Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Nadácia VÚB v záujme podpory a rozvoja ekonomickej vedy a výskumu na slovenských vysokých školách ekonomického a finančného zamerania vyhlasuje otvorenú grantovú schému na hosťovanie zahraničného profesora / profesorky ekonómie.

Cieľom programu je: 

  • umožniť vysokým školám pozvať významných zahraničných odborníkov z oblasti ekonomickej výuky a výskumu, 
  • priniesť zahraničné poznatky, pedagogické postupy a formy výskumu na slovenské VŠ, 
  • skvalitniť vlastnú „výskumnú identitu” a ťažiskové výskumné programy na ekonomických pracoviskách slovenských vysokých škôl, 
  • zintenzívniť publikačnú činnosť dokumentovanú publikáciami v karentovaných zahraničných časopisoch a príspevkami na významných medzinárodných konferenciách, 
  • podporiť vedecké kontakty a spoluprácu s renomovanými zahraničnými vedeckými pracoviskami,
  • zvýšiť úroveň používania anglického jazyka v odbornej terminológii a praxi,
  • skvalitniť úroveň vysokoškolského vzdelania a motivovať študentov ekonómie, doktorandov a vysokoškolských učiteľov k aktívnemu zapájaniu sa do ekonomickej vedy.

Doba pôsobenia zahraničného hosťujúceho profesora

  • je vymedzená na jeden semester (v priebehu najbližších max. 2 školských rokov, t.j. v šk. rokoch 2018/2019 alebo 2019/2020),
  • nie je možné opakovane pozvať profesora, ktorý pôsobil na slovenskej VŠ v rámci programu Hosťujúci profesor v priebehu posledných 3 rokov (tzn. v rokoch 2016 – 2018), 
  • zahraničný hosťujúci profesor musí pôsobiť na Slovensku kontinuálne počas celého semestra a nesmie súčasne prednášať na domovskej alebo inej univerzite (t.j. nesmie dochádzať z domovskej krajiny iba na prednášky alebo na určitý počet dní v týždni).

Výška grantu

V rámci grantovej schémy budú pridelené 2 granty, každý z nich v max. hodnote do 45 000 eur. Finančné prostriedky sú určené na priamu realizáciu a zabezpečenie projektu.

Viac informácií: https://www.nadaciavub.sk/grantove-programy/hostujuci-profesor/