Prejsť na obsah
Dianie na MTF

VÝZVA NA PREDKLADANIE NÁVRHOV 

Dátum vydania: 24.01.2018
Ukončenie výzvy: 1.7. 2018

 

Partneri projektu môžu spolupracovať jedným z dvoch spôsobov:
1. Regionálna cezhraničná spolupráca medzi oprávnenými krajinami (so zameraním na širšie regionálne výzvy).
2. Nadnárodná spolupráca medzi oprávnenými krajinami (so zameraním na spoločné Európske výzvy).

Táto výzva na nadnárodné projekty zahŕňa všetkých päť prioritných sektorov grantov EHP a Nórska:

Prioritné sektory

  • inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť;
  • sociálne začlenenie, zamestnanosť mládeže a znižovanie chudoby;
  • životné prostredie, energetika, zmena klímy a nízkouhlíková ekonomika;
  • kultúra, občianska spoločnosť, dobrá správa vecí verejných a základné práva a slobody;
  • spravodlivosť a vnútorné záležitosti.

Trvanie projektu do 30.4. 2024

FINANČNÉ USTANOVENIA
Dostupný rozpočet v rámci tejto výzvy predstavuje 15 miliónov EUR.
Výška požadovanej grantovej pomoci v rámci projektu nesmie byť nižšia ako 1 milión EUR.
Maximálna výška grantu na jeden projekt nie je.

Minimálny počet partnerov traja.

 

Bližšie informácie získate na Oddelení zahraničných projektov (ZAP) alebo na:

https://www.vedatechnika.sk/SK/Documents/Aktualne%20informacie/2018/Fond-pre-regionalnu-spolupracu.pdf