Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 14.04.2015 sa uskutočnila exkurzia študentov Ústavu priemyselného inžinierstva a manažmentu, ako aj študentov Ústavu výrobných technológií v podniku Viena International s. r. o. so sídlom v Martine. Exkurzie sa zúčastnili aj zástupcovia vybraných ústavov, konkrétne za UPIM doc. Ing. Helena Makyšová, PhD., doc. RNDr. Karol Hatiar, CSc., Ing. Rastislav Beňo, PhD. a za UVTE doc. Ing. Štefan Václav, PhD.

Podnik Viena International sa špecializuje sa výrobu presných strojových dielcov a komponentov v malých a stredných sériách, malých zvarovacích konštrukcií a prípravkov a tiež na konštrukciu, vývoj a výrobu lisovacích nástrojov (strih, ohyb, ťah a ich kombinácie, jednoduchých, transferových a postupových kombinovaných nástrojov), lisovanie plechových výliskov a ich montáž (http://www.viena.sk/kontakt).

Účel a význam exkurzie spočíval v predstavení výrobného programu podniku Viena International Martin s. r. o.. Študenti sa zúčastnili exkurzie s cieľom prehĺbenia si vedomostí pri praktických ukážkach hlavných a podporných podnikových procesov. Študenti po príchode a bezpečnostnom školení absolvovali prezentáciu portfólia aktivít podniku a následnú prehliadku výrobných a nevýrobných priestorov. Exkurzia bola organizovaná postupným predstavením jednotlivých výrobných technológií s kladením dôrazu na oblasti výrobných a logistických procesov a technológiu obrábania a montáže. Exkurzia bola pre študentov organizovaná ako doplnková aktivita k predmetom spadajúcich do oblasti priemyselného inžinierstva a obrábania a montáže.

Touto cestou by sme sa radi poďakovali zástupcom podniku Viena International s. r. o., menovite Ing. Mariane Švedovej a Ing. Borislavovi Melovi, za ich ochotu, ústretovosť, profesionálny a otvorený prístup.

Exkurziu sa podarilo zrealizovať za podpory národného programu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti.

obr1 obr2 obr3 obr4 obr5 obr6

Zverejnené: 22.04.2015