Prejsť na obsah
Dianie na MTF

V zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z.z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor oznamujem:

  • dňa 28.11.2019 sa na MTF STU, Ulica Jána Bottu č. 2781/25, 917 24 Trnava , o 10:00 hod., v miestnosti č. 139, uskutoční  obhajoba habilitačnej práce Ing. Petra Rantucha, PhD., zamestnanca MTF STU v Trnave. Názov habilitačnej práce: „Termicky upravené drevo z hľadiska ochrany pred požiarmi“
  • dňa 28.11.2019 sa na MTF STU, Ulica Jána Bottu č. 2781/25, 917 24 Trnava, o 13:15 hod. , v miestnosti č. 214 na zasadnutí VR MTF STU, uskutoční habilitačná prednáška Ing. Petra Rantucha, PhD., zamestnanca MTF STU v Trnave.  Téma habilitačnej prednášky: „Kónický kalorimeter ako komplexné zariadenie na testovanie požiarnych vlastností horľavých materiálov“

 

prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. v.r.
predseda Vedeckej rady MTF STU