Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 29.10.2019 sa v rámci predmetu „Recyklačné technológie a odpadové hospodárstvo“ uskutočnila exkurzia študentov študijných programov Integrovaná bezpečnosť a Materiálové inžinierstvo v podniku ecorec Slovensko, s. r. o., Pezinok.  

Po oboznámení sa s hlavnou činnosťou podniku mali študenti možnosť vidieť areál podniku a celý proces spracovania odpadov od jeho privezenia do spoločnosti, cez proces separovania nežiaducich zložiek, spracovania vhodného odpadu (drvenia), procesov čistenia emisií, skladovania až po nakladanie alternatívneho paliva určeného na odvoz do cementárne. Študenti boli oboznámení nielen s procesmi spracovania odpadu, ale aj s informáciami z oblasti ochrany životného prostredia pri jednotlivých procesoch spracovania odpadov a tiež z oblasti BOZP a PO, kde mali študenti možnosť vidieť konkrétne zariadenia používané v rámci zaistenia BOZP a PO v spoločnosti ecorec Slovensko. Počas prehliadky mali študenti možnosť nazrieť aj do chemicko-analytického laboratória, v ktorom ecorec Slovensko zabezpečuje kontrolu kvality vstupných odpadov a vyrobených palív.

Touto cestou si dovoľujeme poďakovať spoločnosti ecorec Slovensko, s. r. o., Pezinok za niekoľkoročnú spoluprácu pri organizovaní exkurzií, konkrétne tiež manažérke kvality a IMS Ing. Valérii Dikejovej a vedúcemu výroby Lukášovi Hulejovi za prijatie, za ich čas a ochotu venovať sa študentom, za cenné vedomosti a skúsenosti, s ktorými sa s nami podelili. ĎAKUJEME!

 

Fotogaléria

Na podujatí bola vyhotovená fotodokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk).
V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.