Prejsť na obsah
Akcie 2009

 

JANUÁR 2009

14.1.2009 Novoročné stretnutie MTF STU

Dňa 14.01.2009 sa uskutočnilo noročného prijatie zamestnankýň a  zamestnancov MTF STU, priateľov, priaznivcov a sponzorov fakulty dekanom a predsedom AS MTF STU.

 

15.1.2009 Nanocenter SLOVAKION 

Dňa 15.1.2009 sa vedenie fakulty s vedením Ústavu materiálov MTF stretlo s Dr. h.c. Dr. Petrom Joehnkom (riaditeľ FZD Dresden Rossendorf), Prof. Dr. Andreasom Kolischom (riaditeľ iónového centra), p. Andreou Runow (vedúca Odboru administratívy FZD), Dr. Heroldom (konateľ firmy BBF Freiberg), architektkou p. Knirch a s konateľom firmy ART of SPACE Bratislava, p. Romanom Hájekom.

Na tomto stretnutí bola predstavená stavebná dokumentácia projektu SLOVAKION - iónové a plazmové centrum v Trnave.

 

23.1.2009 Deň otvorených dverí na MTF 

Dňa 23. 1. 2009 sa uskutočnil tretí ročník akcie Deň otvorených dverí pre záujemcov o štúdium na Materiálovotechnologickej fakulte STU so sídlom v Trnave. Uchádzačom stredných škôl odovzdali informácie o akreditovaných študijných programoch fakulty a o materiálno-technickom vybavení jednotlivých ústavov zástupcovia MTF.

Akcie sa zúčastnilo približne 400 študentov stredných škôl z Trnavy a blízkeho okolia.

 

28.1.2009 Stavebná štúdia nanocentra SLOVAKION 

Materiálovotechnologická fakulta obdržala od architektonickej formy BBF Freiberg stavebnú štúdiu pre územné plánovanie a vypracovanie stavebnej dokumentácie nanocentra SLOVAKION .

 

FEBRUÁR

3.2.2009 Anketa - dotazník pre kvalitu vzdelávania

Dňa 3.2.2009 sa pán dekan obrátil na študentky a študentov MTF s prosbou o spoluprácu na ankete, ktorej výsledky budú použité na  vyhodnotenie ich postrehov a názorov s cieľom skvalitniť tak učebný proces ale aj ďalšie služby pre študentov.

12.2.2009 Vysoké ocenenie Materiálovotechnologickej fakulty STU

Pri príležitosti osláv 60. výročia založenia Výskumného ústavu zváračského - priemyselný inštitút SR dňa 12.02.2009, bolo najvyššie ocenenie ústavu, medaila akademika Čabelku, odovzdaná štyrom inštitúciam v SR. Za našu fakultu prebral ocenenie dekan fakulty.

19. - 24.2.2009 Slávnostné promócie absolventov inžinierskeho externého štúdia

V dňoch 19. až 24. februára 2009 sa uskutočnili v aule na Materiálovotechnologickej fakulte slávnostné promócie úspešných absolventov inžinierskeho externého štúdia.

21.2.2009 Beánie 

Dňa 21.2.2009 sa v Mestskej športovej hale v Trnave uskutočnila Beánia študentov MTF STU za účasti niektorých členov vedenia fakulty. Hosťami podujatia boli kapela Nocadeň a Adam Ďurica s kapelou.

27.2.2009 WiFi na MTF STU

Na MTF STU je realizovaný prístup na bezdrôtovú sieť Eduroam.

27.2.2009 Odborný seminár o povlakovaní na UMAT MTF STU

Dňa 27. 2. 2009 sa v priestoroch Ústavu materiálov MTF STU na Bottovej ulici v Trnave uskutočnil odborný seminár, na ktorom predstaviteľ spoločnosti CemeCon z Wurselenu (SRN) Dr.-Ing. Christoph Schiffers predstavil najmodernejšie technológie a technologické zariadenia na vytváranie tenkých, spravidla veľmi tvrdých povlakov. Hosťa sprevádzal konateľ spoločnosti CemeCon v Ivančiciach pri Brne pán Lubomír Zima.

 

MAREC

2.3.2009 Rokovala vedecká rada STU 

Vedecká rada Slovenskej technickej univerzity na svojom rokovaní dňa 02.03.2009 rozhodla o udelení čestného titulu doctor honoris causa pánovi Dipl.-Finanzwirt Rolfovi Pfrenglemu, ekonomickému riaditeľovi a členovi predstavenstva IFW Dresden, o schválení titulu hosťujúceho profesora pánovi Prof.h.c., Dr.h.c. dr. Petrovi Joehnkovi, ekonomickému riaditeľovi a členovi predstavenstva FZD Dresen-Rossendorf a o schválení titulu hosťujúceho profesora pánovi Ing. Ľudovítovi Kupčovi, CSc., pracovníkovi VÚJE a.s. Trnava

14.-15.3.2009 35. ročník medzinárodných plaveckých pretekov „Veľká cena Trnavy" na pôde Materiálovotechnologickej fakulty

V krytej plavárni Materiálovotechnologickej fakulty STU sa v dňoch 14. - 15. marca 2009 uskutočnil 35. ročník medzinárodných plaveckých pretekov „Veľká cena Trnavy". O preteky bol už tradične veľký záujem. V 26 disciplínach sa predstavilo 80 zahraničných pretekárov z Maďarska, Poľska a Česka a 270 plavcov z 32 slovenských oddielov a klubov. Spolu teda na pretekoch „Veľká cena Trnavy", ktoré sú považované za najvýznamnejšie plavecké preteky na Slovensku, štartovalo 350 plavcov z 37 plaveckých klubov a oddielov.

16.3.2009 Výročná porada pedagógov MTF STU

Dňa 16. marca 2009 sa uskutočnila na MTF STU na podnet dekana fakulty prof. Moravčíka a prodekanov pre štúdium doc. Mišútovej a doc. Horňáka "Výročná porada pedagógov". Prizvaní boli aj zástupcovia administratívnych odborov fakulty  pre prípad potreby reagovania na otázky  z úsekov odborných útvarov.

16.3.2009 Stretnutie členov Akademického senátu MTF STU s akademickou obcou

Po skončení výročnej porady pedagógov sa po krátkej prestávke v Aule akademika Čabelku konalo stretnutie predstaviteľov AS MTF STU so zamestnancami a študentmi fakulty. V úvode predseda AS doc. Schreiber oboznámil prítomných s legislatívnymi predpismi vymedzujúcimi postavenie a pôsobnosť senátov fakúlt a krátko charakterizoval posledné obdobie činnosti AS MTF. Hlavným bodom programu bola obsiahla živá a podnetná diskusia podľa otázok a podnetov z pléna.

23.3.2009 Delegácia MTF STU na rokovaniach u Fraunhofer IPA

Na pozvanie Ústavu pre výrobnú techniku a automatizáciu spoločnosti Fraunhofer IPA, Stuttgart, rokovali dňa 23.03.2009 v Stuttgarte/SRN dekan fakulty profesor Moravčík, prodekan pre vedu a výskum prof. Grgač a riaditeľ  Ústavu materiálov prof. Janovec s vrcholovými riadiacimi pracovníkmi Fraunhofer IPA Dr. Hoercherom, Dr. med. Schneiderom a Ing. Miklošovicom o možnostiach prípravy a následného riešenia spoločných projektov z európskych a nemeckých grantových agentúr. Pre fakultu sa tak otvárajú dvere pre aplikovaný výskum nie len v oblasti materiálového inžinierstva, ale aj priemyselnej automatizácie, informatiky a výrobných systémov.

24.3.2009 Nový hosťujúci profesor na MTF STU
Pri príležitosti konania Novoročného prijatia vo Forschungszentrum  Dresden-Rossendorf/SRN dňa 24.03.2009, na ktoré boli pozvaní z MTF STU dekan fakulty  prof. Moravčík, prodekan prof. Grgač a riaditeľ Ústavu materiálov prof. Janovec, odovzdal dekan fakulty dekrét hosťujúceho profesora a dekrét čestného člena Vedeckej rady MTF STU pánovi riaditeľovi FZD, Prof.h.c., Dr.h.c. Ing. Petrovi Joehnkovi, PhD.

26.3.2009 MTF STU kontroluje záverečné práce na plagiátorstvo

Spustenie systému „Antiplagiátor" na kontrolovanie záverečných prác v akademickom informačnom systéme. Na MTF STU bude po prvýkrát prebiehať kontrola záverečných prác na "odpisovanie" už v tomto semestri, t.j. bakalárske a diplomové práce, ktoré naši študenti odovzdajú v letnom semestri akademického roku 2008/2009.

 

APRÍL

1.4.2009 ESED - elektronické schvaľovanie dovolenky
Dňa 1.4.2009 sa spustil nový systém dochádzky spolu s elektronickým schvaľovaním dovoleniek.

1.4.2009 Nový docent MTF STU
Dňa 01.04.2009 bolo ukončené habilitačné pokračovanie a vymenovanie za docenta rektorom Technickej univerzity vo Zvolene,  magnificenciou  prof. Ing. Jánom Tučekom, CSc., pracovníka Ústavu aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky, pána Ing. Pavol Božeka, CSc. Pán Božek sa úspešne habilitoval v odbore Výrobná technika.

1.4.2009 Medzinárodný seminár Smart Cards
Dňa 1.4.2009 sa uskutočnil v priestoroch UIAM MTF STU medzinárodný seminár na tému "Smart Cards". Prednášateľ bol prof. Philip Keersebilck z Department of Electrotechnical Engineering, KAHO Gent, Catholic University College Sint-Lieven, Belgicko. Semináru sa zúčastnili pracovníci ústavu, doktorandi a študenti študijného programu Automatizácia a informatizácia procesov.

2.4.2009 Prof. Karol Balog získal ocenenie Zlatý záchranársky kríž za rok 2008
Vo štvrtok 2. apríla 2009 sa v priestoroch PKO Bratislava uskutočnil tretí ročník prestížnej súťaže záchranárskeho časopisu Rescue report "Zlatý záchranársky kríž za rok 2008". Prof. Ing. Karol Balog, CSc.- zamestnanec MTF STU, získal ocenenie "Zlatý záchranársky kríž za rok 2008" v kategórii výnimočný prínos pre oblasť záchranárstva.

2.4.2009 Návšteva z univerzity v Budapešti
Dňa 2. 4. 2009 navštívil MTF STU Eur. Ing. Dr. Techn. Lajos BORBÁS, PhD., riaditeľ výskumného centra pre biomechaniku z Technickej a ekonomickej univerzity v Budapešti. Hosťa sprevádzal Ing. Peter Pinke, CSc., odborný asistent MTF STU na detašovanom pracovisku v Komárne. Po skončení prednášky a následnej diskusie si maďarský hosť prezrel vybrané laboratóriá fakulty. Počas návštevy bol prejavený obojstranný záujem o vzájomnú spoluprácu v budúcom období.

3.4.2009 Deň MTF
Na základe Dňa učiteľov sa 3. apríla uskutočnil deň MTF, venovaný zamestnancom MTF STU.

6.- 8.4.2009 Návšteva z Turecka
Ústav materiálov MTF STU v rámci programu Erazmus privítal na svojej pôde v dňoch 6.4.-8.4. 2009 prof. Hasana Gocmeza z Dunlupinar Univerzity Kutahya Turecko. V rámci svojho pobytu predniesol prednášku na tému „The Synthesis of Zirconia Based Nanocrystalline Powders by a Simple Gel Method and Supercritical CO2". Dr. Kusý ho sprevádzal na prehliadke laboratórií UMAT. Prof. Gocmez prejavil záujem o rozvoj vzájomnej spolupráce oboch pracovísk. 

7.4.2009 13. seminár ESAB
Dňa 7. apríla 2009 zorganizoval Ústav výrobných technológií MTF STU v spolupráci s ESAB Slovakia s.r.o. a Slovenskou zváračskou spoločnosťou 13. seminár ESAB k problematike zvárania a zvariteľnosti. Súčasťou odborných prednášok bola prezentácia zariadení a ukážky zvárania fy ESAB Slovakia s.r.o. Podujatia sa zúčastnilo 160 účastníkov, výstupom z podujatia je zborník odborných príspevkov.

14.-17.4.2009 Diplomati UMAT MTF STU v Belgicku
V dňoch 14. až 17. 4. 2009 sa uskutočnila návšteva diplomantov UMAT MTF STU (Bc. Lenka Zmeková, Bc. Martin Javorský, Bc. Lukáš Roščák pod vedením Ing. Martina Kusého, PhD.) v Bekaert Technology Center, Zwevegem v Belgicku. Cieľom návštevy bolo zhodnotiť výsledky spoločných výskumných a pedagogických aktivít MTF STU a firmy Bekaert v rámci bilaterálneho projektu. Študenti prezentovali základné tézy svojich diplomových prác riešených v spolupráci s firmou.

16.4.2009 Konala sa ŠVK
Na MTF STU v Trnave sa dňa 16. apríla 2009 konal  13. ročník Študentskej vedeckej konferencie (ŠVK). V každej zo 14 sekcií boli tri najlepšie práce ocenené diplomom dekana MTF STU a motivačným štipendiom.  Vybrané víťazné práce boli navrhnuté na udelenie prémie Literárneho fondu SR.

17.4.2009 Zhromaždenie pri príležitosti 150. výročia narodenia Aurela B. Stodolu
V piatok 17.04.2009 sa uskutočnili v Liptovskom Mikuláši za prítomnosti primátora mesta pána Jána Blcháča, veľvyslanca Švajčiarskej konfederácie na Slovensku pána Jozefa Areggera, štátneho tajomníka Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR pána Milana Mojša a ďalších významných osobností spomienková slávnosť a otvorenie výstavy pri príležitosti 150.výročia narodenia významného rodáka mesta Liptovský Mikuláš a jednej z najvýznamnejších osobností svetovej vedy a techniky, profesora Aurela Boleslava Stodolu.

K prítomným sa prihovoril aj dekan MTF STU profesor Moravčík, ktorý vzdal hold tomuto geniálnemu vedcovi a pedagógovi nielen v oblasti techniky.

23.4.2009 Dies iovis occursus - apríl 2009
Dňa 23.4.2009 sme v rámci štvrtkových popoludní Dies iovis occursus privítali na pôde fakulty doc. Ing. Petra Staněka, CSc. Atmosféru hneď na začiatku obohatilo kultúrne vystúpenie žiakov ĽŠU v Trnave sólom na flautu a gitaru.

Prednáška doc. Staněka sa týkala oblasti technologických zmien a hospodárskej krízy. Neuveriteľný rečnícky talent, nevyčerpateľné množstvo informácií a výnimočné podanie tak aktuálnej témy nenechalo nikoho z prítomných bez mimoriadnych dojmov.

23.4.2009 Naši študenti úspešní
Dňa 23.4.2009 sa zúčastnili študenti 2. ročníka inžinierskeho štúdia z Ústavu priemyselného inžinierstva manažmentu a kvality 14.ročníka Mezinárodní soutěže pro studenty bakalářského a magisterského studia vysokých škol - ŠTOČ, organizovanej VŠB - Technická univerzita Ostrava.

 

MÁJ

6.5.2009 Otvorenie laboratória UIAM
Dňa 6.5.2009 bolo na UIAM slávnostne otvorené Laboratórium automatizačnej techniky. Laboratórium automatizačnej techniky Ústavu aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky MTF STU bude slúžiť na výučbu predmetov z oblasti automatizácie a riadenia v študijných programoch bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia zabezpečovaných na UIAM MTF STU a súčasne ako školiace stredisko pre zamestnancov zúčastnených partnerov. 

6.-7.5.2009 Voľby do zamestnaneckej rady
V dňoch 06. a 07.05..2009 zamestnanci fakulty volili svojich zástupcov do zamestnaneckej rady. Volieb sa zúčastnila nadpolovičná časť všetkých našich zamestnancov a voľby sú v zmysle zákona platné. Zvolení členovia ZR si na prvom stretnutí rozdelia kompetenčné úseky, v ktorých budú pred dekanom a vedením MTF STU zastupovať záujmy našich zamestnancov. 

13.5.2009 Študenti úspešný v univerzitnom kole ŠVK
Študenti MTF STU nominovaní do univerzitného kola Študentskej vedeckej konferencie úspešne zabojovali a z celkového počtu 12 udelených cien získali v konkurencii študentov ostatných fakúlt STU 6 cien. 

14.5.2009 Dies iovis occursus - máj 2009
Dňa 14. mája 2009 sme na fakulte privítali pána Alojza Masaryka, ktorý nám svojou zaujímavou prednáškou  „Vplyv vína na zdravie človeka" priblížil svet vinohradov, vína a jeho pozitívneho účinku na zdravie. V úvode programu vystúpil Tomáš Köpple so svojimi dvoma skladbami, ktoré pochádzajú z jeho vlastnej tvorby. Po prednáške prebiehala v priateľskej atmosfére ochutnávka vybraných vín od firmy Víno-Masaryk a diskusia, ktorá obohatila prítomných o nevšedné poznatky. 

17.-19.5.2009 International Doctoral Seminar 2009
V dňoch 17.mája - 19. mája. 2009 sa na Smolenickom zámku uskutočnil 4.ročník International Doctoral Seminar. Aktívne sa ho  zúčastnilo 75  prezentujúcich študentov doktorandov, ktorí svoje práce prezentovali vo dvoch sekciách. 

21.5.2009 Návšteva z univerzity v Miškolci
Dňa 21. 5. 2009 navštívili MTF STU predstavitelia Fakulty strojníctva a informatiky Univerzity v Miškolci - dekan fakulty profesor Ádám Döbröczöni a novozvolený dekan fakulty prof. Béla Illés. Hostí sprevádzali prof. Karol Velíšek, riaditeľ ÚVSM MTF STU a jeho zástupca doc. Peter Košťál.

Na stretnutí boli prerokované výsledky doterajšej vzájomnej spolupráce medzi fakultami, pričom sa obe strany navzájom oboznámili s obsahom a priebehom procesu akreditácie vysokých škôl na Slovensku a v Maďarsku. 

22.5.2009 Stretnutie s bývalými zamestnancami fakulty
Dňa 22. 5. 2009 sa uskutočnilo stretnutie s bývalými zamestnancami fakulty, ktorí v rokoch 1986 - 2009 skončili pracovný pomer a odišli do dôchodku.  Stretnutie sa uskutočnilo v priestoroch fakulty na Bottovej ulici v Aule prof. Garaja. Po krátkom kultúrnom programe, v ktorom vystúpili žiaci Ľudovej školy umenia, sa prítomným prihovoril dekan fakulty, prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík, a oboznámil ich o činnosti a aktivitách na fakulte. Po diskusii, v ktorej sa prítomní živo zaujímali o dianie na fakulte, sa našim dôchodcom podával obed,  po ktorom sa mohli ďalej tešiť zo stretnutia a spomínať na obdobie, ktoré ich spája s fakultou. Na pamiatku si každý odniesol malý upomienkový darček venovaný vedením fakulty. 

27.5.2009 Riaditeľ IFW Drážďany Rolf Pfrengle obdržal čestný doktorát STU
Čestný doktorát bol udelený pánovi Pfrenglemu na slávnostnom zasadnutí vedeckej rady STU dňa 27.mája 2009 o 10.00 hod. v malej aule MTF STU na Paulínskej ulici 16 v Trnave za účasti akademických funkcionárov STU a pozvaných hostí z iných univerzít. Slávnostnú atmosféru umocnilo Dámske komorné trio vynikajúciou interpretáciou skladby J.Haydna "Trio C dur". Po ukončení oficiálnej časti sa uskutočnila v priestoroch Západoslovenského múzea v Trnave slávnostná recepcia.

28.5.2009 Florbalový turnaj vysokých škôl
Dňa 28.5.2009 usporiadala KTVŠ UIPH MTF STU v Trnave 1.ročník florbalového turnaja vysokých škôl z Trnavského regiónu. Turnaj bol organizovaný s cieľom popularizovať tento nový netradičný šport „Florbal" a zároveň motivovať našich študentov, ktorí si ho budú môcť vyskúšať na hodinách telesnej výchovy v novom akademickom roku 2009 - 2010.

 

JÚN 

8.6.2009 Návšteva z Číny
V pondelok 8.6.2009 sme na UMAT privítali predstaviteľov z čínskeho ústavu v Baotou Research Institute of Rare Earth. Tento ústav je zameraný na výskum a vývoj materiálov na báze prvkov vzácnych zemín. Delegáciu v zložení prof. Jiang Liping, prof. Sun Xiaohna, prof. Xu Yanhui, a Wang Yan, viedol riaditeľ ústavu prof. Liu Guozheng. Riaditeľ UMAT prof. Janovec previedol hostí po laboratóriách ústavu. Následne odzneli prednášky.

11.6.2009 Obhajoba „anglických" diplomových prác na UMAT
Už tretí rok po sebe mali študenti na študijnom programe „Technické materiály" možnosť pripraviť a obhajovať svoje diplomové práce v anglickom jazyku. Skúšobná komisia zložená z odborníkov z viacerých krajín (jej členmi bol aj Dr. Ing. Wolfgang Schützenhöfer z Rakúska a Peter Boesman, MSc. z Belgicka) posudzovala pod vedením predsedu prof. Ing. Jána Duszu, DrSc. z ÚMV SAV celkom 10 prác. Väčšina z nich bola pripravená v spolupráci so zahraničnými priemyselnými partnermi.

12.6.2009 Prípravné rokovania Konferencie IGIP-SEFI
V centrále SEFI  v Brusseli sa dňa 10.06.2009 uskutočnilo rokovanie vrcholových predstaviteľov dvoch rozhodujúcich organizácií pre inžiniersku pedagogiku
IGIP ( International Society for Engineering Education) a SEFI (European Society for Engineering Education)  so zástupcami MTF STU. Bola podpísaná zmluva o usporiadaní "IGIP-SEFI Annual Conference 2010"  v dňoch 19.9 . 2010- 22. 9. 2010 na pôde MTF STU v Trnave  a  dohodnutý spoločný postup prípravy.

19.6.2009 Teacher´s Cup 2009
Stalo sa už tradíciou, že každý rok v júni poriada Materiálovotechnologická fakulta STU v Trnave  na jej tenisových kurtoch slovensko - český tenisový turnaj učiteľov a zamestnancov vysokých škôl. V tomto roku sa konal  už IX. ročník v piatok 19. júna 2009. Teacher´s cup-u sa zúčastnilo celkom 28 tenisových nadšencov rozdelených do troch kategórií.

 
JÚL 

9.7.2009 Výstava o živote a diele Aurela Stodolu na MTF STU
Po premiére v Liptovskom Mikuláši bola výstava o živote a diele velikána slovenskej a svetovej vedy Aurela Stodolu (10.05.1859 - 25.12.1942) otvorená vo foyeri budovy MTF STU na Paulínskej ulici.

 

AUGUST

11.8.2009 Poradca veľvyslanectva Japonského cisárstva na Slovensku na návšteve fakulty
Dňa 11.08.2009  navštívil Materiálovotechnologickú fakultu STU pán Dr. Hiroshi Fukuda, poradca japonského veľvyslanca na Slovensku, v sprievode predstaviteľa Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory  v Trnave, pána Ing. Juraja Čajku. S dekanom MTF STU boli prerokované otázky spolupráce s japonskými univerzitami a výskumnými inštitúciami ako aj mobility študentov, učiteľov a výskumníkov fakulty.

17.8.2009 Zápisy do 1. ročníka Bc. Štúdia
Pracovníčky študijného oddelenia MTF STU zahájili dňa 17.8.2009 zápis prijatých uchádzačov do I. ročníka bakalárskeho stupňa štúdia.

20.8.2009 Zápisy do 1. ročníka PhD. štúdia
Na MTF STU sa uskutočil zápis do I. ročníka doktorandského stupňa štúdia.

24.8.2009 Zápisy do 1. rčníka Inžinierskeho štúdia
Vedenie fakulty srdečne víta študentov prijatých do I. ročníka inžinierskeho štúdia Materiálovotechnologickej fakulty STU, ktorých zápis na štúdium sa koná v tieto dni na fakulte. Vedenie fakulty praje novoprijatým študentov veľa úspechov v štúdiu.

 
SEPTEMBER

 

7.-8.9.2009 Zápisy študentov prijatých do prvého roku bakalárskeho štúdia v druhom kole
V dňoch 7. 9. a 8. 9. 2009 Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave srdečne privítala na zápise študentov prijatých v II. kole do I. ročníka bakalárskeho štúdia v ak. roku 2009/2010. 

8.9.2009 Letná univerzita pre stredoškolákov
V dňoch od 7. 9. až  9. 9. 2009 sa konal prvý ročník akcie s názvom Letná univerzita stredoškolákov, ktorej organizátorom bola Slovenská technická univerzita. Cieľom  akcie bolo ponúknuť žiakom stredných škôl príležitosť dozvedieť sa viac o živote na univerzite, o univerzitnom výskume, o možnostiach štúdia, vyskúšať si trochu študentský život, zúčastniť sa rôznych súťaží a zároveň stretnúť nových kamarátov. 

14.-18.9.2009 MTF STU účastníkom 51. medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Brne
V dňoch 14. - 18. 9. 2009 sa Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave zúčastnila ako aktívny vystavovateľ  51. medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Brne. Brnenského veľtrhu sa fakulta ako vystavovateľ zúčastnila po prvýkrát, kde dôstojne reprezentovala  nielen svoje vedecké zázemie, ale i Slovenskú technickú univerzitu a región, ktorého je súčasťou.   

18.9.2009 Športový deň zamestnancov MTF STU
Dňa 18.9. 2009 sa uskutočnil v telovýchovných priestoroch našej fakulty „Športový deň zamestnancov MTF STU". V tento deň sa do súťaží v 14-ich športových disciplínach aktívne zapojilo 91 zamestnancov našej fakulty.

14.-25.9.2009 ZAMESTNANEC MTF STU NAVŠTÍVIL EURÓPSKU AGENTÚRU PRE VESMÍR
V dňoch 14.-25. septembra 2009 na základe pozvania Dr. Jan-Uwe Ness navštívil Mgr. Andrej Dobrotka, PhD. z UMAT vedecké centrum agentúry ESA v Madride (http://www.esa.int/esaMI/ESAC/). Návšteva bola vyvrcholením viac ako ročnej spolupráce pri štúdiu rýchlych röntgenových oscilácií dvojhviezdy V4743 Sgr zaznamenaných družicou XMM-Newton a Chandra. Na vedeckom seminári centra vystúpil s prednáškou "Multifrequency nature of the 0.75 mHz feature in the X-ray light curves of the nova V4743 Sgr".

 

OKTÓBER

2.10.2009 Koordinátor EUROATOMu na Slovensku, profesor Matejčík na MTF STU
Dňa 02.10.2009 navštívil na pozvanie vedenia MTF STU koordinátor programu EUROATOM na Slovensku, prof. RNDr. Matejčík Štefan, DrSc., z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. MTF STU potvrdila záujem v horizonte jedného roku rozbehnúť výskumné aktivity a mobility v oblastiach, ktoré budú predmetom ďalších rokovaní na Ústave materiálov a vo fakultných grémiách. 

6.8.10.2009 MTF na veľtrhu vzdelávania Akadémia®&Vapac®
V dňoch 6.10.2009 - 8.10.2009 sa uskutočnil 13. ročník veľtrhu Akadémia®&Vapac® v Sibamac aréne v Bratislave. Veľtrh je orientovaný na stredoškolskú a vysokoškolskú mládež, ktorá hľadá informácie o štúdiu, vzdelávaní. Slovenská technická univerzita sa po prvýkrát predstavila v spoločnom vystavovateľskom stánku, v ktorom vystavovalo 7 fakúlt a 1 celouniverzitný ústav.

11.10.2009 35. ročník Malokarpatského maratónu a 17. ročník Akademických majstrovstiev SR v maratóne
Dňa 11.10.2009 MTF STU v Trnave v spolupráci s mestom Trnava a Trnavským samosprávnym krajom (TTSK) zorganizovala jubilejný 35. ročník Malokarpatského maratónu, súčasťou ktorého bol aj 17. ročník Majstrovstiev SR vysokých škôl v maratóne. Preteky sa uskutočnili pod záštitou dekana MTF STU prof. Dr. Ing. Olivera Moravčíka a primátora mesta Trnava Ing. Štefana Bošnáka.

V histórii 35 ročníkov Malokarpatského maratónu zaregistrovali organizátori z KTVŠ UIPH MTF STU v Trnave už 7133 štartujúcich.

12.-13.10.2009 Návšteva z TU Ilmenau na MTF STU
V dňoch 12. a 13. októbra 2009 navštívila STU v Bratislave pani Gudrun MATTHIES, vedúca odelenia pre medzinárodné styky na Technickej Univerzite v Ilmenau (SRN). Na pôde našej univerzity ju prijal prorektor STU prof. Ing. Dušan Petráš, CSc. V utorok v popoludňajších hodinách navštívila v sprievode prodekana fakulty prof. Ing. Petra Grgača, CSc. našu fakultu.

15.10.2009 Dies iovis occursus - Stretnutie s Ladislavom Ťažkým
Vo štvrtok, 15. 10. 2009 sme v rámci štvrtkových popoludní Dies ioviss occursus privítali spisovateľa Ladislava Ťažkého. O úvod stretnutia sa v komornej atmosfére postarali žiaci Ľudovej školy umenia v Trnave Milada Križanová a Juraj Leždík. Majster Ťažký nám nezabudnuteľným spôsobom priblížil okamihy svojho života i tvorby. V zaujímavej besede sme mali možnosť zdieľať s touto osobnosťou chvíle jeho životných prelomov, starostí i radostí.

15.10.2009 Prijatie delegácie MTF STU rektorom Univerzity v Miškolci
Dňa 15.10.2009, magnificencia, rektor Univerzity v Miškolci/Maďarsko, profesor Dr. Gyula Patkó, prijal delegáciu MTF STU - dekana  fakulty profesora Moravčíka a riaditeľa ústavu bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva profesora Baloga. V prítomnosti dekana Fakulty strojníckej a informatiky,  profesora Dr. Bélu Illésa a prodekanov pani profesorky Dr. Gabrielly Bognár a profesora Dr. Laszló Czápa prerokovali možnosti vzájomnej spolupráce a podpísali návrh spoločného cezhraničného projektu Interreg SK-HU v hodnote viac ako 1 milión EUR.

16.-17.10.2009 Delegácia MTF STU na oslavách 45. výročia založenia Fakulty strojárstva a automatizácie Vysokej školy v Kecskeméthe
Dekan fakulty profesor Moravčík a riaditeľ Ústavu bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva profesor Balog sa v dňoch 16. a 17. 10.2009 zúčastnili osláv 45. výročia založenia partnerskej inštitúcie Fakulty strojárstva a automatizácie (GAMF) Vysokej školy v Kecskeméthe (Maďarsko).V rámci osláv, na ktorých sa zúčastnili delegácie partnerských fakúlt z Nemecka, Chorvátska, Rumunska a Slovenska, vystúpil dekan MTF STU na odbornej konferencii, venovanej rozvoju a kvalitatívnym zmenám na technických vysokých školách a v strojárstve regiónu.

20.-23.10.2009 MTF na veľtrhu vzdelávania - Gaudeamus 2009 v Brne
V dňoch od 20. 10. 2009 do 23. 10. 2009 sa po tretíkrát Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave zúčastnila  XVI. ročníka európskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania GAUDEAMUS 2009, ktorý sa konal v Brne.

21.10.2009 Imatrikulácia prvákov v Brezne
21.10.2009 sa na Detašovanom pracovisku MTF STU v Brezne uskutočnila slávnostná imatrikulácia študentov prvého ročníka fakulty. Za účasti akademických funkcionárov fakulty- prodekanov Sablika a Horňáka a vedúceho detašovaného pracoviska Brezno Ing. Milana Kováčika,  Mgr. Márii Šajgalíkovej-zastupkyne primátora mesta Brezno a Mgr. Karola Müllera-riaditeľa Spojenej školy v Brezne, bolo na Mestskom úrade v Brezne imatrikulovaných 58 študentov, ktorí budú na detašovanom pracovisku študovať v prvom ročníku.

22.-23.10.2009 CO-MAT-TECH 2009
V dňoch 22.-23. októbra 2009 sa na Materiálovotechnologickej fakulte STU v Bratislave so sídlom v Trnave uskutočnil 17. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie CO-MAT-TECH 2009. Konferencia, nad ktorou prevzali záštitu minister hospodárstva SR doc. Ing. Ľubomír Jahnátek, PhD., predseda Trnavského samosprávneho kraja Ing. Tibor Mikuš a primátor mesta Trnava Ing. Štefan Bošnák, bola zameraná na rôzne oblasti.

Prezentácií, diskusií a rokovaní tak v plenárnej časti ako aj v troch paralelne pracujúcich sekciách sa zúčastnili odborníci zo 7 krajín Európy. Ako satelitná akcia konferencie sa uskutočnil okrúhly stôl na tému "Mladé ženy a veda", ktorý bol súčasťou projektu 7. rámcového programu "Zlepšenie rodovej diverzifikácie (rovnosti zastúpenia žien a mužov) v manažmente inštitúcií materiálového výskumu".

28.10.2009 Kubánsky doktorand na stáži na MTF STU
Pan Daynier Sobrino, vysokoškolský učiteľ z Centrálnej Univerzity Santa Clara/Kuba nastúpil dňa 28.10.2009 na 5-mesačný  študijný pobyt na MTF STU. Pan Sobrino sa venuje problematike logistiky a bude pôsobiť na Ústave výrobnych zariadení a aplikovanej mechaniky u  prof. Velíška.

28.10.2009 Slávnostná imatrikulácia študentov v Komárne
28.10.2009 sa na detašovanom pracovisku v Komárne uskutočnila slávnostná imatrikulácia 39 študentov prvého ročníka Materiálovotechnologickej fakulty STU.
Za MTF STU sa akademickej slávnosti zúčastnili - prodekani doc. RNDr. Mária Mišútová, PhD. a prof. Ing. Peter Grgač, CSC a vedúci detašovaného pracoviska Komárno doc. Ing. Koloman Vincze, CSc.
Medzi pozvanými hosťami bol viceprimátor mesta Ing. Béla Szabó a riaditeľ SPŠ Komárno Ing. Vetter.

29.10.2009 Slávnostná imatrikulácia študentov I. ročníka 2009/2010 v Dubnici nad Váhom
29.10.2009 sa na detašovanom pracovisku v Dubnici nad Váhom uskutočnila slávnostná imatrikulácia 68 študentov prvého ročníka Materiálovotechnologickej fakulty STU.

 

NOVEMBER

2.11 2009 Bieloruská doktorandka na MTF STU
Doktorandka  Anastasiya Arabey z Bieloruska  nastúpila dňa 2.11.2009 na 6-mesačný  študijný a výskumný  pobyt na MTF STU na Ústave výrobných technológií u  prof. Ulricha. Bieloruskej kolegyni  prajeme na Slovensku príjemný a úspešný pobyt.

 

4.-5.11.2009 Slávnostná imatrikulácia prvákov v ak. Roku 2009/2010 v Trnave
V dňoch 4.11.-5.11.2009 sa uskutočnil akademický obrad imatrikulácia - slávnostný zápis a prijatie nových študentov zapísaných do prvého roku štúdia na MTF STU v Trnave. Za účasti akademických funkcionárov - prodekanov prof. Dr. Ing. Jozefa Peterku, doc. RNDr. Márie Mišútovej, PhD. a doc. Ing. Františka Horňáka, PhD. študenti prevzali imatrikulačné listy a zložili "Imatrikulačný sľub študenta" na insígniu MTF - žezlo fakulty.

 

5.-8.11.2009 Výstava centier excelentnosti
V dňoch 5. - 8. 11. 2009 sa predstavila Materiálovotechnologická fakulta STU na výstave centier excelentnosti v rámci pravidelných aktivít Sekcie vedy a techniky MŠ SR  „Týždeň vedy a techniky na Slovensku". Centrá excelentnosti sú podporované z prostriedkov štrukturálnych fondov poskytovaných prostredníctvom operačného programu Výskum a vývoj.

 

18.11.2009 Stretnutie študentov s predstaviteľmi vedenia fakulty MTF STU
Dňa 18.11.2009 sa uskutočnilo pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu stretnutie vedenia MTF STU so študentami fakulty vo vysokoškolskom klube AMOS. Okrem členov vedenia sa akcie zúčastnili aj predseda zamestnaneckej rady doc.Bílik, riaditeľ ŠDa J PaedDr. Rehák a vedúca OAKČ Ing.Štefánková.

Na úvod študenti predstavili aktivity zo študentského života a priblížili aktuálne dianie  na internáte a svoje voľnočasové aktivity, následne dekan fakulty prof. Moravčík oboznámil prítomných študentov s novinkami na fakulte- nová akreditácia, úspechy vo vedeckovýskumnej činnosti, plánované zmeny a práce v priestoroch fakulty apod.

 

19.11.2009 Dies iovis occursus - november 2009
Hosťom novembrového štvrtkového popoludnia Dies ioviss occursus dňa 19.11.2009 bola prof. Ing. arch. Janka Krivošová, PhD. Chronologicky nás oboznámila s viac ako tisícročnou históriou našich kostolov, ktoré sme mali možnosť vidieť aj na premietacej tabuli pomocou diaprojektoru. Na prednášku nadväzovala záverečná diskusia, ktorú tak ako počas celého stretnutia moderoval pán Ing. Milan Petráš, PhD. 

 

DECEMBER 

1.12.2009 Seminár na tému Racionalizácia výroby kovacích nástrojov
Dňa 1.12.2009 sa v miestnosti T-32 uskutočnil odborný seminár na tému Racionalizácia výroby kovacích nástrojov. Organizátorom seminára bola Katedra tvárnenia ÚVTE. Na seminári sa zúčastnili pracovníci kováční (Metalurg Dubnica, a. s. HKS Forge Trnava, s. r. o, Elba Kremnica, a. s.), študenti a doktorandi a pracovníci ÚVTE. Celkove sa seminára zúčastnilo cca 80 účastníkov.

1.-3.12 2009 Zahraničná návšteva na UVTE a UMAT
V dňoch 1. až 3. 12. 2009 navštívil MTF STU v Trnave Eng. Eneko Zumalde, zástupca španielskej výskumno-vývojovej organizácie Inpromat, S. Coop., sídliacej v baskickom meste Sondika. Cieľom jeho návštevy bola účasť na pracovnom stretnutí členov riešiteľského konzorcia medzinárodného projektu MANUNET, súčasti európskeho programu ERA-NET. Eng. Eneko Zumalde, okrem pracovného rokovania s doc. Ing. Petrom Šugárom, CSc., vedúcim riešiteľom projektu s názvom /Multivariate optimization of the metal spinning process - research and development/, absolvoval prehliadku laboratórií Ústavu výrobných technológií a Ústavu materiálov, na ktorej ho sprevádzali Ing. Ladislav Morovič, PhD. a doc. Mária Dománková, PhD.

3.-4.12.2009 SCHOLA 2009
Materiálovotechnologická fakulta STU v Bratislave so sídlom v Trnave - Ústav inžinierskej pedagogiky a humanitných vied, Internationale Gesellschaft für Ingenieurpädagogik - IGIP pod záštitou Ministerstva školstva SR zorganizovali v dňoch 3. a 4. decembra 2009 9. medzinárodnú vedeckú konferenciu SCHOLA 2009 tematicky zameranú na Inovácie vo výchove a vzdelávaní inžinierov.

14.12.2009 Ocenenie najlepších profesorov MTF STU
Rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave udeľuje od roku 2001 každoročne na základe návrhov dekanov fakúlt ocenenie najlepším profesorom. Na návrh dekana MTF STU prof Moravčíka bol tento rok medzi ocenenými profesormi Slovenskej technickej univerzity prof. Ing.Jozef Janovec, DrSc. pôsobiaci na UMAT Materiálovotechnologickej fakulty STU.

17.12.2009 Slávnostný krst knihy prof. Ing. Ivana Hrivňáka, DrSc. - Zváranie a zvariteľnosť materiálov
V tomto predvianočnom období sa 17. decembra 2009 sa uskutočnilo milé podujatie, ktoré bolo úžasnou kombináciou vedy a umenia. Krstila sa vedecká monografia Prof. Ing. Ivana Hrivňáka, DrSc : Zváranie a zvariteľnosť materiálov. Krstnými otcami tejto publikácie sa stali dekan MTF STU Prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík a generálny riaditeľ Prvej zváračskej, a.s. Ing. Peter Fodrek.  Obaja vzdali úctu a skutočný obdiv nielen k vedeckej práci Prof. Hrivňáka, ale i jeho ľudským hodnotám, ktoré sú a budú inšpirujúce pre ďalšie generácie.

21.12.2009 Noví docenti na MTF STU
Magnificencia, rektor Slovenskej technickej univerzity profesor Vladimír Báleš, menoval dňa 21.12.2009 po úspešne ukončenom habilitačnom konaní nových docentov Materiálovotechnologickej fakulty STU:

Ing. František Pecháček, PhD., v odbore Strojárske technológie a materiály

Ing. Mária Hudáková, PhD.,  v odbore Strojárske technológie a materiály

Mgr. Robert Vrábel, PhD., v odbore Automatizácia

Ing. Peter Pokorný, PhD., v odbore Strojárske technológie a materiály

Ing. Helena Vidová, PhD., v odbore Priemyselné inžinierstvo

RNDr. Mária behúlová, CSc., v odbore Strojárske technológie a materiály