Prejsť na obsah
Dianie na MTF
Dňa 19. marca 2010 sa uskutočnila na MTF STU na podnet dekana fakulty prof. Moravčíka "II. konferencia  pedagógov MTF STU", ktorej sa zúčastnili  pedagógovia MTF STU a prizvaní zástupcovia administratívnych odborov a oddelení fakulty  pre prípad potreby reagovania na otázky  v kompetencii odborných útvarov. V úvode dekan fakulty privítal prítomných a krátko zhrnul ciele porady. V krátkom príhovore poukázal na niektoré problémové oblasti v činnosti fakulty a míľniky, ktoré limitujú činnosť fakulty a jej napredovanie.  Zároveň prezentoval niekoľko grafických výstupov, ktoré dokumentovali prierezovo kvalitatívne pohyby fakulty v čase. Prezentáciu dekanovho vystúpenia si môžete pozrieť na tomto odkaze- http://www.mtf.stuba.sk/generate_page.php?page_id=6100. Následne prodekani pre štúdium doc. Mišútová a doc. Horňák odprezentovali  grafmi niektoré štatistické údaje z oblasti prijímacieho konania, počtu študentov fakulty, úbytkov v ročníkoch a ukazovateľov  súvisiacich so sociálnou oblasťou štúdia, a v neposlednej rade časť výsledkov z ankety študentov ku kvalite pedagogického procesu. Upozornili na opakujúce sa problémy resp. nedostatky vyskytujúce sa napr. v AIS zo strany učiteľov, upozornili na legislatívne zmeny , ktoré sa udiali v oblasti záverečných prác a poskytli ďalšie informácie z pedagogickej oblasti.. Po prezentácii sa uskutočnila krátka  diskusia , v ktorej mali možnosť vyučujúci prezentovať svoje názory a pripomienky a klásť otázky dekanovi a ostatným členom vedenia fakulty.

Prezentácia prodekanov fakulty na II.konferencii pedagógov MTF STU

Fotogaléria