Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom číslo 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a v súlade s Dohodou medzi vládou Izraelského štátu a vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o spolupráci v oblastiach kultúry, vzdelávania a vedy podpísanej 29. apríla 1991 a Pracovným programom pre vedeckú a technologickú spoluprácu medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu  Slovenskej republiky a Ministerstvom vedy a techniky Izraelského štátu podpísaným 17. mája 2017, vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných vedeckých projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Izraelskom štáte.

Viac: http://www.apvv.sk/grantove-schemy/vyskumne-bilateralne-vyzvy/slovensko-izrael-rd-2018.html

 

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (ďalej len „agentúra“ alebo „APVV“) v súlade so zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov“) a v súlade s Dohodou medzi vládami Slovenskej republiky a Portugalskej republiky o vedecko-technickej spolupráci, podpísanej 17. februára 2003 v Lisabone vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Portugalskej republike.

Viac: http://www.apvv.sk/grantove-schemy/bilateralne-vyzvy/slovensko-portugalsko-2018.html