Prejsť na obsah
Akcie 2008
JANUÁR 2008

10.1.2008 Novoročné stretnutie zamestnancov a priateľov MTF

Dňa 10.januára 2008 sa na MTF STU uskutočnilo Novoročné stretnutie zamestnancov a priateľov Materiálovotechnologickej fakulty STU . Na akcii, ktorá založila tradíciu pravidelných novoročných stretnutí, sa zúčastnili zamestnanci, ako aj pozvaní hostia zo spolupracujúcich inštitúcií a organizácií, univerzít a hostia zo zahraničia. Po príhovoroch dekana fakulty prof. Dr. Ing. Moravčíka  a predsedu Akademickeho senátu fakulty doc. Ing. Schreibera, PhD.  menom rektora STU pozdravil prítomných krátkym príhovorom aj prorektor STU prof. Ing. Janíček, PhD.  Oficiálna časť pokračovala slávnostnou  recepciou. 

15.1.2008 Noví profesori MTF STU

Prezident Slovenskej republiky pán Ivan Gašparovič vymenoval dňa 15.01.2008 za profesorov nasledujúcich docentov MTF STU:

doc. Ing. Jozef Janovec, DrSc. v odbore Materiály

doc. Ing. Ivan Baránek, CSc. v odbore Strojárske technológie a materiály 

18.1.2008 Návšteva Profesora Kataliniča na MTF STU

Dňa 18.01.2008 navštívil našu fakultu Univ.Prof.Dipl.-Ing. Dr.tech.Dr.mult.h.c. Branko Katalinič z Technickej univerzity Viedeň. Predmetom návštevy boli rokovania o možnostiach usporiadania Svetového sympózia DAAAM 2008 v Trnave v spolupráci s MTF STU. 

25.1.2008 Deň otvorených dverí na MTF STU v Trnave

Dňa 25.1.2008 v pavilóne T na Bottovej ulici sa uskutočnil deň otvorených dverí pre záujemcov o štúdium na MTF v Trnave. Účastníci získali informácie o akreditovaných študijných programoch, materiálno-technickom a prístrojovom vybavení pracovísk fakulty, ako aj o systéme štúdia a starostlivosti o študentov.

 

FEBRUÁR 2008 

7.2. 2008 Konferencia

Materiálovotechnologická fakulta  STU v Trnave, Ústav bezpečnostného a environmentálneho  inžinierstva v spolupráci s Asociáciou rozvoja požiarnej ochrany SR, Krajským riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Trnave, Krajským inšpektorátom práce Trnava, Fakultou bezpečnostného inžinierstva VŠB - TU Ostrava  zorganizovali konferenciu s medzinárodnou účasťou.

Environmentálne aspekty požiarov a havárií

12.2.2008 Spustenie elektronickej prihlášky na štúdum 

V rámci využívania Akademického informačného systému a nových informačných technológií majú možnosť uchádzači o štúdium na MTF STU prihlásiť sa aj formou elektronickej prihlášky na štúdium na MTF STU v Trnave. 

14.2.2008 Seminár: Slovenčina v odbornom a administratívnom štýle

Dňa 14.2.2008 sa uskutočnil seminár na tému „Slovenčina v odbornom a administratívnom štýle", ktorý pripravila katedra odbornej jazykovej prípravy - ÚIPH. Prednášala PhDr. Eleonóra Bujnová, CSc., ktorá dlhé roky pracovala ako vedúca KOJP.  

13.-15.2.2008 MTF STU rokovala s firmou BEKAERT/Belgicko

Delegácia MTF STU v zložení dekan fakulty prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík, I. prodekan prof. Dr. Ing. Jozef Peterka, riaditeľ Ústavu materiálov prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc. a jeho zástupca Ing. Martin Kusý, PhD. navštívili v dňoch 13. - 15. 2. 2008 na pozvanie vedenia firmy Bekaert jej sídlo v Zwevegem-Kortrijk v Belgicku. Firma s viac ako 20 000 zamestnancami a obratom 3.2 miliárd EUR chce investovať na MTF STU do rozvoja vedy a výskumu formou spoločných projektov už v blízkej budúcnosti. 

27.2.2008 Veľtrh absolvent a prax

Dňa 27. 2. 2008 sa Materiálovotechnologická fakulta STU v Trnave túčastnila Veľtrhu s názvom Absolvent a prax, kde prezentovala svoje študijné programy a uplatniteľnosť svojich absolventov v praxi. 

28.-29.2008 Návšteva z partnerskej fakulty FOI Varaždin Univerzity Zagreb

V dňoch 28.02. a 29.02.2008 navštívili Trnavu vedúci predstavitelia Fakulty organizácie a informatiky  (FOI) vo Varaždíne Univerzity Zagreb: dekan FOI profesor Hunjak, prodekanka pre vedu a výskum pani profesorka Divjak, profesor Vrček a profesor Bača rokovali s vedením MTF STU a vedeniami ústavov UIAM a UPMK o príprave spoločných aktivít v oblasti vedy, výskumu a mobilít vysokoškolských učiteľov a študentov.

 

MAREC 2008

1.3.2008 Prijatie prof. Ing. Jozefa Baču CSc. pri príležitosti 50. výročia pôsobenia na STU 

Dekan MTF STU prof.Dr.Ing.Oliver Moravčík prijal prof. Ing. Jozefa Baču, CSc. pri príležitosti 50.výročia pôsobenia na Slovenskej technickej univerzite. Dekan mu poďakoval za jeho dlhoročné pôsobenia vo vysokom školstve a zaželal pevné zdravie do budúcich rokov. 

4.-5.3.2008 MTF na výstave „Prezentácia VŠ SR 2008" v Žiline 

MTF STU sa v dňoch 04.- 05. 03. 2008 zúčastnila na prezentácii možností štúdia pre akademický rok 2008/09 vo výstavných priestoroch Domu techniky Žilina. Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou Žilinskej univerzity v Žiline. 

10.-20.3.2008 Prieskum spokojnosti zamestnancov

Na Materiálovotechnologickej fakulte STU v Trnave bol v dňoch 10. - 20. 3. 2008 uskutočnený dotazníkový prieskum spokojnosti zamestnancov MTF STU.

Účelom dotazníkového prieskumu bolo získať obraz o celkovej spokojnosti/nespokojnosti zamestnancov MTF STU s chodom fakulty, získať názor zamestnancov MTF STU na úroveň komunikácie a informovanosti na fakulte, zmapovať úroveň motivácie zamestnancov MTF STU  a úroveň sociálno-pracovnej klímy na fakulte a  príprava a podpora implementácie modelu manažérstva kvality CAF.

12.-13.3.2008 Veda bližšie k študentom

V dňoch 12. 3. 2008 a 13. 3. 2008 privítala Materiálovotechnologická fakulta v Trnave v rámci projektu APVV „Veda bližšie k študentom" žiakov SPŠS Trnava a Gymnázia Jána Hollého. Pre stredoškolákov pracovníci Ústavu bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva a Ústavu inžinierskej pedagogiky a humanitných vied pripravili zaujímavé experimenty z oblasti chémie a fyziky, ktoré si mohli sa mi vyskúšať. Študenti tiež mali možnosť navštíviť aj solárne laboratórium. Akcie sa počas týchto dvoch dní zúčastnilo 48 študentov.

18.3.2008 Návšteva rektora STU a predsedu AS STU na MTF STU

Dňa 18.03.2008 navštívil rektor STU pán prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc. v sprievode prorektorov, pani kvestorky a predsedu AS STU pána prof. Ing. Milana Žalmana, PhD., Materiálovotechnologickú fakultu so sídlom v Trnave.

27.3.2008 Dies iovis occursus

Dňa 27. marca 2008 sme privítali PhDr. Zuzanu Kusú, PhD., ktorá sa venovala problematike Technokratického riadenia spoločnosti. Stretnutie umocnilo flautové sólo absolventky Konzervatória Bratislava slečny Martiny Kráľovičovej. Po zaujímavej prednáške sa viedla diskusia, ktorá prebehla v priateľskej atmosfére a bola nevšedným obohatením pre všetkých zúčastnených.

27.3.2008 Pracovný seminár k problematike informačných a komunikačných systémov a technológií v univerzitnom prostredí

Dňa 27.03.2008 sa uskutočnil na pôde MTF STU  pracovný seminár s fókusom na nasadzovanie a prevádzku informačných a komunikačných systémov v univerzitnom prostredí pod záštitou prorektora STU pre rozvoj a informačné technológie pána prof. Ing. arch. Maroša Finku, PhD.

 

APRÍL 2008

1.4.2008 12.seminár ESAB o zváraní s medzinárodnou účasťou

Dňa 1.4.2008 sa v pavilóne T na Bottovej ulici uskutočnil odborný seminár cyklu k problematike zvárania a zvariteľnosti, ktorý sa každoročne poriada v spolupráci ESAB Slovakia s.r.o.,MTF STU ÚVTE Katedra zvárania a Slovenskej zváračskej spoločnosti.

1.4.2008 Návšteva zo spoločnosti Mühlbauer v SRN na MTF STU

Dňa 1. 4. 2008 navštívili Materiálovotechnologickú fakultu STU predstavitelia spoločnosti Mühlbauer High Tech International so sídlom v Rodingu, SRN, významného svetového producenta zariadení na výrobu identifikačných kariet a systémov. V zastúpení firmy delegáciu viedol vedúci výskumu Dipl.-Ing. Josef Kirschbauer. Po vzájomnom predstavení pôsobnosti spoločnosti Mühlbauer a MTF STU prebehla diskusia o možnostiach vzájomnej spolupráce v oblasti výskumu a vzdelávania. V závere návštevy si hostia prezreli vybrané laboratóriá fakulty.

4.4.2008 Deň MTF

Dňa 4. 4. 2008 sa uskutočnilo každoročné stretnutie zamestnancov fakulty pri príležitosti osláv Dňa učiteľov pod názvom DEŇ MTF. Podujatia sa zúčastnilo 235 zamestnancov a doktorandov a prebiehalo v príjemnej atmosfére.

4.4.2008 Noví docenti MTF STU

Magnificencia, rektor Technickej univerzity Košice, Dr.h.c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc., menoval docentom po úspešnom ukončení habilitačného pokračovania na TU Košice pána Ing. Petra Košťála, PhD. a magnificencia, rektor Slovenskej technickej univerzity, prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc., menoval docentkou po ukončení habilitačného pokračovania pani Ing. Máriu Dománkovú, PhD.

4.4.2008 Dekan fakulty blahoželal novovymenovanému riaditeľovi IFW Dresden

Dekan fakulty prof. dr. Ing. Oliver Moravčík zablahoželal dna 04.04.2008 z priležitosti uvedenia do funkcie vedeckého riaditeľa Leibnizovho ústavu pevných látok a materiálov /IFW e.V./ v Drážďanoch pánovi prof. Dr. Ludwigovi Schultzemu. S ústavom a s profesorom Schultzom spája fakultu viac ako 10 rokov úspešnej spolupráce.

10.4.2008 Platforma Sun Ray 2 na MTF STU

V týchto dňoch boli uvedené do skúšobnej prevádzky prvé terminály novej platformy SUN RAY 2, ktorá ešte do konca tohto kalendárneho roku úplne nahradí doteraz používanú platformu PC

11.4.2008 Návšteva žiakov SOUs Trnava v rámci popularizácie vedy na stredných školách

Dňa 11. 4. 2008 navštívili Materiálovotechnologickú Fakultu STU žiaci Stredného odborného učilišťa strojárskeho (SOUs) v Trnave. Návštevy sú uskutočňované pravidelne každý rok, v rámci spolupráce medzi MtF STU a SOUs, nielen v oblasti propagácie štúdia ale aj v rámci organizovania rôznych seminárov a školení.

12.-18.4.2008 Návšteva z Iževskej štátnej technickej univerzity

Prorektori Iževskej štátnej technickej univerzity z Iževska, páni prof. Ing. Jurij Michajlov, DrSc., prorektor pre inovačnú činnosť a doc. Ing. Alexander Balitský, PhD., prorektor pre sociálnu oblasť a pedagogiku, navśtívili MTF STU v dňoch 12.04.2008 - 18.04.2008. Obe strany sa dohodli viac ako 18-ročnú spoluprácu postaviť na novú bázu a rozšíriť na viaceré oblasti spoločného záujmu.

16.4.2008 Návšteva technického riaditeľa BEKAERT na MTF STU

Dňa 16.04.2008 navštívil MTF STU pán Dr. Dominique Neerinck, technický riaditeľ firmy BEKAERT (Belgicko). Po prehliadke laboratórií Ústavu výrobných technológií a Ústavu materiálov MTF STU rokoval s vedením fakulty o pripravovanej zmluve o spoločných výskumných aktivitách a ďalších oblastiach možnej spolupráce.

23.4.2008 Promo akcia firmy BEKAERT v Trnave

Dňa 23.4.2008 sa uskutočnila v aule MTF STU na Paulínskej ulici promo akcia firmy BEKAERT. Pre študentov bola pripravená zaujímavá prezentácia s možnosťou osobnej komunikácie s pracovníkmi firmy. Na záver bolo pripravené pre všetkých zúčastnených malé občerstvenie.

24.4.2008 Dies iovis occursus

Dňa 24. apríla 2008 sme na fakulte privítali Doc. RNDr. Juraja Šebestu, CSc., ktorý nám svojou brilantnou prednáškou „Albert Einstein - vedec, človek, legenda" priblížil osobný a vedecký život Alberta Einsteina.

29.4.2008 Fakulta v médiách

Dňa 29.4.2008 o 18.00 hod. v Mestskej televízii Trnava bolo prezentované diskusné fórum aj so zástupcami našej fakulty.

 

MÁJ 2008

2.5.2008 NONSTOP

Dňa 2.5.2008 sa uskutočnil priateľský futbalový zápas v telocvični na Bottovej ulici pri príležitosti zahájenia študentskej akcie NONSTOP.

18.-20.5.2008 International Doctoral seminar 2008

V dňoch 18.5.2008 - 20. 5. 2008 sa na Smolenickom zámku uskutočnil 3.ročník International Doctoral Seminar. Zúčastnilo sa ho   56 prezentujúcich študentov doktorandov, ktorí svoje práce prezentovali vo dvoch sekciách.

22.5.2008 Dies iovis occursus

V rámci štvrtkových odpoludní sme privítali Prof. JUDr. Ján Švidroňa, CSc.  s prednáškou "Technická tvorba a právo".  

22.-23.5.2008 Stretnutie vedenia fakulty so zamestnancami

V dňoch 22.- 23. mája 2008 sa uskutočnilo stretnutie vedenia fakulty so zamestnancami ústavov a odborov. Cieľom tohto stretnutia bolo zhodnotenie situácie na pracoviskách MTF po vyše ročnom fungovaní organizačných zmien na fakulte, súčasná situácia na ústavoch a odboroch, otázky mzdovej politiky a zhodnotenie výsledkov ankety spokojnosti zamestnancov MTF STU.

26.-30.5.2008 Lecture series on Ion Beam Research in Materials Science

Ústav materiálov MTF STU v spolupráci so Slovenskou fyzikálnou spoločnosťou a Forschungszentrum Rossendorf uskutočnili cyklus prednášok "Ion Beam Research in Materials Science," ktoré mal prof. Dr. rer. nat. habil. Dr. h. c. mult. Klaus Wetzig z IFW Dresden.

29.5.2008 Stretnutie účastníkov projektu

Záverečné stretnutie partnerov a účastníkov projektu Zriadenie technicko-poradenského laboratória pre využitie a následnú propagáciu solárnej energie, realizovaného v rámci programu iniciatívy spoločenstva INTERREG IIIA AT-SR.

 

JÚN 2008

3.6.2008 Podpisovanie zmluvy o spolupráci medzi MTF STU a mestom Dubnica nad Váhom

Dňa 3.06.2008 sa na fakulte uskutočnilo stretnutie dekana fakulty prof. Dr.Ing. Olivera Moravčíka s primátorom Dubnice nad Váhom Ing. Jozefom Gašparíkom. Cieľom rokovania za účasti členov vedenia fakulty a predstaviteľov detašovaného strediska Dubnica nad Váhom bolo dohodnúť rámec spolupráce medzi MTF STU a mestom Dubnica nad Váhom, ktoré je dlhoročným sídlom detašovaného výučbového strediska fakulty.

Nemenej dôležitým bodom rokovania bola dohoda o finančnej podpore z mesta smerom na výučbové stredisko Dubnica nad Váhom. Na záver primátor mesta Dubnica nad Váhom Ing.Gašparík a dekan MTF STU prof. Moravčík podpísali rámcovú zmluvu o spolupráci medzi MTF STU a mestom Dubnica nad Váhom.

6.6.2008 MTF STU v Hospodárskych novinách

Dňa 6.6.2008 bola prezentovaná Slovenská technická univerzita v Bratislave a spolu s ňou i naša fakulta v rozhovore s prorektorom STU doc. Ing. Róbertom Redhammerom, PhD. o prioritách STU vo výskume .  Súčasne dávame do pozornosti aj článok z toho istého dňa  rektora STU Prof. Ing. Vladimíra Báleša, DrSc. "Výskum je aj prevencia pred recesiou" .

10.6.2008 Seminár - Rozšírenie prípravy projektových manažérov

Dňa 10.6.2008 sa pod záštitou Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave v spolupráci so Spoločnosťou pre projektové riadenie konal seminár zameraný na oblasť projektového riadenia s názvom „Rozšírenie prípravy projektových manažérov".

17.6.2008 Návšteva vedcov z Ruska a Ukrajiny

V sprievode generálneho riaditeľa Prvej zváračskej a.s. v Bratislave Ing. Petra Fodreka, CSc., navštívili našu fakultu významní svetoví odborníci a vedci z oblasti technológií zvárania. Z Moskovského energetického inštitútu - Technickej univerzity v Moskve, Prof. Viktor K. Dragunov, DrSc. a z Inštitútu elektrického zvárania E.O Patona v Kyjeve, Prof. Analij Kajdalov, DrSc. V spoločnom rozhovore zúčastnené strany hľadali námety pre spoločné projekty už v krátkej budúcnosti. Hostia si prezreli laboratória a vybavenie Ústavov výrobných technológií a Ústavu materiálov.

27.6.2008 TEACHER´S CUP 2008

Dňa 27. 6. 2008 sa uskutočnil 8. ročník slovensko-českého tenisového turnaja učiteľov a zamestnancov vysokých škôl organizovaný pod záštitou dekana MTF STU Prof. Dr. Ing. Olivera Moravčíka. 

 

JÚL 2008

7.-9.7.2008 Promócie absolventov

V dňoch 7. - 9.júla 2008 sa v aule prof. Čabelku na Materiálovotechnologickej fakulte STU so sídlom v Trnave uskutočnili slávnostné promócie absolventov inžinierskeho štúdia za účasti akademických funkcionárov Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave.

10.7.2008 Návšteva z Univerzity v SKOPJE 

V rámci programu CEEPUS navštívila MTF STU dňa 10.7.2008 prodekanka pre vedu a medzinárodnú spoluprácu Strojníckej fakulty Univerzity svätých Cyrila a Metoda v Skopje (Macedónsko) doc. Valentína Gečevska, PhD. Na stretnutí s prodekanom MTF STU prof. Ing.Grgačom, CSc. informovala o pedagogických a výskumných aktivitách jej pracoviska. Po prezentácii hlavných aktivít MTF STU prejavila pani prodekanka záujem o rozšírenie spolupráce medzi našimi fakultami. Program pokračoval prehliadkou vybraných laboratórií MTF STU, na ktorej prodekanku Gečevskú sprevádzal Ing. Ladislav Morovič, PhD. z Ústavu výrobných technológií MTF STU.

11.7.2008 Posudzovanie modelu CAF

Dňa 11.7.2008 sa na MTF STU uskutočnilo externé posudzovanie modelu CAF v rámci projektu "Metóda CAF a príprava samohodnotenia". Externými posudzovateľmi boli Ing. Tomčík a Ing. Hrnčiar, PhD.

25.-30.7.2008 Architektonické štúdie MTF STU

Dekan a vedenie MTF STU vyzvalo akademickú obec spolu so všetkými zamestnancami fakulty na širokú diskusiu k architektonickým štúdiám KAMPUS  MTF  STU  BOTTOVA ULICA" aKONGRESOVÉ  CENTRUM  MTF  STU  RÁZUSOVA  ULICA".

 

AUGUST 2008

18.-20.8.2008 Zápisy do 1. ročníkov 

V dňoch 18.8.-20.8.2008 sa uskutočnil zápis novoprijatých študentov do I.ročníka štúdia na MTF STU. Všetkým zapísaným študentom prajeme veľa síl a pevnej vôle na zvládnutie náročného štúdia na našej fakulte.

27.8.2008 Národná cena SR za kvalitu 2008

Dňa 27.08.2008 sa uskutočnilo posúdenie na mieste (site visit) teamu posudzovateľov pre udeľovanie Národnej ceny SR za kvalitu 2008. Materiálovotechnologická fakulta STU sa uchádza o popredné umiestnenie v súťaži o Národnú cenu SR za kvalitu 2008, ktorú slávnostne odovzdáva každoročne prezident Slovenskej republiky pán Ivan Gašparovič osobne.

28.8.2008 Vyplatenie motivačných štipendií

Vedenie fakulty rozhodlo o dodatočnom vyplatení motivačných štipendií študentom- 106 účastníkom Študentskej vedeckej konferencie 2008 (ŠVK) s cieľom ich motivácie a motivácie aj ostatných študentov zúčastniť sa v ďalších kolách ŠVK a iných podujatiach podobného charakteru.

 

SEPTEMBER 2008

8.-11.9.2008 Druhá letná Univerziáda

Dňa 10.9. 2008 bola ukončená časť 2. letnej Slovenskej Univerziády (8.9. - 11.9. 2008), ktorej turnaj v baseballe a softballe organizovala Materiálovotechnologická fakulta STU v Trnave. Družstvo MTF STU v baseballe získalo prvé miesto a družstvo softballistiek MTF STU obsadilo druhé miesto.

12.9.2008 Návšteva z Technickej univerzity Cluj-Napoca 

Dňa 12. 9. 2008 navštívili MTF STU prof. Petru Berce, PhD., dekan Strojníckej fakulty Univerzity v Kluži (Rumunsko) a prof. Dr. Dr.h.c. ing. Gyenge Csaba z Ústavu výrobného inžinierstva uvedenej fakulty. V zastúpení dekana fakulty prof. Dr.-Ing.Olivera Moravčíka zahraničných hostí prijal prodekan fakulty prof. Ing. Peter Grgač, CSc. Rokovaní sa zúčastnili predstavitelia Ústavu výrobných technológií - riaditeľ ústavu prof. Ing. Karol Velíšek, CSc. a zástupca riaditeľa doc. Ing. Peter Košťál, PhD. Výsledkom rokovaní je dohoda o rozšírení a prehĺbení spolupráce medzi MTF STU a SjF TU v Kluži v budúcom období. 

19.9.2008 Športový deň zamestnancov MTF STU v Trnave

Dňa 19.9. 2008 sa uskutočnil v telovýchovných priestoroch MTF „Športový deň zamestnancov MTF STU". V tento deň sa do súťaží zapojili zamestnanci do 14-ich športových disciplín.

22.9.2008 Slávnostné odovzdanie dekrétu Dr.h.c. akademikovi B. J. Patonovi

Dňa 22. 9. 2008 sa uskutočnilo slávnostné odovzdanie dekrétu, priznávajúceho čestný titul doctor honoris causa Slovenskej technickej univerzity v Bratislave akademikovi Borisovi Jevgenievičovi Patonovi, riaditeľovi Inštitútu elektrozvárania E. O. Patona v Kyjeve a súčasne predsedovi Akadémie vied Ukrajiny

25.-26.9.2008 Seminár „Nové metódy a postupy v metalografii a materiálografii

V dňoch 25.-26.9. organizoval Ústav materiálov MTF STU v spolupráci s firmami Buehler, GmbH; MITAR, spol. s r. o. JEOL (EUROPE) SAS A Oxford Instrunent (UK) seminár na tému „Nové metódy a postupy v metalografii a materálografii. Účasť bola početná ako z radov zamestnancov, tak aj študentov.

25.9.2008 Prémie Literárneho fondu za najlepšie práce ŠVK 2008

Výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu udelil na svojom zasadnutí dňa 25.9.2008 na návrh dekana fakulty prémie za najlepšie práce Študentskej vedeckej konferencie v ak roku 2007/08 nasledovným účastníkom ŠVK 2008 z MTF STU - Ján Liška, Ondrej Herchl, Alexandra Görtlerová, Miroslava Valíčková a Martina Homolová.

 

OKTÓBER 2008

2.10.2008 MTF STU v spoločnom projekte VII. Rámcového programu s výskumnými ústavmi a univerzitami Drážďany, Oxford, Grenoble a ďalšími 12 partnermi z EÚ 

Materiálovotechonolgická fakulta STU sa stala jedným z partnerov participujúcich na VII. rámcovom projekte FP-7 s názvom "Improving the Gender Diversity Management in Materials Research Institutions".

3.10.2008 MTF STU oceneným finalistom súťaže Národná cena SR za kvalitu 2008

MTF STU sa stala oceneným finalistom súťaže Národná cena SR za kvalitu 2008. 

8.10.2008 Zmluva medzi SAV a MTF

Dňa 7.10.2008 bola podpísaná zmluva medzi Ústavom materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied a MTF STU o zriadení spoločného výskumného laboratória na výskum pokrokových kovových materiálov a kompozitov. Za Ústav materiálov a mechaniky strojov podpísal zmluvu Dr. Ing. František Simančík a za MTF STU dekan fakulty prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík.

9.10.2008 MTF na veľtrhu vzdelávania Akadémia 2008

Materiálovotechnologická fakulta STU sa ako každý rok zúčastnila na veľtrhu vzdelávania "AKADÉMIA  2008" v Bratislave v dňoch 7.10.- 9.10.2008. Veľtrh AKADÉMIA je orientovaný na stredoškolskú a vysokoškolskú mládež, ktorá hľadá informácie o ponukách štúdia na vysokých školách.

12.10.2008 Malokarpatský maratón

Dňa 12.10.2008 v nedeľu MTF STU v Trnave v spolupráci s mestom Trnava a Trnavským samosprávnym krajom (TSK) zorganizovala 34. ročník Malokarpatského maratónu (MKM), súčasťou ktorého bol aj 16. ročník Majstrovstiev SR vysokých škôl v maratóne. Preteky sa uskutočnili pod záštitou dekana MTF STU prof. Dr. Ing. Olivera Moravčíka a primátora mesta Trnava Ing. Štefana Bošnáka.

13.10.2008 Stretnutie dekana fakulty so zamestnancami

Prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík, dekan fakulty a prof. Dr. Ing. Jozef Peterka, I. prodekan fakulty sa stretli so všetkými pedagogickými a výskumnými zamestnancami, ktorí pracujú v pracovnom úväzku 37,5 hod týždenne (100% úväzok).

16.10.2008 Dies iovis occursus - október 2008

Dňa 16. októbra 2008 mal na fakulte prednášku RNDr. Pavol Lizoň, CSc. na tému „Huby, mykológia a mykológovia". V úvode programu vystúpil Filip Makáň zo ZUŠ v Trnave, ktorý svojimi 2 skladbami umocnil toto stretnutie. Po prednáške sa v priateľskej atmosfére viedla diskusia, ktorá obohatila prítomných o nevšedné poznatky.

16.-17.10.2008 Návšteva z Belgicka

V dňoch 16. a 17. 10. 2007 navštívili našu fakultu pracovníci firmy BEKAERT Dr. Ir. Petra Backx a Freddy Aps. Cieľom ich návštevy boli konzultácie s diplomantmi a doktorandmi Ústavu materiálov, ktorí na základe bilaterálnej zmluvy pripravujú svoje kvalifikačné práce v spolupráci s touto firmou.

20.10.2008 Menovanie hosťujúceho profesora MTF STU

Vedecká rada  STU na svojom zasadnutí dňa 20.10. 2008 odsúhlasila väčšinou hlasov Dr. rer. nat. Andreasa Kolitscha, riaditeľa Ionového centra Výskumného ústavu Drážďany Rossendorf na funkčné miesto hosťujúceho profesora na MTF STU. Hosťujúci profesor bude pôsobiť na Ústave materiálov MTF STU.

21.-24.10.2008 MTF na veľtrhu GAUDEAMUS 2008

V dňoch 21.10. - 24.10.2008 sa konal v Brne na brnenskom výstavisku XV.ročník Európskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania GAUDEAMUS® 2008. Zúčastnilo sa ho 152 samostatných vystavovateľov, z toho 105 univerzít a vysokých škôl, 19 vyšších odborných škôl, 28 iných vzdelávacích alebo poradenských inštitúcií a 38 zahraničných vystavovateľov (zo Slovenska - 7).

Návštevnosť dosiahla cca 30 000 návštevníkov. 

22. - 25.10.2008 MTF STU - spoluusporiadateľ DAAAM

V dňoch 22.10. 2008 - 25.10. 2008 sa na MTF STU v Trnave uskutočnil 19. ročník Svetového sympózia DAAAM 2008 (Danube Adria Association for Automation and Manufacturing - http://www.daaam.com/ ). V rámci sympózia sa uskutočnli aj 16. ročník Medzinárodnej vedeckej konferencie CO-MAT-TECH 2008 a 2. ročník European DAAAM International Young Researchers´ and Scientists´ Conference.

27.10.2008 Menovanie nových docentov MTF STU

Magnificencia, rektor Slovenskej technickej univerzity Vladimír Báleš dňa 27.10.2008 slávnostne odovzdal novým docentom fakulty - Ing. Márii  Kapustovej, PhD. a Ing. Viliamovi Cibulkovi, CSc. menovacie dekréty.

28.10.2008 WORKSHOP DOKTORANDOV TRNAVA - RADOM 2008

Dňa 28.10.2008 sa na pôde Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave uskutočnil Workshop doktorandov Trnava - Radom so slovensko-poľskou účasťou. Zúčastnili sa ho doktorandi študijného programu Didaktika technických profesijných predmetov z MtF STU v Trnave a doktorandi z Politechniky Radomskej v Poľsku. Cieľom pracovného stretnutia bolo prezentovanie oboch pracovísk a nadviazanie spolupráce v oblasti vedecko - výskumných a publikačných aktivít.

 

 

NOVEMBER 2008 

3.11.2008 Slávnostná imatrikulácia v Dubnici nad Váhom

Dňa 3. 11. 2008 sa konali slávnostné imatrikulácie študentov prijatých do 1. ročníka na detašovanom  pracovisku v Dubnici nad Váhom. Slávnostný akt prijímania  a zápisu nových študentov a odovzdania imatrikulačných listov za účasti  akademických funkcionárov MTF STU so sídlom v Trnave sa uskutočnil v Mestskom dome kultúry v Dubnici nad Váhom. Na imatrikuláciu boli vedúcim detašovaného pracoviska pozvaní aj zástupcovia mestskej samosprávy.

3.11.2008 Ocenená diplomová práca

Diplomant MTF STU, Ing. Tomáš Boleman, získal Ocenenie Dexia Banky za najlepšiu diplomovú prácu v oblasti "Využitie vodných tokov na alternatívnu energiu a životné prostredie".

3.11.2008 Slávnostné odovzdávanie Národnej ceny SR za kvalitu 2008

Dňa 3.11.2008 o 17:00 hod. v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca prevzali zástupcovia našej fakulty z rúk pána prezidenta SR Ivana Gašparoviča cenuOCENENÝ FINALISTA" v rámci Národnej ceny SR za kvalitu 2008 v kategórii C3 - iné organizácie verejného sektora.

Národná cena SR za kvalitu je najväčším ocenením, ktoré môžu organizácie získať v oblasti manažérskych systémov kvality.

4.-5.11.2008 Ocenená diplomová práca

V rámci Európskeho týždňa  kvality v dňoch  3 - 7. novembra bola dňa 4 - 5.11.2008 usporiadaná v Žiline medzinárodná konferencia s názvom Spoločenská zodpovednosť organizácii a trvalo udržateľný rozvoj. V rámci tejto konferencie bola Slovenskou spoločnosťou pre kvalitu zorganizovaná súťaž o najlepšiu záverečnú prácu v oblasti manažérstva kvality a komplexného manažérstva kvality (TQM).

V kategórii diplomová práca získal za prácu  ocenenie diplomant MTF STU Ing. Michal Marton, za prácu v oblasti problematiky Návrh aplikácie metodiky DOE v konkrétnom podniku.

5.11.2008 Slávnostná imatrikulácia v Komárne

Dňa 5. 11. 2008 sa konali slávnostné imatrikulácie študentov prijatých do 1. ročníka na detašovanom  pracovisku v Komárne. Slávnostný akt prijímania  a zápisu nových študentov a odovzdania imatrikulačných listov za účasti  akademických funkcionárov MTF STU so sídlom v Trnave sa uskutočnil na Mestskom úrade  v Komárne. Na imatrikulácii okrem slávnostného prejavu prof. Ing. Jozefa Sablika, CSc. mal príhovor ku študentom aj viceprimátor mesta Ing. B. Szaboó.

6.11.2008 Slávnostná imatrikulácia v Brezne

Slávnostný akt imatrikulácie študentov 1. ročníka v Brezne sa konal 6. 11. 2008 v obradnej sieni Mestského úradu v Brezne za účasti akademických funcionárov fakulty a hostí viceprimátora Brezna Jána Račáka a riaditeľa Spojenej školy Brezno Karola Mullera.

 6.11.2008 Pracovníci ZF SACHS, AG na našej fakulte

Dňa 6.11. 2008 sa konalo pracovné stretnutie pracovníkov Katedry tvárnenia a Katedry aplikovanej mechaniky s pracovníkmi ZF SACHS AG zo Schweinfurtu  (SRN) a ZF SACHS, Slovakia, a .s.  Predmetom stretnutia bola spolupráca na vývoji spojkového obloženia.

10.11.2008 Stretnutie študentov MTF STU so zástupcami Akreditačnej komisie

Dňa 10. 11. 2008 sa v rámci Komplexnej akreditácie vysokých škôl uskutočnilo stretnutie študentov MTF STU a členov Akreditačnej komisie bez prítomnosti pracovníkov fakulty.

10.-11.11.2008 MTF na propagačnej akcii pre stredoškolákov

V dňoch 10.-11. 11. 2008 sa v Liptovskom Mikuláši uskutočnili Dni výchovného poradenstva - akcia poriadaná Gymnáziom M. Hodžu v Liptovskom Mikuláši v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a Centrom pedagogicko-psychologických a poradenských služieb v Lipt. Mikuláši. Na akcii sa zúčastnilo 26 fakúlt alebo vysokých škôl, ktoré záujemcom prezentovali možnosti štúdia na svojich alma mater. Materiálovotechnologickú fakultu STU predstavili vedúca Odboru akademických činností Ing. J. Štefánková a vedúca Študijného oddelenia fakulty R. Ivančíková prezentáciou propagačného videa a doplňujúcim komentárom  o spôsobe, organizácii a možnostiach štúdia na fakulte.

12.-13.11.2008 Slávnostná imatrikulácia v Trnave

V dňoch 12.11.-13.11.2008 sa uskutočnil akademický obrad imatrikulácia- slávnostný zápis a prijatie nových študentov  zapísaných do prvého roku štúdia na MTF STU v  Trnave. Za účasti akademických funkcionárov - prodekanov Peterku, Grgača a Horňáka  si študenti prevzali imatrikulačné listy a zložili "Imatrikulačný sľub študenta"  na insígniu MTF - žezlo fakulty.

19.11.2008 Raňajky s firmou BEKAERT

Dňa 19.11.2008 o 9.00 hod. ráno sa uskutočnili „Raňajky s firmou BEKAERT" - firma poskytla informácie o sebe, ktoré boli určené študentom inžinierskeho stupňa štúdia.

19.11.2008 Stretnutie vedenia MTF so študentmi

Vedenie MTF STU sa dňa 19.11.2008 neformálne stretlo so študentami fakulty v vysokoškolskom klube AMOS, aby prediskutovali spoločné problémy, ktoré najviac trápia študentov fakulty. Na stretnuti boli prezentované jednotlivé zložky Študentského parlamentu,  študenti aktívne pracujúci v AS MTF a  Študentskom parlamente boli dekanom fakulty ocenení mimoriadnymi štipendiami a na záver odznela prednaška Ing. Milana Petráša,CSc. venovaná 17. novembru v histórii študentstva.

20.-21.11.2008 Voľby do akademického senátu

AS MTF vyhlásil doplňujúce voľby podľa  priloženého harmonogramu a vykonávacích predpisov.  Na voľby dohliadla volebná komisia.

V doplňujúcich voľbách do AS MTF STU dňa 20-21-11.2008 boli zvolení Ing. Katarína Krpalková-Krelová PhD. (za zamestnaneckú časť) a Zdenko Guniš (za študentskú časť).

21.11.2008 Odovzdanie dekrétu hosťujúcemu prof. Dr. Kolitschovi

Dňa 21.11.2008 odovzdal dekan fakulty dekrét hosťujúceho profesora Dr. rer. nat. Andreasovi Kolitschovi, vedúcemu Centra iónových a plazmových technológií vo Výskumnom centre Dráždany-Rossendorf. Profesor Kolitsch  bude od budúceho kalendárneho roku pôsobiť ako pedagóg na 3. stupni štúdia na ŠP Materiály, vypíše témy doktorandských dizertácií a bude spoluprojektovať SLOVAKION, Centrum ionových technológií na MTF STU.

24.11.2008 Výjazdové zasadnutie Kolégia dekana MTF STU

Kolégium dekana MTF STU prerokovalo na svojom výjazdovom zasadnutí dňa 24.11.2008 okrem iných, materiál schválený vedením fakulty "Model začlenenia výskumnej činnosti do úväzkov pedagogických pracovníkov, pracujúcich na MTF STU na ustanovený pracovný čas"- t.j. metodiku určovania a vyhodnocovania výkonov vedecko-výskumnej práce učiteľov pôsobiacich na MTF STU. Kolégium prerokovalo tiež dokument s názvom Hodnotenie a oceňovanie výsledkov v oblasti výstupov (publikačnej činnosti) doktorandov na MTF STU.

27.11.2008 DP Komárno oslávilo 15 rokov svojej existencie

Dňa 27.11.2008 oslávilo detašované pracovisko Materiálovotechnologickej fakulty STU - DP Komárno 15 rokov svojej úspešnej činnosti. Viac ako 500 úspešných absolventov MTF STU absolvovalo v uplynulých rokoch prvé semestre práve v Komárne.

27.11.2008 Prvé stretnutie „Analýza rizík"

Dňa 27.11.2008 prebehlo prvé stretnutie na Materiálovotechnologickej fakulte v rámci projektu „Analýza rizík", ktorý bude prebiehať od 15. 11. 2008 do 28. 2. 2009 na všetkých pracoviskách fakulty. Pracovný tím je zodpovedný za vyplnenie  podkladov pre spracovanie analýzy rizík.

 

DECEMBER 2008

1.12.2008 Ocenenie študentov MTF rektorom STU 

Pri príležitosti Dňa študentstva ocenil rektor STU nasledovných študentov MTF ako Študentov roka  vecným darom a finančnou odmenou:
Ľubomír Šmida - za vynikajúce výsledky v Bc. štúdiu
Bc. Marián Samák-  za vynikajúce výsledky v Ing.štúdiu
Ing Peter Szabó-  za vynikajúce výsledky dosiahnuté v poslednom roku PhD. štúdia
Bc. Eva Zibrínová -  za významnú činnosť konanú v prospech STU
Bc.Zuzana Kelemenová - za významnú činnosť konanú v prospech STU 

11.12.2008 Delegácia MTF STU v Kórejskej republike a Japonsku 

Delegácia MTF STU v zložení dekan fakulty profesor Moravčík, I. prodekan profesor Peterka, predseda AS MTF STU docent Schreiber a prorektor STU profesor Kalužný na pozvanie kórejských partnerov navštívili univerzity v Pusane a Pohangu. V rozhovoroch s vysokými predstaviteľmi oboch univerzít skúmali možnosti užšej spolupráce v oblasti výskumy a finančného zabezpečenia mobilít študentov a pedagógov. Na medzinárodnom seminári k problematike trvalo udržateľného rozvoja a ochrany životného prostredia na Národnej univerzite v Pusane aktívne s príspevkami vystúpili všetci zástupcovia MTF STU. 

11.12.2008 Dies iovis occursus

Dňa 11. decembra 2008 sme na fakulte privítali PhDr. Michala Štefanského CSc., ktorý nám svojou zaujímavou prednáškou „Pravdivo o okupácii v roku 1968" priblížil dianie a udalosti, ktoré sa vtedy odohrali. V úvode programu vystúpili žiaci zo ZUŠ v Trnave, ktorí nám svojimi dvomi vianočnými skladbami priblížili čas Vianoc. Po prednáške sa v priateľskej atmosfére viedla diskusia, ktorá obohatila prítomných o nevšedné poznatky

12.12.2008 Slávnostné otvorenie Botanickej záhrady 

Slávnostné otvorenie bývalej botanickej záhrady sa uskutočnilo dňa 12. 12. 2008 o 14:00 v miestnosti T-31.

16.12.2008 MTF STU úspešná v súťaži o centrá excelentnosti

V rámci výzvy OPVaV-2008/2.1/01-SORO Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy naša fakulta z troch podaných žiadostí bola dva razy úspešná:

1. Centrum excelentnosti 5-osového obrábania - na Ústave výrobných technológií
2. Centrum pre vývoj a aplikáciu progresívnych diagnostických metód v procesoch spracovania kovových a nekovových materiálov - na Ústave materiálov

Každý projekt je dotovaný takmer 40 miliónmi SKK (1 327 700 EUR), čiže spolu takmer 80 miliónov SKK (2 650 000 EUR).

17.12.2008 Absolventi doktorandského štúdia slávnostne promovaní

Dňa 17. 12. 2008 v aule Dionýza Ilkoviča boli slávnostne promovaní za účasti magnificencie, rektora STU profesora Vladimíra Báleša absolventi doktorandského štúdia na študijných programoch MTF STU.

18.12.2008 Profesor roka 2008 na MTF STU Karol Balog

Prof. Ing. Karol Balog, PhD. prevzal z rúk magnificencie, rektora STU, profesora Vladimíra Báleša, vysoké ocenenie "Profesor roka 2008".

22.12.2008 Návšteva dekana v Dubnici nad Váhom

Dekan fakulty prof. Oliver Moravčík navštívil dňa 22.12.2008 Strednú priemyselnú školu v Dubnici nad Váhom, ktorá oslávila v uplynulých dňoch 60 rokov existencie a našu fakultu s ňou spája dlhodobá spolupráca. S riaditeľom SPŠ Ing. Pavlom Bagínom rokovali o ďalších formách spolupráce v budúcnosti aj prostredníctvom nášho DP MTF STU v Dubnici nad Váhom. Dekan na záver obdržal Pamätnú medailu SPŠ.

23.12.2008 Rokovanie s firmou Bang Joo Electronics Slovakia

Dňa 23.12.2008 rokovali dekan fakulty profesor Moravčík Oliver a I. prodekan profesor Peterka Jozef s generálnym manažérom firmy Bang Joo Electronics Slovakia, pánom Danielom T.Y. Lee, generálnym manažérom spoločnosti.