Prejsť na obsah
Dianie na MTF

INFORMÁCIE O ZÁPISE PRIJATÝCH UCHÁDZAČOV

Vážení uchádzači,

radi by sme sa Vám poďakovali za prejavený záujem o štúdium na Materiálovotechnologickej fakulte so sídlom v Trnave, STU v Bratislave.

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu spôsobenú globálnou pandémiou Vám ponúkame zápis na štúdium bez fyzickej prítomnosti.

Ak sa rozhodnete pre štúdium na fakulte, do 15.07.2020 poštou doručte na adresu fakulty (MTF STU, študijné oddelenie, Ulica Jána Bottu 25, 917 24 Trnava):

  • vyplnený a podpísaný súhlas so zápisom na štúdium bez fyzickej prítomnosti (bude Vám doručený spolu s rozhodnutím o prijatí na štúdium)
  • overenú kópiu vysvedčenia z posledného ročníka strednej školy (platí pre uchádzačov, ktorí ju do 08.06.2020 nedoručili na fakultu v listinnej podobe)
  • overenú kópiu maturitného vysvedčenia (platí pre uchádzačov, ktorí ju do 08.06.2020 nedoručili na fakultu v listinnej podobe)
  • čestné vyhlásenie študenta o predchádzajúcom štúdiu na vysokých školách (platí pre všetkých uchádzačov).

Na e-mail zadaný v e-prihláške Vám boli odoslané prihlasovacie údaje do aplikácie „E-návratka k prihláške na štúdium na STU“, v ktorej vyjadríte záujem o štúdium, vyberiete a uhradíte preukaz, vložíte fotografiu a vyberiete si povinne voliteľný predmet.

Právo uchádzača, ktorý bol na štúdium prijatý podmienečne, na zápis na štúdium podľa § 59 ods. 1 zákona zaniká, ak najneskôr do 15.07.2020 nepreukáže splnenie základných podmienok na prijatie v súlade s § 59 ods. 3 zákona. Nie je možné, aby prijatého uchádzača zapísal rodinný príslušník.

 

UBYTOVANIE V ŠD M. UHRA

Prijatý uchádzač, u ktorého vzdialenosť z bydliska do Trnavy je viac ako 40 km môže požiadať o ubytovanie v ŠD M. Uhra. Žiadosť o ubytovanie podá elektronicky v e-návratke. Žiadať o ubytovanie môže iba uchádzač prijatý na výučbu v prezenčnej metóde. O pridelení ubytovania rozhodne komisie pre sociálne veci študentov. Komisia bude posudzovať žiadosť o ubytovanie iba u uchádzačov, ktorí doručia na fakultu podpísaný súhlas so zápisom na štúdium bez fyzickej prítomnosti. 

Výsledok pridelenia ubytovania si uchádzač zapísaný na štúdium môže pozrieť po zápise na študijnom oddelení  v informačnom systéme (AIS) – osobná administratíva – eAgenda – Administratíva študentských domovov.

Základné informácie a postup ako sa ubytovať nájdete TU

 

POTVDENIE O NÁVŠTEVE ŠKOLY

Potvrdenie o návšteve školy fakulta vydá zapísanému študentovi až po 01.09.2020. V súlade so Zákonom o VŠ č. 131/2002 Zb.z., § 69, odst. 2 – ak sa zápis uchádzača prijatého na štúdium uskutoční pred začiatkom akademického roka, v ktorom sa má začať jeho štúdium,  uchádzač sa stáva študentom od začiatku tohto akademického roku (t. j. 01.09.2020).

 

ÚVOD DO ŠTÚDIA

Uchádzači prijatí na bakalárske štúdium do 1. roku pred začiatkom akademického roka povinne absolvujú ÚVOD DO ŠTÚDIA. Program Úvodu do štúdia nájdete kliknutím TU.

 

PREUKAZ ŠTUDENTA

Preukaz študenta bude vydaný prijatému uchádzačovi po 01.09.2020. Bližšie informácie budú zverejnené na web stránke.

 

 

ZAČIATOK VÝUČBY V AK. ROKU 2020/2021 – 21.09.2020.

ŠTUDIJNÝ PLÁN - ZOZNAM PREDMETOV AK. ROK 2020/2021

Harmonogram akademického roka