Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Elektronický zápis predmetov je študent POVINNÝ realizovať v Akademickom informačnom systéme (AIS) v termíne od 17.07.2019 – 06.08.2019 cez ikonu Portál študenta - Registrácia/Zápisy.

 

POSTUP PRI E-ZÁPISE

Zápis do ak. roku 2019/2020 je študent povinný realizovať v tomto poradí:

 1. zapísať predmety na nasledujúci ak. rok v termíne od 17.07.2019 –  06.08.2019 
  ( AIS - aplikácia Portál študenta),  
 2. objednať prolongáciu preukazu, ktorá predĺži platnosť preukazu v ak. roku 2019/20,
 3. uhradiť poplatok za prolongáciu preukazu študenta podľa inštrukcií k platbe
  (AIS - Portál študenta – časť Financovanie štúdia a štipendiá. V aplikácii  OBJEDNÁVKY vybrať prolongáciu, následne v aplikácii FINANCOVANIE ŠTÚDIA uhradiť poplatok).

PROLONGOVAŤ PREUKAZ, resp. OBJEDNAŤ NOVÝ PREUKAZ JE V AIS MOŽNÉ, AŽ KEĎ SI ŠTUDENT ZAPÍŠE PREDMETY NA NASLEDUJÚCI AK. ROK!!!!

 1. osobne sa zúčastniť zápisu na študijnom oddelení v určený deň – viď termíny nižšie.

 

Študent, ktorý nezrealizuje e-zápis podľa uvedených pokynov v určenom termíne a nedostaví sa na osobný zápis, bude považovaný za študenta, ktorý o štúdium v nasledujúcom období nemá záujem. V súlade s VŠ zákonom bude zo štúdia vylúčený dňom 31. 8. 2019  z dôvodu nesplnenia podmienok – t.j. nezapísania sa do nasledujúceho ak. roku.

Výučba v akademickom  roku 2019/2020 začína dňa 23. 9. 2019.

Študijné plány 2019/2020

 

E-ZÁPIS PREDMETOV PROSTREDNÍCTVOM AIS

Pred zápisom predmetov do ďalšieho roku štúdia je študent povinný mať v AIS zapísané hodnotenie zo všetkých predmetov, ktoré úspešne absolvoval v akademickom roku 2018/2019. V prípade chýbajúcich údajov kontaktuje vyučujúceho.

Ak sa študentovi v AIS nezobrazujú predmety a nemá možnosť zrealizovať e-zápis predmetov na ak. rok 2019/2020 (mal prerušené štúdium, prestupoval na iný študijný program, mal minulý rok uznané predmety....), zápis predmetov zrealizuje na študijnom oddelení v spolupráci so študijnou referentkou v čase osobného zápisu. Prolongáciu preukazu vybaví až po zápise.

 

POSTUP A POKYNY K E-ZÁPISU – KLIKNI NA ODKAZ

Informácia pre študentov bakalárskeho štúdia:

Študent, ktorý neukončil úspešne predmet Fyzika (FYZI01_6B) v letnom semestri v ak. roku 2018/19, má možnosť si tento predmet  zapísať opakovane a absolvovať ho už v zimnom semestri v akademickom roku 2019/20.
Študentovi sa predmet Fyzika (FYZI01_6B) automaticky dotiahne do e-zápisu už v zimnom semestri.
V prípade, že ho chce študovať iba v letnom semestri, je potrebné si ho zo zimného semestra odstrániť a pridať do letného semestra.

Nie je možné, aby bol predmet zapísaný v oboch semestroch v ak. roku 2019/20. Či už si študent zvolí semester absolvovania predmetu v zimnom, alebo v letnom semestri – má k dispozícii v zmysle predpisov na úspešné absolvovanie jeden riadny a dva opakované termíny, tak ako u ostatných povinných predmetoch.

 

POSTUP K ZÁPISU PREDMETU FYZIKA – KLIKNI NA ODKAZ

Na kontrolu zapísaných predmetov je študentovi k dispozícii Tlač zápisového hárku (AIS – aplikácia Portál študenta), v ktorom si skontroluje zoznam zapísaných predmetov na zimný a letný semester v akademickom roku 2019/2020.

Tlač
zápisového
hárku

OSOBNÝ ZÁPIS ŠTUDENTA NA ŠTUDIJNOM ODDELENÍ

V čase osobného zápisu – viď termíny nižšie:

 1. študent odovzdá
  • vyplnené tlačivoČestné vyhlásenie študenta o štúdiu“ (tlačivo je dostupné TU)
 1. študent prevezme
  • prolongačnú známku, ktorá predĺži platnosť preukazu v ak. roku 2019/2020. Zápis platnosti čipu a aktiváciu externých funkcionalít vykoná bezodkladne študent po prevzatí prolongačnej známky na univerzitnom termináli. Aktivácia preukazu pri termináli je možná od 1. 9. 2019.

Študentovi, ktorý si neobjednal prolongáciu preukazu cez AIS a neuhradil poplatok, nebude vydaná prolongačná známka.

 • Potvrdenie o štúdiu má študent možnosť:
  • vytlačiť v AIS s predtlačenými údajmi v aplikácii Portál študent (možné až po e-zápise na ak. rok 2019/2020)
Potvrdenie
o štúdiu
 • alebo vytlačiť TU a k zápisu priniesť s vyplnenými údajmi.

Ak študent nepotrebuje potvrdenie o návšteve školy – nie je potrebné si ho k zápisu priniesť.

 

TERMÍNY ZÁPISOV NA ŠTUDIJNOM ODDELENÍ

Pred osobným zápisom na študijnom oddelení je študent povinný skontrolovať si údaje zadané v AIS a prípadné nezrovnalosti nahlásiť na študijnom oddelení najneskôr do začiatku ak. roka. 

Osobný zápis študenta sa uskutoční  v čase od  8.00 hod. -  14.30 hod. (od 12.00 do 12.30 hod. obedňajšia prestávka) na študijnom oddelení, prízemie - miestnosti č. 20,21, 22, ulica Jána Bottu č. 25, Trnava v nasledovných termínoch:

I. stupeň štúdia (bakalárske štúdium)

Termín Študijný program Miestnosť

Hodina

9. 9. 2019
(pondelok)
Personálna práca v priemyselnom podniku T-21

8.00 - 14.30 hod.

(od 12.00 - 12.30 hod. obedňajšia prestávka)
Priemyselné manažérstvo
Výrobné technológie
Výrobné technológie a výrobný manažment
T-20
10. 9. 2019
(utorok)
Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle - prezenčná metóda T-21
Výrobné zariadenia a systémy T -20
Kvalita produkcie T-21
Mechatronika v technologických zariadeniach
11. 9. 2019
(streda)
Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle - kombinovaná metóda T-21
Počítačová podpora výrobných technológií
12. 9. 2019
(štvrtok)
Integrovaná bezpečnosť T-21
Materiálové inžinierstvo

II. stupeň štúdia (inžinierske štúdium)

Termín Študijný program Miestnosť Hodina
3. 9. 2019
(utorok)
Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle T-22

8.00 - 14.30 h.    
(od 12.00 - 12.30 h. obedňajšia prestávka

4. 9. 2019
(streda)

Priemyselné manažérstvo

T-22
5. 9. 2019
(štvrtok)
Integrovaná bezpečnosť T-22
Počítačová podpora návrhu a výroby
9. 9. 2019
(pondelok)
Personálna práca v priemyselnom podniku T-22
Materiálové inžinierstvo
10. 9. 2019
(utorok)
Obrábanie a tvárnenie T-22
Výrobné technológie a výrobný manažment
Výrobné zariadenia a systémy
Zváranie a spájanie materiálov