Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Slovenská technická univerzita v Bratislave v zastúpení Materiálovotechnologickou fakultou so sídlom v Trnave zahájila dňa 01.01.2020 aktívnu účasť na riešení medzinárodného projektu financovaného grantom Európskej únie v rámci schémy H2020. Doba trvania projektu je 4 roky. Zodpovedným riešiteľským pracoviskom je Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu, kde sa pripravoval celý návrh projektu za MTF STU pod vedením hlavnej riešiteľky projektu, doc. Mgr. Dagmar Cagáňovej, PhD. 

V dňoch 13.1. až 17.1.2020 sa uskutočnil  Kick off Meeting v Grécku, meste Thessaloniki. Riešiteľský kolektív MTF STU sa zúčastnil v nasledovnom zložení: doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD., Ing. Miriam Šefčíková, PhD. (finančná manažérka projektu) a Ing. Natália Horňáková, PhD. (zástupkyňa hlavnej riešiteľky).  Projektové konzorcium tvoria partneri z Grécka, Talianska, Chorvátska, Gruzínska, Belgicka, Španielska, Rumunska, Nemecka a zo Slovenska.

V rámci Kick off Meetingu boli dôkladne diskutované jednotlivé pracovné balíky s časovým harmonogramom, projektový manažment a finančný manažment. MTF STU v Trnave je lídrom pracovného balíka W5 s názvom Engagement change management and sustainability, ktorý bol nami prezentovaný na tomto stretnutí. 

Autori textu: Miriam Šefčíková, Dagmar Cagáňová

Fotogaléria

Na podujatí bola vyhotovená fotodokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk).
V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.