Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Tretia výzva na predkladanie návrhov nadnárodného programu DANUBE TRANSNATIONAL PROGRAMME (DTP) je otvorená od pondelka 28. januára do piatku 8. marca 2019.

Oblasti intervencie:

 1. INOVÁCIE (Innovation)
 • Zlepšenie rámcových podmienok pre inovácie
 • Zvýšenie kompetencií  na podporu podnikania  a sociálnych inovácií

 

 1. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A KULTÚRA (Environment and Culture)
 • Posilnenie nadnárodného vodného  manažmentu a prevencie pred povodňami
 • Podpora trvalo udržateľného využívania prírodných a kultúrnych zdrojov
 • Podpora obnovy a riadenia ekologických koridorov
 • Zlepšenie pripravenosti na  rizikový  manažment životného  prostredia

 

 1. DOPRAVA A ENERGETIKA (Transport and Energy)
 • Podpora ekologických a bezpečných  dopravných systémov, ako aj vyváženej dostupnosťti mestských a vidieckych oblastí
 • Zlepšenie energetickej bezpečnosti a efektívnosti energie

 

 1. VLÁDNUTIE (Governance)
 • Zlepšenie inštitucionálnej kapacity na riešenie hlavných spoločenských výziev
 • Podpora riadenia a implementácie  EUSDR

 

Tretia výzva na predkladanie návrhov je otvorená pre špecifické ciele 2.2 (Foster sustainable use of natural and cultural heritage and resources), 2.3 (Foster the restoration and management of ecological corridors), 2.4 (Improve preparedness for environmental risk management), 3.2 (Improve energy security and energy efficiency) a   4.1 (Improve institutional capacities to tackle major societal challenges) a je obmedzená na niektoré témy pre ostatné špecifické ciele podľa prehľadu na:

http://www.interreg-danube.eu/uploads/media/default/0001/22/54fb54565883a3136d372c4539c7dae36f0728eb.pdf.

 

Podrobnejšie informácie o aktuálnej výzve sú zverejnené na oficiálnej stránke programu http://www.interreg-danube.eu/calls/calls-for-proposals/third-call-for-proposals.