Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Študenti UIBE MTF STU so sídlom v Trnave sa spolu s vyučujúcimi zúčastnili v rámci predmetov Technická normalizácia a skúšobníctvo a Zisťovanie príčin požiarov exkurzie v Požiarnotechnickom a expertíznom ústave Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v Bratislave (PTEÚ MV SR).

PTEÚ MV SR je pracoviskom Hasičského a záchranného zboru a plní úlohy na úseku zisťovania príčin vzniku požiarov, stanovovania požiarnotechnických charakteristík materiálov a výrobkov a v oblasti výskumu a vývoja na úseku ochrany pred požiarmi a vedenia súvisiacich dokumentácií, vrátane normalizačnej činnosti.

Študenti si za odborného výkladu príslušníkov Hasičského a záchranného zboru prezreli pracoviská analytického a expertízneho oddelenia. Na záver pracovníci UIBE MTF STU so sídlom v Trnave prezentovali príslušníkom HaZZ z PTEÚ výcvikové trenažéry virtuálnej reality pre výcvik hasičov a hasenia rôznych typov požiaru pomocou prenosných hasiacich prístrojov a uskutočnili aj praktický výcvik.

Za spoluprácu ďakujeme riaditeľovi a pracovníkom PTEÚ MV SR!

Zodpovedný: Ing. Juraj Kopúnek

 

Fotogaléria

  

Poznámka:

Na podujatí bola vyhotovená fotodokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk) a môže byť použitá na propagačné účely fakulty v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.