Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 19.11.2019 sa v rámci predmetu „Recyklačné technológie a odpadové hospodárstvo“ uskutočnila exkurzia študentov študijných programov Integrovaná bezpečnosť a Materiálové inžinierstvo na skládke odpadov, ktorá je prevádzkovaná spoločnosťou FCC Trnava, s. r. o..

Po zaškolení k BOZP mali študenti možnosť vidieť celý areál skládky odpadov s odborným výkladom k jej fungovaniu a jej jednotlivým častiam: (1) kompostáreň na spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu, (2) zariadenie na zhodnocovanie odpadov – mechanickým spracovaním odpadov, (3) zariadenie na zneškodňovanie odpadov – skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný a (4) dotrieďovacia linka druhotných surovín.

Touto cestou si dovoľujeme poďakovať spoločnosti FCC Trnava, s. r. o. za umožnenie exkurzie, konkrétne vedúcemu skládky odpadov Michalovi Miklášovi za prijatie, čas a ochotu venovať sa študentom, za cenné vedomosti a skúsenosti, s ktorými sa s nami podelil. ĎAKUJEME!

 

Fotogaléria

Na podujatí bola vyhotovená fotodokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk).
V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.

Dátum: 2.12.2019

Spracoval: Blinová Lenka, Ing. PhD.