Prejsť na obsah
Dianie na MTF

CVTI SR otvára súťaž určenú pre inovácie, technické riešenia a ich pôvodcov ako aj počiny s prínosným vplyvom v oblasti transferu technológií na Slovensku:

CENA ZA TRANSFER TECHNOLÓGIÍ NA SLOVENSKU 2020

Hlavným cieľom súťaže je oceniť inovatívne výstupy vedeckovýskumnej činnosti s prínosom pre prax a ich pôvodcov (pochádzajúce výhradne zo slovenských vysokých škôl, Slovenskej akadémie vied a rezortných výskumných ústavov), motivovať vedeckovýskumných pracovníkov pre zapájanie sa do procesu ochrany duševného vlastníctva a jeho komercializácie a zvýšiť povedomie o transfere technológií.

Tento ročník sú vyhlásené tri kategórie:

INOVÁCIA - kategória je určená pre originálne, unikátne a zároveň najlepšie využiteľné výsledky (technológie) vedeckej komunity z verejných vedeckovýskumných inštitúcií, ktoré prešli alebo prechádzajú procesom ochrany duševného vlastníctva a jeho komercializácie. Ocenenie získa: pôvodca/pôvodkyňa, alebo pôvodcovský kolektív

INOVÁTOR/INOVÁTORKA- kategória je určená pre nominácie osôb (pôvodcov/pôvodkyne) alebo pôvodcovských kolektívov s príkladným prístupom k procesu ochrany výstupov ich vedeckovýskumnej činnosti a následnej komercializácie. Ocenenie získa: pôvodca/pôvodkyňa, alebo pôvodcovský kolektív

POČIN V OBLASTI TRANSFERU TECHNOLÓGIÍ - do tejto kategórie je možné nominovať počin s prínosným vplyvom v oblasti transferu technológií na Slovensku, alebo konkrétny prípad vykazujúci známky systematického prístupu ochrany a komercializácie duševného vlastníctva zo strany lokálneho centra transferu technológií alebo obdobnej organizačnej jednotky vedeckovýskumnej inštitúcie, či jednotlivcov z radov výskumných pracovníkov verejných výskumných inštitúcií. Ocenenie získa: osoba/kolektív alebo  alebo organizačná jednotka verejnej vedeckovýskumnej inštitúcie zodpovedná za transfer technológií

Viac informácií: https://nptt.cvtisr.sk/sk/o-portali/aktuality/otvorenie-sutaze-cena-za-transfer-technologii-na-slovensku-2020.html?page_id=4976&preview_type=from_menu