Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Za významný prínos k zviditeľneniu MTF STU v rámci svetovej vedy v oblasti materiálových vied, nepochybne patrí vedecká monografia autorov doc. Ing. Romana Moravčíka, PhD. a doc. Ing. Mariana Hazlingera, PhD. „Degradačné procesy a predikcia životnosti“, ktorá bola zaradená do Web of Science.

MORAVČÍK, Roman - HAZLINGER, Marián. Degradation Processes and Life-Time Prediction. 1. vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2017. 310 s. ISBN 978-80-7380-670-5. WOS:000524971700024

Monografia je určená pre študentov technických univerzít, iných vzdelávacích inštitúcií a tiež pre pracovníkov v technickej praxi. Degradačné procesy majú rôzne vplyvy na materiál rôznych typov. Štúdium degradačných procesov môže zlepšiť úžitkové vlastnosti materiálov na základe ich oblastí použitia. Táto publikácia môže napomôcť k porozumeniu niektorých typov degradačných procesov realizujúcich sa na rôznych materiálov. Úvodná časť publikácie charakterizuje základné typy konštrukčných materiálov, degradačné procesy a medzný stav materiálov. Vplyv elastickej a plastickej deformácie na vlastnosti materiálu je dôležitý z dôvodu ich spracovania. Veľa súčiastok sa opotrebováva počas ich exploatácie a z tohto dôvodu sú charakterizované mechanizmy opotrebenia v ďalšej časti publikácie. Viacero kapitol je venovaných základom lomovej mechaniky, fraktografii lomových povrchov a charakterizujú vplyv únavy, tečenia alebo korózie na procesy degradácie materiálov. Sú opísané aj iné degradačné vplyvy na technické materiály, ako sú napríklad keramika, sklá, plasty alebo kompozitné materiály. Teoretické poznatky sú doplnené o rôzne skutočné prípady rôznych poškodených prvkov a konštrukcií. Uvádzajú sa aj riešenia problémov z hľadiska predikcie životnosti materiálov.Znalosti o degradačných procesoch na materiáloch sú veľmi dôležité pre vhodnú konštrukciu funkčných častí využívaných pri rôznych zaťaženiach, prostrediach alebo teplotách, ktoré obmedzujú použiteľnosť materiálov pre niektoré aplikácie. V súčasnosti existuje široká škála poznatkov a analytických techník, ktoré možno použiť pri optimalizácii materiálových riešení pre konkrétne časti.

Monografia bola vydaná v renomovanom vydavateľstve (registrovanom v zmysle komplexnej akreditácie do zoznamu vybraných zahraničných vydavateľstiev vedeckej literatúry“ zverejnených v Centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti v časti Pokyny CREPČ ) – Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. (ČR. https://www.alescenek.cz/). Vydavateľstvo pôsobí na trhu vedeckej a odbornej literatúry od r. 1996, jej zakladateľom je JUDr. Aleš Čeněk. Je nám cťou, že práve toto vydavateľstvo prijalo do svojho edičného plánu vydanie vedeckej monografie autora MTF.

Registrácia monografie v svetovej databáze Web of Science je nielen prestížna záležitosť pre autora, ktorá preukazuje výnimočnosť jeho vedeckého prínosu, ale súčasne potvrdzuje renomovanosť vydavateľa. Zároveň je potvrdením smerovania vydavateľskej a edičnej činnosti fakulty, ktorá sa systematicky podieľa na zabezpečení prenosu výsledkov rozvoja vedeckého poznania do obsahu výučby a tým uľahčiť prístup k novým poznatkom, skvalitniť pedagogický proces a podporiť vydavateľský priestor pre zviditeľnenie výsledkov vedecko-výskumnej činnosti MTF STU prostredníctvom publikácií.

Autorom a vydavateľstvu srdečne blahoželáme.