Prejsť na obsah
Dianie na MTF

V dňoch 20.-22. mája 2012 sa v priestoroch Smolenického zámku v Smoleniciach konal 7. ročník medzinárodnej konferencie s názvom International Doctoral Seminar 2012 (IDS 2012), organizovaný Materiálovotechnologickou fakultou so sídlom v Trnave Slovenskej technickej univerzity Bratislava.

Seminár bol určený študentom doktorandského štúdia, ktorí mali možnosť prezentovať výsledky svojich vedeckých prác z oblasti strojárskych technológií; materiálového inžinierstva; aplikovanej informatiky a automatizácie v priemysle; priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality; environmentálneho a bezpečnostného inžinierstva a humanitných vied. 

Registrovaných bolo celkovo 75 študentov doktorandského štúdia, z toho 25 zo zahraničia. Privítali sme tiež 17 zahraničných školiteľov doktorandov  a hostí z univerzít a výskumných ústavov Nemecka, Rakúska, Chorvátska, Českej republiky a Poľska.

Na IDS boli registrovaní hostia a supervízori- prof. Dr. phil. Habil. Niethammer (TU Dresden), prof. Dr. Dr.h.c. Peter Joehnk (HZDR Dresden-Rossendorf, Nemecko), Dr.h.c.Dipl.-Finw. Rolf Pfrengle (IFW Dresden),  Prof. Dr-Ing. habil. Peter Husár (University of Technology Ilmenau, Nemecko), prof. Dr. Kolitsch Andreas (HZDR Dresden-Rossendorf, Nemecko), prof. Dr. Jürgen Eckert  (IFW Dresden, Nemecko), dr hab. inż. Roman Stryjski (prof. Univerzita Zelená Hora, Poľsko), prof. Ing.  Zajac CSc. (TU Prešov) a ďalší.

Podujatie bolo otvorené príhovormi   dekana MTF STU prof. Dr. Ing. Olivera Moravčíka a prof. Dr. phil. habil Manuely Niethammer z Technickej univerzity Drážďany. Tento ročník bol výnimočný pripomenutím si 50. výročia prvej medzinárodnej študentskej konferencie zvárania, ktorá sa konala v roku 1962 v Smolenickom zámku pod názvom "International Students Colloquium of the Welding".  Prof. Ing. Milan Turňa, PhD. vystúpil s plenárnou prednáškou k uvedenej téme s názvom „The 50-th anniversary of the first in the world International Student Colloquium of Welding 1962 - 2012".

Program konferencie pokračoval rokovaním študentov v jednotlivých odborných  sekciách v anglickom jazyku. Rokovania v sekciách viedli predsedajúci/ chairmani- profesori a docenti z uvedených oblastí, ktorí usmerňovali odborné rokovania v sekciách.

Ako chairmani riadili  sekcie: prof. Ing.Ulrich, PhD., prof. Ing.Janovec, DrSc. prof. Ing. Marônek, CSc., prof. Dr. Phil. Habil. Niethammer, doc. Ing. Čambál, CSc., doc. Ing. Soldán, PhD., doc. Ing. Kusý, PhD., doc. Mgr.Vrábeľ, PhD., doc. Ing. Cagáňová, PhD., Dr.h.c.Dipl.-Finw. Rolf Pfrengle a doc. Ing. Tanuška, PhD.

Participanti-doktorandi účasťou na IDS 2012 získali cenné skúsenosti nielen z prípravy prezentácií, ale získali v mnohých prípadoch i prvé skúsenosti s verejným vystúpením a prezentovaním výsledkov svojej vedeckej práce v anglickom jazyku. Zároveň mohli nadviazať odborné i priateľské kontakty s kolegami z iných univerzít a mali možnosť porovnať výsledky svojich prác s kolegami zo zahraničia.

Na podporu rokovania bola zriadená i posterová sekcia, ktorá podnietila  i ďalšie odborné diskusie mimo sekcií. Okrem odbornej časti mal medzinárodný seminár i spoločenskú časť. Účastníci podujatia-domáci i zahraniční hodnotili podujatie pozitívne a mnohí prisľúbili účasť aj v ďalšom ročníku podujatia- v máji 2013.

Fotogaléria:

  1. Opening ceremony and sections
  2. Poster section
  3. Organising comittee
  4. Others