekana MTF STU s profesormi a docentami pôsobiacimi na fakulte. Na stretnutí dekan fakulty prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík bilancoval prvých šesť mesiacov uskutočňovania štrukturálnych zmien na fakulte, prezentoval dosiahnuté výsledky a oboznámil prítomných s najdôležitejšími úlohami na druhý polrok 2007. V závere zodpovedal na otázky vysokoškolských učiteľov týkajúcich sa exponovaných tém rozvoja a finančnej poddimenzovanosti fakulty v tomto rozpočtovom roku.

 

22. 6. 2007  TEACHER`S CUP 2007

7. ročník tenisového turnaja  „Teacher´s  cup 2007", ktorý sa uskutočnil na dvorcoch MTF STU v Trnave dňa 22. júna 2007 mal kvalitné obsadenie, vysokú športovú úroveň a príjemnú atmosféru.

 

20. - 27. 8. 2007 ZÁPISY ŠTUDENTOV

V týchto dňoch prebiehali zápisy študentov na štúdium na MTF STU.

 

10. - 14. 9. 2007  SEMINÁR

V dňoch 10. - 14. 9. 2007 bol zorganizovaný 17. ročník DMS-RE v Tatranskej Štrbe.

 

18. - 19. 9. 2007  SEMINÁR: Nové trendy v manažérstve kvality

ÚPMK organizoval pod záštitou dekana MTF STU Trnava Prof. Dr. Ing. Olivera Moravčíka 3. ročník medzinárodného seminára pedagógov študijného programu

Kvalita produkcie Nové trendy v manažérstve kvality.

  

20. 9. 2007 LITERÁRNE CENY

Výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy LF na svojom zasadnutí dňa 20. 9. 2007 udelil na návrh dekana MTF STU prémie za najlepšie práce Študentskej vedeckej konferencie dvoch študentov MTF STU. 

 

20. 9. 2007  OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA

Na slávnostnom zasadnutí akademickej obce bol zahájený školský rok 2007/2008 na Materiálovotechnologickej fakulte STU v Trnave.

 

21. 9. 2007  ŠPORTOVÝ DEŇ MTF STU

Dňa 21. 9. 2007 sa uskutočnil v telovýchovných priestoroch našej fakulty „Športový deň zamestnancov MTF STU". V rámci programu športového dňa zorganizoval UVTE 1. ročník tenisového turnaja Welding cup 2007 s účasťou  partnerskej  Prvej Zváračskej a.s.

 

2.  - 4. 10. 2007   AKADÉMIA VZDELÁVANIA

Materiálovotechnologická fakulta STU pre zentovala svoje študijné programy  na veľtrhu vzdelávania v Bratislave.

 

8. 10. 2007  STRETNUTIE SO SPISOVATEĽOM

Dňa 8. 10. 2007 nám bolo cťou privítať na pôde MTF STU slovenského spisovateľa pána Ladislava Ťažkého.

 

11. 10. 2007   MEMORANDUM O POROZUMENÍ

Dňa 11.10.2007 bolo podpísané na pôde Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave za účasti poslanca NR SR a predsedu trnavského samosprávneho kraja pána Ing. Tibora Mikuša, primátora mesta Trnavy pán Ing. Štefana Bošnáka a rektora STU pána prof. Ing. Vladimíra Báleša, DrSc. Memorandum o porozumení

Medzi trnavským samosprávnym krajom, mestom Trnava a Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave - Materiálovotechnologickou fakultou STU so sídlom v Trnave o spolupráci pri budovaní „Regionálneho inovačného centra" - centra excelencie so zameraním  na automobilový, elektrotechnický a energetický priemysel.

 

11. 10. 2007   SLÁVNOSTNÁ AKADÉMIA

Dňa 11.10. 2007 sa uskutočnila na Materiálovotechnologickej fakulte STU so sídlom Trnave Slávnostná akadémia, ktorej súčasťou bolo otvorenie TEM.

Hosťami tejto slávnosti boli poslanec Národnej rady SR a predseda Trnavského samosprávneho kraja pán Ing. Tibor Mikuš, primátor mesta Trnavy pán Ing. Štefan Bošnák, zahraniční partneri - Dr.h.c. Dr. Ing. Piet Joehnk z Forschungszentrum Dresden a pán Rolf Pfrengle z Institut für Festkörper- und Werkstofforschung Dresden, významní hostia zo zahraničia i SR, zástupci akademickej obce SR, hospodárskej praxe a zamestnanci fakulty.

 

14. 10. 2007  MALOKARPATSKÝ MARATÓN

Pod záštitou Mtf Stu sa uskutočnil 33.  ročník   Malokarpatského  maratónu a 15.  ročník  medzinárodných  majstrovstiev  Sr vysokých  škôl v maratóne a majstrovstiev  mesta  Trnavy  2007  v maratóne.

 

14. - 15. 10. 2007 NÁVŠTEVA V ROSSENDORFE

V dňoch 14.-15.10.2007 sa uskutočnila pracovná návšteva podpredsedu vlády SR do Výskumného centra Drážďany-Rossendorf, SRN. Prorektor STU prof. Maroš Finka , dekan MTF STU prof. Moravčík a prodekan MTF STU prof. Peterka tvorili delegáciu podpredsedu vlády SR pána Dušana Čaploviča. Delegácia bola prijatá štátnou ministerkou pre vedu a umenie Slobodného štátu Sasko Dr. Eva-Mariou Stange a  členmi Prezídia Výskumného centra Rossendorf  dr. Joehnkom a Prof. Dr. Rolandom Sauerbreyom.Predmetom rokovaní bolo potvrdenie záujmu o ďalšiu spoluprácu a hlavne  project výstavby nového  ionového a  plazmového centra SLOVAKION na STU v Trnave.

 

17. 10. 2007  SLÁVNOSTNÉ ZASANUTIE VEDECKEJ RADY MTF STU

Na zasadnutí Vedeckej rady MTF STU prevzali z rúk dekana   zástupcovia priemyslu a zároveň členovia  VR a pracovníci fakulty ocenenia  udelené rektorom STU pri príležitosti 70. výročia založenia STU

 

18. - 19. 10. 2007   CO-MAT-TECH

V dňoch 18. až 19. 10. 2007 prebehla na fakulte 15. medzinárodná vedecká konferencia CO-MAT-TECH 2007 pod záštitou rektora STU.

 

22.10. 2007 ANKETA ŠTUDENTOV KU KVALITE PEDAGOGICKÉHO PROCESU

Vedenie fakulty preto vyzýva všetky študentky a študentov, aby sa v zimnom semestri 2007-2008 ankety aktívne zúčastnili a tým prejavili svoj záujem o veci spoločné, o spoluriadenie a spolurozhodovanie na fakulte.

 

22. - 26. 10. 2007   ÚSPEŠNÍ ŠTUDENTI ŠPORTOVCI

V týždni od 22. 10. 2007 - 26. 10. 2007 sa v Bratislave uskutočnili športové súťaže študentov STU o "Pohár Rektora STU". V konkurencii študentov všetkých fakúlt STU sa študenti MTF nestratili.

 

23. 10. 2007  ZMLUVA O SPOLUPRÁCI

Dekan Fakulty organizácie a informatiky vo Varazdine Záhrebskej univerzity (Chorvátska republika) - prof. Tihomir Hunjak, PhD. a dekan MTF STU so sídlom v Trnave prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík  podpísali dňa 23.10.2007 vo Varazdine Zmluvu o spolupráci medzi oboma inštitúciami. Obsahom tejto zmluvnej spolupráce sú: mobility študentov, doktorandov a pedagógov, spoločné postupy pri získavaní grantov (národnych aj EÚ) a organizovanie medzinárodných konferencií, sympozií, seminárov a kolokvií.

 

5. 11. 2007  PREZENTÁCIA GAUDEAMUS

Po prvýkrát sa Materiálovotechnologická fakulta zúčastnila propagačného podujatia  Gaudeamus-Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání v Brne (ČR)
Záujem o podujatie zo strany študentov a výchovných poradcov je aj vzhľadom na viacročné trvanie akcie veľký. Tento rok navštívilo veľtrh 30 205 návštevníkov. Veľtrhu sa zúčastnilo rekordných 144 vystavovateľov, z toho 35 zahraničných. Bolo tu zastúpených 213 fakúlt a 1370 študijných odborov. Zo SR sa zúčastnilo 5 vystavovateľov:  Materiálovotechnologická fakulty STU so sídlom v Trnave, Trnavská univerzita v Trnave, Univerzita sv.Cyrila a Metoda v Trnave, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety Bratislava a Slov. akademická a informačná agenntúra.

 

12. - 18. 11. 2007  TÝŽDEŇ VEDY A TECHNIKY NA SLOVENSKU

V termíne od 12. - 18. 11. 2007 sa uskutočnil 4.ročník Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2007. Jeho posolstvom je vytvárať podmienky pre rozvoj vedy a techniky v spoločnosti, stimulovať záujem mladých ľudí o vedu, o kariéru vo výskume, ako aj zvýšiť informovanosť verejnosti o úlohe vedy a techniky v každodennom živote.

Pri tejto príležitosti prebiehal na MTF STU v tomto termíne Deň otvorených dverí, počas ktorého bolo možné navštíviť:

laboratórium transmisnej elektrónovej mikroskopie
solárne laboratórium
laboratórium RE/CAD/CAM/CNC/CAQ

17. 11. 2007  BEÁNIA

Každoročné strenutie študentov fakulty, ktorí slávnostne prijímajú do svojich radov študentov 1. ročníka.

 

26. 11. 2007  SEMINÁR OPOM

Odbor poznatkového manažmentu MTF STU zorganizoval odborný seminár na tému o využívaní a navigácii v externých informačných zdrojoch na MTF STU.

 

26. 11. - 7. 12. 2007  IMATRIKULÁCIE

V týchto dňoch prebiehali slávnostné imatrikulácie, t.z. prijatie nových študentov do radov študentov MTF STU v Trnave i na ostatných detašovanýcvh pracoviskách MTF STU.

 

10. 12. 2007  DISKUSIE

Dekan a vedenie fakulty vyzývajú na verejnú fakultnú diskusiu k ratingovým výsledkom technických fakúlt na Slovensku dosiahnutým za rok 2006.

 

11. 12. 2007  NÁVŠTEVA Z FÍNSKA

Dňa 11.12.2007 navštívil Materiálovotechnologickú fakultu STU veľvyslanenec Fínskej republiky na Slovensku pán Rauno Viemerö. Po prehliadke fakulty rokoval s vedením fakulty o možnostiach spolupráce s fínskymi technickými univerzitami v oblasti mobilít študentov a učiteľov, ako aj spolupráci pri získavaní medzinárodných výskumných a vedeckých grantov.

 

29. - 30. 11. 2007 KONFERENCIA   SCHOLA

Materiálovotechnologická fakulta - Ústav inžinierskej pedagogiky a humanitných vied
Internationale Gesellschaft fűr Ingenieurpädagogik - IGIP pod záštitou MŠ SR

zorganizoval v dňoch 29. - 30. novembra 2007  8. medzinárodnú vedeckú konferenciu SCHOLA 2007 tematicky zameranú na Inžiniersku pedagogiku

 

27. 11. 2007  STRETNUTIE S VEDENÍM FAKULTY

Študentská časť AS MTF a ŠP MTF organizovala  stretnutie študentov s vedením fakulty MTF dňa 27.11.2007 o 18:00 hod v priestore vysokoškolského klubu AMOS v ŠD M. Uhra na Bottovej ulici.