Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Na MTF STU v Trnave sa dňa 16. apríla 2009 konal  13. ročník Študentskej vedeckej konferencie (ŠVK).

V štrnástich sekciách bolo zučastnených 170 študentov, ktorí odprezentovali spolu 151 prác. Študenti umocnili kvalitu svojich prác  veľmi dobrými prezentačnými schopnosťami príp. spracovanými postermi.  Prezentované práce mali aktuálny obsah a dokázali, že autori venovali ich vypracovaniu veľa času.

Úroveň príspevkov posudzovali odborné komisie zložené z pedagogických a výskumných pracovníkov našej fakulty a aj prizvaní odborníci z iných vysokých škôl. V hodnotiacich komisiách celkovo pracovalo 50 členov. Poďakovanie patrí všetkým zúčastneným študentom, školiteľom, organizačným vedúcim jednotlivých sekcií, pracovníkom ústavov, ktorí organizovali práce súvisiace so ŠVOČ na ústavoch (členovia KSVOČ), členom hodnotiacich komisií i všetkým ostatným, ktorí sa podieľali na zabezpečení ŠVK.

V každej zo 14 sekcií boli tri najlepšie práce ocenené diplomom dekana MTF STU a motivačným štipendiom.  Vybrané víťazné práce boli navrhnuté na udelenie prémie Literárneho fondu SR.

 

Fotogaléria: