Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Realizáciou projektu Centrum poznatkovej organizácie duševného vlastníctva v rámci výzvy Operačného programu Výskum a vývoj - 2008/2.2/01-SORO v prioritnej osi 2 Podpora výskumu a vývoja/ 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe (ktorého hlavným cieľom bolo vytvorenie centra  poznatkovej organizácie a riadenia práv duševného vlastníctva pre podporu intelektuálneho kapitálu vedeckého potenciálu fakulty) sa zabezpečil vzdialený prístup k využívaniu svetových databáz pre Materiálovotechnologickú fakultu STU so sídlom v Trnave.

Pre riešenie  projektu a zabezpečenie aktivity s cieľom vytvorenia virtuálnej knižnice s jedinečným informačným fondom databáz pre podporu vedy a výskumu boli predmetom verejného obstarávania elektronické informačné zdroje - databázy/licencie, ktoré máte možnosť využívať cez prístupové práva:

www.engineeringvillage.com

a

http://online.sagepub.com/

EI PATENTS

elektronické informačné zdroje  pre technické odbory so špecifikáciou patentových informácií  a patentovej dokumentácie z USA a EÚ, kde súčasťou  databázy je riadený odborný slovník, alerting služby,  klasifikačný kód patentov -  s cieľom získať efektívne nástroje krížového  spôsobu vyhľadávania pre kombinované rešeršovanie v document  a relevantné a presné výstupy; poskytovať  ľahko ovládateľnú funkcionalitu,  triedené výsledky a rýchle adresné vyhľadávanie z danej oblasti v súlade s profilom výskumu fakulty, kedy  vytvorí platformu pre podporu vedy a výskumu, poskytne mimoriadne možnosti prístupu k informáciám, ktoré budú východiskom pre vedeckú komunitu a výskum v organizácii; poskytovať možnosti personalizácie, ktoré umožňujú spoluprácu a manažment výsledkov.

Chimica

prístup k databázam elektronických informačných zdrojov z  trhu svetových obchodných informácií, poskytujúcich vysoký rozsah hodnotných informácií sledujúci vývojové trendy v chemickom a chemicky spracovateľskom priemysle pre aplikačnú rovinu kovových a nekovových materiálov, pokrývajúce  najnovší  vývoj v predikovanej oblasti a k nemu blízkemu odvetvovému priemyslu o novinkách v oblasti výskumu a vývoja,  aktuálne zmeny v oblasti vládnej legislatívy a analýzy ekonomických trendov, viac ako tristo najdôležitejších časopisov, dokumentácie , knihy, správy z výskumu o trhoch v predmetnej oblasti, ročné a priebežné správy,  zdroje šedej literatúry.

Chimica and Chemical Business NewsBase (CBNB)

elektronické informačné zdroje pre podporu vedy a výskumu v oblasti materiálového inžinierstva v organizácii, predstavujúce renomovaný indexovaný zdroj informácií  s pokrytím  aplikovanej chémie s prierezom na environmentálne vedy, umožňujúce poskytovať týždenný updates pre prístup k najmenej  500 profilovým časopisom s rozsahom pokrytia od roku 1970.

EnCompassLIT

databáza, ktorá abstrahuje technickú literatúru zameriavajúcu sa na  odpady a odpadové hospodárstvo, spracovateľské odvetvia ako podporné informačné zdroje pre vedu a výskum organizácie ,  vybavená  riadeným slovníkom  s indexovaným obsahom , výsledkom ktorého je rýchle rešeršovanie výskumníkov  s cieľom zabezpečiť kvalitnú identifikáciu ich informačných potrieb .  Databáza predstavujúca celosvetovo globálne pokrytie hodnotnými  informáciami  ťažko dostupných zdrojov z konferencií, technických správ a vedeckých  časopisov najmä z Číny, Japonska , Ruska a pod.

REFEREX - Materials & Mechanical Engineering

databáza poskytujúca licenčný prístup k jedinečným informačným fondom pre podporu vedy a výskumu, poskytujúcu mimoriadne možnosti prístupu k informáciám ako východisko pre vedeckú komunitu a výskum v organizácii pre oblasť  duševného vlastníctva  materiálových vied (materiálového inžinierstva) a strojárskych technológií v komplexnom rámci pokrývajúca  intelektuálne poznatky  vo forme fulltextov z periodických recenzovaných publikácií s originálnou grafikou a komplexnou bibliografickou identifikáciou, s možnosťou vyhľadávania citácií,  ich manažovania a možnosti preberania týchto údajov pre citačný index fakultného knižnično- informačného systému  pomocou riadiaceho programu  správy a administrácie citácií.   Minimálna retrospektíva zdrojov by mala byť minimálne 10 rokov založená na online dodávateľskej platforme.  Databáza umožní alertovacie služby, ukladanie citácií, ukladanie rešerší, nastavovanie najobľúbenejších položiek, nastavenia vlastného účtu respondenta na referenčné služby, prelinkovanie na webovské stránky spoločností vydávajúcich časopisov, prelinkovanie  do archívov konferencií kurzov a audiovizuálnych pomôcok, ktoré nie sú dostupné v printovej verzii časopisov; poskytne odkazy na podobné  články aj do renomovaných databáz.

 

Na platforme SAGE pôjde o kolekcie databáz s minimálnou retrospektívou zdrojov 10 rokov založená na online dodávateľskej platforme.  Databázy umožnia alertovacie služby, ukladanie citácií, ukladanie rešerší, nastavovanie najobľúbenejších položiek, nastavenia vlastného účtu respondenta na referenčné služby, prelinkovanie na webovské stránky spoločností vydávajúcich časopisov, prelinkovanie  do archívov konferencií kurzov a audiovizuálnych pomôcok, ktoré nie sú dostupné v printovej verzii časopisov; poskytne odkazy na podobné  články aj do renomovaných databáz; vo forme fulltextov z periodických recenzovaných publikácií s originálnou grafikou a komplexnou bibliografickou identifikáciou, s možnosťou vyhľadávania citácií,  ich manažovania a možnosti preberania týchto údajov pre citačný index fakultného knižnično- informačného systému  pomocou riadiaceho programu  správy a administrácie citácií.

Intellectual Property, Psychology and Sociology

poskytujúca licenčný prístup k databáze časopisov s jedinečným informačným fondom pre podporu vedy a výskumu, poskytujúcu mimoriadne možnosti prístupu k informáciám ako východisko pre vedeckú komunitu a výskum v organizácii pre oblasť  duševného vlastníctva  a interdisciplinárnych odborov inžinierskej pedagogiky z  pohľadu  sociológie a psychológie pokrývajúca  intelektuálne poznatky.

Management and Organisation Studies, Education

poskytujúca licenčný prístup k databáze časopisov pre oblasť  duševného vlastníctva  z  pohľadu  manažmentu a riadenia organizácií, vzdelávania a hodnotových reťazcov pre organizáciu priemyselného manažérstva.

Engineering and Computing, Materials Science, Technology

poskytujúca licenčný prístup k databáze pre oblasť  duševného vlastníctva  z  pohľadu  inžinierskych informačných počítačových vied, informatiky a automatizácie.

Information Science and Marketing

poskytujúca licenčný prístup k databáze pre oblasť  duševného vlastníctva interdisciplinárnych odborov informatiky a priemyselného inžinierstva z  pohľadu  marketingu a logistiky, informačných vied s orientáciou na informačný manažment.

Research Methods, Methodology and Evaluation

poskytujúca licenčný prístup k databáze pre oblasť  duševného vlastníctva, metodológie vedy, vedeckých metodologických postupov, evaluácie  a hodnotenia vedeckých postupov.  

 

Technické požiadavky na elektronické informačné zdroje, ktoré sú hlavnými prvkami virtuálnej knižnice projektu, boli definované:

  • schopnosťou dodávateľa zabezpečiť prístup kdatabázam na základe rozsahu IP adries MTF STU,
  • zabezpečenie prepojenia všetkých IP adries MTF STU kuvedeným informačným zdrojom vsúlade splatnými prístupovými právami alicenčnými podmienkami,
  • možnosťou využívania archívu databáz / licencií po dobu 5-tich rokov.

Tieto databázy boli zabezpečené realizáciou projektu Centrum poznatkovej organizácie duševného vlastníctva, ITMS 26220220054, realizovaný na základe podpory operačného programu Výskum a vývoj financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 
 
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ