Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Práce na generálnej rekonštrukcii energetických rozvodov v Kampuse Bottova ulica bola naštartovaná začiatkom roku 2010 samostatnými štúdiami pre jednotlivé médiá a následne bola začatá realizácia rekonštrukcie od apríla 2010. Bola vynútená nevyhovujúcim až havarijným technickým stavom jednotlivých rozvodov a zariadení a čiastočne aj projektmi MŠ SR v súvislosti s programom rekonštrukcie vysokých škôl z fondov Európskej únie. V  súčasnosti prebiehajú záverečné práce nasledovne:  

Koncepcia elektrickej energie:  

       vízia - konečný stav :

 • Všetky v minulosti zrealizované VN, NN rozvody premiestniť do koridorov auvoľniť plochy pre samotný rozvoj areálu - vybudovanie jedného energetického bloku, zktorého bude napájaný NN rozvodmi celý areál Kampus Bottova.
 • Zabezpečiť meranie elektrickej energie na VN zdôvodu nižších nákupných cien elektrickej energie - neplatiť za transformáciu elektrickej energie zVN na NN, ale transformáciu zabezpečovať svlastnými transformátormi.

        súčasný stav :

 • Zdrojom napájania celého areálu Campus Bottova elektrickou energiou sa stala TS (transformátorová stanica) pri ŤL, čo umožnilo odstaviť odber zTS pri internátoch - zníženie cien elektrickej energie apoplatkov za samotnú transformáciu.
 • Museli byť zrealizované nasledovné výkony: položenie nových NN napájacích káblov pre internáty apavilón T zTS pri ŤL, zrekonštruovanie VN a NN časti vTS pri ŤL, samotná repasácia 2ks transformátorov - 2x1000kVA.
 • K vylepšeniu apresnejšiemu stanoveniu odberových diagramov prispeje aj novovybudovaný diaľkový odpočet elektrickej energie, ktorý je možné sledovať via internet.
 • K naplneniu vízie boli zrealizované ďalšie práce na NN vedeniach, ako prekládka NN vedení zTS pri ŤL smerujúcich do ĽL, aby sa mohla realizovať výstavba Centra excelentnosti 5-osového obrábania.

 Koncepcia zásobovania teplom:  

      vízia - konečný stav:

 • Vyregulovanie už existujúcich OST(odberová stanica tepla).
 • Dobudovanie už len jednej pre zvyšok areálu.
 • Zosieťovanie všetkých OST avyviesť údaje na centrálny dispečing, odkiaľ by bolo možné sledovať aovplyvňovať chod všetkých OST.

         súčasný stav :

 • Zrealizovaná štúdia novej OST pre zvyšok areálu Kampus Bottova.
 • Spustenávýstavba novej OST, zktorej budú napájané nasledovné objekty: ľahké laboratória, novoplánované objekty pristavené kľahkým laboratóriám, športové stredisko (krytá tenisová hala), objekt vbotanickej záhrade, centrum excelentnosti, časť pavilónu T, prístavba anovostavba.
 • Zrealizované teplovodné rozvody znovej OST pre Centrum excelentnosti 5-osovéo obrábania.

Koncepcia zásobovania vodou:

       vízia - konečný stav:

 • Pre celý areál zabezpečiť napájanie vodou zjedného odberného miesta.
 • Zrekonštruovať existujúce rozvody.
 • Zabezpečenie dostatočného množstva vody pre každý objekt tak, aby sa nemuseli budovať zásobníky vody pre požiarne systémy novobudovaných objektov.

        súčasný stav:

 • Zrealizované prívodné potrubie DN 200 pre areál Kampus Bottova ulica z hlavného vodovodného rozvodu DN 600.
 • Momentálne je potrubie ukončené vo vodomernej šachte, zktorej bude napájaný objekt Centra excelentnosti asú vybudované odbočky pre objekt prístavby anovostavby aďalšie novonavrhované objekty vareáli Kampus Bottova ulica.

Koncepcia odvádzania dažďových a splaškových vôd :

Nie je potrebné budovať nové rozvody, využívajú sa existujúce rozvody. 

Koncepcia zásobovania plynom :

Pripravuje sa realizácia novej STL (strednotlakovej) prípojky pre celý areál Kampus Bottova ulica, nakoľko existujúca NTL(nízkotlaková) prípojka nie je postačujúca pre ďalší rozvoj areálu.

Koncepcia je spracovaná tak, aby sa plynové jednotky využívali na výrobu chladu pre novonavrhované objekty. Výroba chladu z plynu je efektívnejšia ako výroba chladu z elektrickej energie.

Fotogaléria