Prejsť na obsah
Akcie 2011

JANUÁR 2011

 

17.1.2011 Úvodné stretnutie účastníkov projektu ESF „ Rozvoj pedagogických spôsobilostí doktorandov MTF STU v Trnave"

V rámci prvej časti projektu ESF „ Rozvoj pedagogických spôsobilostí doktorandov MTF STU v Trnave" / ITMS: 26110230023 a aktivity 1.1 Príprava a realizácia modulárneho kurzu „Praktikum vysokoškolskej pedagogiky pre doktorandov" sa v pondelok 17. januára vo veľkej aule Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave na Paulínskej ulici uskutočnilo úvodné stretnutie účastníkov projektu. Cieľovou skupinou projektu sú interní a externí doktorandi MTF STU vo veku od 23 do 40 rokov, ktorí postupne absolvujú vzdelávací program rozdelený do dvoch častí a do jednotlivých modulov v rozsahu 176 hodín. Úvodné stretnutie účastníkov projektu pokračovalo prednáškami v rámci modulov komunikácia a komunikačný tréning, vybrané kapitoly z psychológie a sociológie a modulu základy metodológie pedagogického výskumu.

20.1.2011 Novoročné stretnutie

Dňa 20. januára 2011 sa uskutočnilo Novoročné stretnutie zamestnancov a priateľov MTF STU. Stretnutie sa začalo príhovorom dekana fakulty Prof. Dr. Olivera Moravčíka a predsedu AS MTF STU doc. Ing. Miloša Čambála, CSc. Všetkých prítomných pozdravil v zastúpení jeho Magnificencie rektora STU pán prorektor Prof. Ing. František Janíček, PhD. Po odbornej prednáške Prof. Schultzeho (Nemecko) sa uskutočnilo slávnostné odovzdanie ocenení za rok 2010. Záver oficiálneho programu patril vystúpeniu hudobnej formácie Afrodité. Spoločenské stretnutie oživila časť folklórneho súboru Trnafčan. Novoročného stretnutia sa okrem zamestnancov MTF zúčastnilo viac ako 40 hostí a priateľov fakulty.

27.1. 2011 Deň otvorených dverí na MTF

Dňa 27. 1. 2011 sa uskutočnil V. ročník akcie  Deň otvorených dverí pre záujemcov o štúdium na Materiálovotechnologickej fakulte STU so sídlom v Trnave. Zástupcovia ústavov  uchádzačom stredných škôl odovzdali informácie o akreditovaných študijných programoch fakulty, ktoré garantujú a o materiálno-technickom vybavení svojich pracovísk. Akcie sa zúčastnilo približne 400 študentov stredných škôl nielen z Trnavy ale aj Malaciek, Myjavy, Piešťan a  blízkeho okolia, ktorým bola poskytnutá možnosť navštíviť aj špecializované laboratóriá ústavov materiálov, výrobných technológií, výrobných systémov a aplikovanej mechaniky a environmentálneho a bezpečnostného inžinierstva.

 

FEBRUÁR 2011

 

09.02.2011 Vernisáž výstavy fotografií Profesora Marônka

Dňa 3.2. 2011 sa v priestoroch Laboratória magnetických polí na pozvanie Helmholtzovho centra v Drážďanoch konala vernisáž výstavy prof. Milana Marônka z UVTE MTF STU v Trnave. Na vernisáži boli prezentované audiovizuálne kompozície a výtvarné fotografie cyklov Magická plazma a Rapsódia svetla.

11.02.2011 Dies Iovis Occurssus XIII

Začiatok včerajšieho štvrtkového popoludnia zahájili ako zvyčajne žiaci Základnej umeleckej školy Mikuláša-Schneidera Trnavského v Trnave dvoma skladbami na akordeóne. Hlavným hosťom stretnutia bol tentokrát primár neurologického oddelenia v Trnave MUDr. Georgi Krastev, PhD., ktorý prednášal na tému Cievne mozgové príhody.

24.02.2011 DOD na DP Komárno

Na detašovanom pracovisku Komárno sa uskutočnila pod vedením Ing. Petra Szabó, PhD. dňa 18. 2. 2011 propagačná akcia "Deň otvorených dverí" pre stredoškolákov z regiónu Komárna. O akciu bol zo strany maturantov značný záujem. Okrem informácií o systéme prijímacieho konania boli odprezentované aj prednášky ktoré boli zaujímavé a doplnené slidovými prezentáciami a krátkymi videami. Podujatie vhodne doplnilo propagačné podujatia fakulty pre uchádzačov o štúdium.

 

MAREC 2011

 

02.03.2010 AIESEC - nábor nových členov

Láka ťa stáž v zahraničí? Chceš zaplniť svoj životopis už počas štúdia? Rozšír si svoje obzory aj CV s AIESEC Trnava - staň sa členom najväčšej študentskej organizácie na svete, alebo si vyber stáž v jednej zo 110-tich krajín sveta.

11.03.2011 Dies Iovis Occurssus XIV

Vo štvrtok 10. marca sa konalo už štrnáste štvrtkové popoludnie, na ktorom prebiehala prednáška na tému S Františkom Kelem okolo sveta. Už z názvu prednášky je zrejmé, že hosťom bol vážený cestovateľ pán RNDr. František Kele, PhD.

22.03.2011 37. ročník medzinárodných plaveckých pretekov „Veľká cena Trnavy" na pôde Materiálovotechnologickej fakulty

 

V krytej plavárni Materiálovotechnologickej fakulty STU sa v dňoch 12. - 13. marca 2011 uskutočnil 37. ročník medzinárodných plaveckých pretekov „Veľká cena Trnavy". O preteky bol už tradične veľký záujem. V 26 disciplínach sa predstavilo 50 zahraničných pretekárov z Maďarska, Poľska, Chorvátska, Českej republiky a 300 plavcov z 20 slovenských oddielov a klubov.

31.03.2011 Deň MTF

Včera (30.3.2011) sa konalo každoročné stretnutie zamestnancov fakulty pri príležitosti Dňa učiteľov. Dekan fakulty privítal všetkých prítomných v kine Cinemax Trnava, kde pred filmovým predstavením zhodnotil najvýznamnejšie okolnosti, ktoré ovplyvňujú akademické prostredie. Deň MTF potom pokračoval slávnostným obedom v jedálni M.Uhra a voľným posedením.

 

APRÍL 2011

 

13.04.2011 ŠVK na MTF STU

Na Materiálovotechnologickej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Trnave sa dňa 7. apríla 2011 konal 15. ročník Študentskej vedeckej konferencie (ŠVK), ako vyvrcholenie Študentskej vedeckej a odbornej činnosti na fakulte. Na konferencii sa zúčastnilo v dvanástich sekciách 109 študentov (63 z dennej prezenčnej formy bakalárskeho, 45 z dennej prezenčnej formy inžinierskeho štúdia a 1 študent zo Žilinskej univerzity). Dvaja študenti súťažili vo dvoch sekciách. Prezentované práce boli spracované aj ako ppt. prezentácie príp. aj vo forme posterov.

15.04.2011 Dies Iovis Occurssus XV

Včerajšie štvrtkové popoludnie bolo ďalším už tradičným stretnutím s osobnosťami spoločenského a hospodárskeho života na pôde MTF STU. Privítali sme JUDr. Zuzanu Adamovú, PhD., ktorá sa venovala problematike autorského práva.  Rozsah ochrany duševného vlastníctva je nesmierne široká a zaujímavá téma, ktorá vyvolala diskusiu na rôzne otázky auditória najmä zo života a skúseností s uplatňovaním autorského práva

 

MÁJ 2011

 

03.05.2011 Zamestnanci a študenti na športových súťažiach o „Pohár Rektora STU"

Tohtoročné športové súťaže o „Pohár Rektora STU" sa uskutočnili v Bratislave na jednotlivých fakultách STU v dňoch 12. - 15. 4. 2011 v nasledovných športoch: futbal, florbal, volejbal, plávanie, stolný tenis a basketbal.  Otvorenie jednotlivých športov  a ukončenie s odovzdávaním diplomov a putovných pohárov „Rektora STU" vykonávali dekani jednotlivých fakúlt a ich zástupcovia. O organizáciu a športovotechnické zabezpečenie sa postarali učitelia z jednotlivých fakúlt STU.

03.05.2011 Predstavenie nových profesorov a vymenovanie nových docentov STU

Na slávnostnom zhromaždení 2. mája 2011 vymenoval rektor Robert Redhammer nových docentov STU. Prorektor Stanislav Biskupič mu zároveň predstavil nových profesorov STU. „Pôsobenie učiteľa na výskumne orientovanej univerzite je náročným poslaním. Nestačí len rekapitulovať historicky známe fakty, ale dobrý učiteľ musí svojich študentov zapáliť pre poznávanie nových dosiaľ nepoznaných svetov, musí iniciovať svojich študentov k hľadaniu nových poznatkov a novátorských riešení," povedal prorektor pre vedu a výskum Stanislav Biskupič keď predstavoval nových profesorov.

06.05.2011 Zasadnutie prodekanov STU pre rozvoj

Dňa 5. 5. 2011  sa na Materiálovotechnologickej fakulte uskutočnilo zasadnutie prodekanov  STU pre rozvoj, ktoré viedol prorektor STU prof. Ing. Milan Sokol, PhD. Za našu fakultu sa stretnutia zúčastnil prof. Dr. Ing. Jozef Peterka. Na zasadnutí sa rokovalo o pasportizácii priestorov  STU a strategickom investičnom pláne fakúlt STU.

12.05.2011 Výjazdové zasadnutie redakčnej rady časopisu Spektrum

Dňa 9.5. 2011 sa na Pulínskej ulici 16, v zasadačke dekana konalo výjazdové zasadnutie redakčnej rady časopisu Spektrum. Domácich ako aj mimofakultných členov privítala prodekanka Vidová spolu s prodekanom Peterkom, ktorý redakčnej rade prezentoval súčasnosť ale aj budúce smerovanie Materiálovotechnologickej fakulty.

13.05.2011 III. konferencia pedagógov MTF STU

Dňa 12. mája 2011 sa uskutočnila na MTF STU na podnet dekana fakulty prof. Moravčíka "III. konferencia  pedagógov MTF STU". V úvode dekan fakulty privítal prítomných a krátko zhrnul ciele porady. Následne prodekani a vedúca OAKČ v súlade s programom prezentovali tématické oblasti s poukázaním na konkrétne štatistické údaje a dáta. Po prezentácii sa uskutočnila  diskusia, v ktorej mali možnosť prítomní prezentovať svoje názory a zároveň klásť otázky dekanovi a ostatným členom manažmentu fakulty.

17.05. 2011 Vedecká konferencia venovaná profesorovi Pavlovi Gleskovi

Dňa 6. 5 . 2011 sa na akademickej pôde MTF STU v Trnave uskutočnila vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou, pod názvom „Na podporu projektov VEGA", organizovaná pri príležitosti nedožitého životného jubilea 80 rokov prof. PhDr. Pavla Gleska, PhD. Z viacerých vystúpení zaujal zúčastnených príspevok Petra Kurhajca predsedu „Spoločnosti Ferdinanda Martinenga", ktorý priblížil s ďalším vystúpením Mgr. Milana Belka činnosť ich spoločnosti a život i dielo profesora Pavla Gleska, s jeho celoživotným pedagogickým, trénerským, funkcionárskym a vedeckým pôsobením u nás aj v zahraničí.

19.05.2011 Študenti MTF víťazmi futbalového turnaja o „Pohár rektora UCM" v Trnave

Študenti MTF STU v Trnave sa dňa 9. 5. 2011 zúčastnili medziuniverzitného turnaja o „Pohár rektora UCM". V príjemnom prostredí Mestskej športovej haly nastúpilo do súťaže 10 družstiev zo 4 univerzít . Naši študenti z MTF postupne vyhrali všetky zápasy vo svojej skupine a postúpili z prvého miesta do semifinále a nakoniec až do finále.

20.05.2011 Uskutočnila sa akcia „Deň pre vaše zdravie"

Dňa 19.5.2011 sa vo  foyer pred veľkou aulou na Paulínskej 16 uskutočnilo podujatie "Deň pre vaše zdravie". Pracovníci Všeobecnej zdravotnej poisťovne poskytli záujemcom rozličné preventívne merania.

20.05.2011 Medzinárodný doktorandský seminár - IDS 2011

Dňa 15. - 17. mája 2011 sa uskutočnil šiesty ročník Medzinárodného doktorandského seminára, ktorý sa konal na zámku v Smoleniciach. Zaregistrovaných bolo 76 účastníkov z Čiech, Bieloruska, Nemecka, Rakúska a zo Slovenska. Medzi zahraničných hostí patrili Dr. h.c. Dr. Rolf Pfrengle (IFW Dresden, Germany), Dr.h.c. Peter Joehnk (FZD Rossendorf, Germany), Prof. Dr. Manuela Niethammer (TU Dresden), Prof. Volkmar Richter (Köthen, Germany) a prof. Boris Khina from (National Academy of Sciences of Belarus) a ďalší.

27.05.2011 Dies Iovis Occurssus XVI

Včerajšie štvrtkové stretnutie otvoril troma skladbami mladý umelec zo Základnej umeleckej školy v Trnave, žiak Lukáš Harant, pod vedením pedagogičky Mgr. Marty Čeleďovej.

Po privítaní prítomných prodekan prof. Dr. Ing. Jozef Peterka predstavil hosťa popoludnia, RNDr. Jozefa Brestovského, odborníka v oblasti boja proti kalamitným komárom a kliešťom. Prednášateľ RNDr. Brestovský je i spoluautorom knihy Dobrý revír, ktorú si mohli zúčastnení zakúpiť v závere prednášky spolu s venovaním od autora.

 

JÚN 2011

 

16.06.2011 Pripravujeme maratón

Vážení športoví priatelia, športovci, milé kolegyne a kolegovia, dovoľujeme si Vám oznámiť, že Katedra telesnej výchovy a športu ÚIPH MTF STU v Trnave v spolupráci s mestom Trnava a Trnavským samosprávnym krajom usporiada v tomto roku dňa 16. 10. 2011 (nedeľa) XXXVI. ročník Malokarpatského maratónu (MKM). Súčasťou tohto podujatia je aj XVIII. ročník Majstrovstiev Slovenskej republiky vysokoškolákov v maratóne. Trasa maratónu vedie z Trnavy cez obce Suchá nad Parnou, Horné Orešany, Smolenice, Lošonec, Dolné Orešany a Košolná s cieľom v Trnave pred vysokoškolským internátom M. Uhra. 

24.06.2011 Teacher´s cup 2011

Dňa 24. júna 2011 sa konal jedenásty ročník slovensko - českého tenisového turnaja učiteľov a pracovníkov vysokých škôl organizovaný pod záštitou dekana Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave prof. Dr. Ing. Olivera Moravčíka. Tento rok sa tenisový turnaj konal v priestoroch tenisových kurtov Tenisového klubu na ulici J. Slottu v Trnave. Víťazi súťažných disciplín Dvojhra - muži, ženy a Štvorhra boli odmenení víťaznými pohármi, ktoré im v závere podujatia odovzdal predseda organizačného výboru prof. Ing. Milan Turňa, PhD.

 

JÚL 2011

 

11.07.2011 Pripravujeme „Športový deň MTF"

Vážené a milé kolegyne, kolegovia, zamestnanci MTF STU. Dovoľujeme si Vám oznámiť, že Katedra telesnej výchovy a športu ÚIPH MTF STU v Trnave pripravuje na stredu 14. septembra 2011 „Športový deň zamestnancov MTF". Program športového dňa a propozície športových disciplín nájdete v prílohe.

 

AUGUST 2011

 

31.08.2011 Pozvánka na "Športový deň zamestnancov MTF"

Vážené a milé kolegyne, kolegovia, zamestnanci MTF STU, v mene dekana Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave a Katedry telesnej výchovy a športu UIPH MTF STU Vás pozývame na Športový deň zamestnancov MTF, ktorý sa bude konať v pondelok 12. septembra 2011 v priestoroch pavilónu T.

 

SEPTEMBER 2011

 

05.09.2011 Zápisy do I. roku štúdia na bakalárskom štúdiu - 2011/2012 - II. KOLO

Materiálovotechnologická fakulta privítala na zápisoch v dňoch 30.8. - 31.8.2011 novoprijatých študentov na bakalárske štúdium do 1. roku štúdia v ak. roku 2011/2012 v II. kole prijímania Všetkých študentov prvákov vedenie fakulty srdečne víta a praje veľa úspechov v štúdiu.

05.09.2011 Dodatočné zápisy prijatých uchádzačov na bakalárske štúdium v ak. roku 2011/2012 - II. KOLO

Dňa 9. 9. 2011 (piatok) ponúkame dodatočné zápisy prijatých uchádzačov v II. kole prijímania na bakalárske štúdium, ktorí sa nedostavili v termíne 30.8. - 31.8.2011 na riadny zápis. Zápis sa uskutoční  v budove fakulty MTF STU, aula prof. Čabelku, Paulínska ul. č. 16, 917 24 Trnava, prízemie.

07.09.2011 LETNÁ UNIVERZITA PRE STREDOŠKOLÁKOV

Slovenská technická univerzita organizovala v dňoch 5.-7. septembra 2011 tretí ročník podujatia s názvom Letná univerzita stredoškolákov, na ktorom participovala spolu s ostatnými fakultami aj Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave. 6. 9. 2011 sme na pôde našej fakulty privítali v priestoroch pavilónu T na Bottovej ulici študentov 3. ročníkov stredných škôl z celého Slovenska, ktorým bolo prezentované poslanie a zameranie fakulty, oblasti jej pôsobenia, výučbové prostredie ale aj študentský život na MTF.

13.09.2011 „Športový deň zamestnancov MTF STU"

Dňa 12.9. 2011 sa uskutočnil v telovýchovných priestoroch našej fakulty „Športový deň zamestnancov MTF STU". V tento deň sa do súťaží v 16-ich športových disciplínach aktívne zapojilo 106 zamestnancov našej fakulty. Všetkým účastníkom ďakujeme za ich účasť a blahoželáme k ich športovým výkonom.

13.09.2011 Slávnostné otvorenie akademického roka 2011/2012

Rektor STU pozýva na slávnostné otvorenie akademického roka 2011/2012, ktoré sa uskutoční dňa 19.9.2011 o 10.00 hod. v Bratislave. Odchod účastníkov MTF STU dňa 19.9.2011 z Paulínskej ul. o 9.00 hod.

14.09.2011 FESTIVAL VEDY Noc výskumníkov 2011 - 23.09.2011

Vážené kolegyne a kolegovia, aj tento rok sa nám opäť blíži chvíľa, kedy prostredníctvom Noci výskumníka môžeme naším známym, mladým priateľom a deťom priblížiť vedu a vedcov. Príďte sa 23.09.2011 pozrieť do nákupného centra Avion (Bratislava), kde naši mladí kolegovia budú "predvádzať svoje vedecké kúsky".

16.09.2011 Uskutočnila sa „IV. konferencia pedagógov MTF STU"

Dňa 14. septembra 2011 sa uskutočnila v aule prof. Čabelku  "IV. konferencia pedagógov  MTF STU" s nasledovným programom: 1. Otvorenie konferencie ( dekan prof. Moravčík),
2. Úspešnosť štúdia na I. a II. stupni štúdia ( doc. Schreiber a doc. Mišútová), 3. Diskusia

19.09.2011 Pozvánka na Malokarpatský maratón

Vážení športoví priatelia, športovci, milé kolegyne a kolegovia, v mene organizačného výboru Malokarpatského maratónu v Trnave si Vás dovoľujem srdečne pozvať ako pretekárov, ale aj ako divákov na našu tradičnú športovú akciu - 36. ročník Malokarpatského maratónu (MKM), ktorý sa uskutoční 16.10.2011 (nedeľa) so štartom o 1000 hod. (otvorenie o 945 hod.) pred Študentským domovom Miloša Uhra, ulica J. Bottu 23, Trnava. Trasa maratónu vedie z Trnavy cez obce Suchá nad Parnou, Horné Orešany, Smolenice, Lošonec, Dolné Orešany a Košolná s cieľom v Trnave pred vysokoškolským internátom M. Uhra. Predpokladaný príchod prvých pretekárov do cieľa je o 1230 hod.

21.09.2011 Uskutočnila sa 18. medzinárodná vedecká konferencia FORMING 2011

V dňoch 7.9 - 10. 9. 2011 sa uskutočnila v Trojanoviciach (ČR) už 18. medzinárodná vedecká konferencia FORMING 2011, ktorú tento rok usporiadala Katedra tváření materiálů, FMMI, VŠB Ostrava. Konferenciu FORMING spoluorganizujú katedry tvárnenia: VŠB - Technická univerzita Ostrava, FMMI, Katedra tváření materiálů, Politechnika Śląska Katowice, Katedra Technologii Materiałów a naša Katedra tvárnenia. Na konferencii sa z 3 krajín (Česká republika, Poľsko a Slovensko) zúčastnilo 74 účastníkov z vysokých škôl, ale aj z významných spoločností (ArcelorMittal Ostrava, a.s., Třinecke železárny, a.s., Třinec, VUHŽ a.s., Dobrá, Škoda Transportion, a.s. Plzeň, Železiarne Podbrezová - Výskumné vývojove centrum, a.s. a ďalšie), ktorí prezentovali výsledky svojich výskumov.

22.09.2011 MTF STU - hostiteľka Medzinárodnej Letnej Školy

V dňoch 01.09.2011 až 12.09.2011 hostila Materiálovotechnologická fakulta v rámci „European LLP Sectorial programe Erasmus" účastníkov Medzinárodnej letnej školy, ktorého hlavným organizátorom bola Politechnika Wroclawska a spoluorganizátormi Vysoká škola bánská - Technická univerzita Ostrava a Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave.

 

OKTÓBER 2011

 

18.10.2011 Malokarpatský maratón (MKM) 2011 sa vydaril

V nedeľu 16.10. 2011 sa uskutočnil 36. ročník Malokarpatského maratónu (MKM). Súčasťou tohto podujatia bol aj 18. ročník Akademických majstrovstiev SR vysokoškolákov  v maratóne. Športové podujatie odštartoval výstrelom so štartovej pištole 1. prodekan MTF STU prof. Jozef Peterka o 10. 00 hodine pred Študentským domovom Miloša Uhra na Bottovej ulici v Trnave. Na 42 195m dlhú trať sa vydalo 55 maratóncov, medzi nimi aj pretekári z Maďarska a Srbska. Trasa maratónu viedla z Trnavy cez obce: Suchá nad Parnou, Horné Orešany, Smolenice, Lošonec, Dolné Orešany a Košolná, s cieľom v Trnave pred vysokoškolským internátom.

24.10.2011 Konala sa konferencia TEAM 2011

V dňoch 19. až 21. októbra 2011 sa uskutočnil tretí ročník medzinárodnej vedeckej konferencie TEAM 2011 v spolupráci s TEAM Society a sedemnásty ročník vedeckej konferencie CO-MAT-TECH. Konferencie sa zúčastnilo celkovo viac ako 100 účastníkov, pričom takmer polovica prednášajúcich bola zo zahraničia. Vedenie TEAM Society vyjadrilo potešenie nad faktom, že takmer polovica príspevkov patrila PhD. študentom a ich vecná náplň bola na vysokej úrovni.

25.10.2011 Majstrovstvá Slovenska družstiev v silovom trojboji 2011

Dňa 15. 10. 2011 sa na akademickej pôde Materiálovotechnologickej fakulte STU v Trnave uskutočnil historicky 1. ročník MS družstiev v silovom trojboji. Podujatie sa konalo pod záštitou viceprimátora mesta Trnava Ing. Bystríka Stanka. AWPC - Slovakia ako hlavný organizátor na začiatok prekvapila výberom miesta. Relatívne malá telocvičňa KTVŠ sa však po niekoľkých hodinách práce premenila na bezchybne pripravené športovisko, so všetkým, čo pretekári potrebujú. Samotná súťaž začala krátkym príhovorom a privítaním účastníkov, hostí a hlavne hostiteľa Doc. PaedDr. Mariána Mericu, PhD., vedúceho Katedry telesnej výchovy a športu MTF STU v Trnave.

28.10.2011 Dies Iovis Occurssus XVII - konalo sa stretnutie s Mgr. Zdenkom Ďuriškom

Na pôde Materiálovotechnologickej fakulty sme vo štvrtok  27.10.2011 v rámci štvrtkových stretnutí - Dies Iovis Occurssus privítali vedeckého pracovníka Národného biografického ústavu Mgr. Zdenka Ďurišku.  Stretnutia sa zúčastnil i náš bývalý prodekan, súčasný prorektor STU pre vzdelávanie, doc. Ing. František Horňák, PhD. Témou stretnutia bola genealógia - veda zaoberajúca sa štúdiom predkov určitej rodiny. Magister Ďuriška priblížil publiku náplň práce genealóga  a uviedol zopár príkladov vzniku konkrétnych priezvísk na Slovensku, zaujímavý je napríklad pôvod priezviska Hodža.

 

NOVEMBER 2011

 

04.11.2011 Slávnostné imatrikulácie v ak. roku 2011/2012

Dňa 28.10.2011 a 2.11.2011 sa uskutočnil v aule prof. Čabelku akademický obrad imatrikulácia - slávnostný zápis a prijatie nových študentov zapísaných do prvého roku štúdia na MTF STU v Trnave, v Dubnici nad Váhom a v Komárne. Za účasti akademických funkcionárov - prodekanov prof. Dr. Ing. Jozefa Peterku, prof. Ing. Petra Grgača, CSc., doc. RNDr. Márie Mišútovej, PhD., doc. Ing. Petra Schreibera, CSc. študenti prevzali imatrikulačné listy a zložili "Imatrikulačný sľub študenta" na insígniu MTF - žezlo fakulty.

11.11.2011 Opäť sme sa stretli s bývalými zamestnancami fakulty

Dňa 10.11.2011 sa v priestoroch Materiálovotechnologickej fakulty na Bottovej ulici konalo už po tretíkrát stretnutie členov Kolégia dekana s bývalými zamestnancami fakulty. Prítomným sa prihovoril dekan Materiálovotechnologickej fakulty prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík a po krátkom hudobnom vystúpení boli prítomní oboznámení o aktivitách na fakulte formou prezentácie. Následne si naši bývalí zamestnanci prehliadli nové priestory Centra excelentnosti a multimediálnej učebne.

25.11.2011 Dies Iovis Occurssus XVIII

Vo štvrtok 24.11.2011 sa konalo ďalšie z popoludní Dies Iovis Occurssus, kde sme tentokrát privítali odborníka MZ SR pre medicínu drogových závislostí MUDr. Ľubomíra Okruhlicu, CSc. Prednáška na tému „Čo je závislosť? - aktuálna situácia" zaujala mnohých a stretnutia sa zúčastnil aj prorektor STU pre spoluprácu s praxou, prof. Ing. Marián Peciar, PhD.

 

 DECEMBER 2011

 

05.11.2011 Konala sa akcia - Mikuláš na MTF

V sobotu dňa 3.12.2011 na Materiálovotechnologickú fakultu STU zavítal polárnym expresom Mikuláš so svojou družinou - čertom a anjelom. Aj tento rok mal pre deti pripravenú hromadu darčekov, ktoré si však museli zaslúžiť. Pred samotným príchodom Mikuláša sa o zábavu postarali čert a anjel, ktorí deťom pripravili zaujímavý program.

07.12.2011 Slávnostný večer v divadle

Včera, 6.12.2011, sa konal Slávnostný večer MTF STU pri príležitosti osláv 25. výročia založenia fakulty. V úvode sa prítomným prihovoril dekan prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík, ktorý ocenil zamestnancov fakulty za 25-ročné pôsobenie na MTF STU. Potom nasledovalo divadelné predstavenie Vrátila sa raz v noci. Slávnostný večer bol ukončený recepciou v Zrkadlovej sieni. Podujatie moderovala prodekanka pre vnútorné vzťahy doc. Ing. Helena Vidová, PhD.

09.12.2011 Konala sa prednáška Dies Iovis Occurssus XIX

Slovenskí archeológovia menia dejiny - tak znel názov poslednej tohtoročnej štvrtkovej prednášky  Dies Iovis Occurssus XIX, v rámci ktorej sme na pôde MTF privítali vedeckého pracovníka Archeologického ústavu SAV v Nitre, pána PhDr. Karola Pietu, DrSc. Po predstavení  v súčasnosti používaných metód archeologického výskumu na Slovensku, prezentoval doktor Pieta nálezisko drevenej hrobky v lokalite Popradu.

19.12.2011 Kolokvium pri príležitosti životného jubilea prof. Ing. Ivana Hrivňáka, DrSc.

V stredu 14.12.2011 sa na pôde MTF STU uskutočnilo Kolokvium pri príležitosti životného jubilea prof. Ing. Ivana Hrivňáka, DrSc. . Táto príjemná spoločenská udalosť bola spojená s uvedením učebnice „Materiálografia". Jej autormi je profesorský manželský pár Daša a Ivan Hrivňákovci.