Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Piaty ročník Praktických vysokoškolských cvičení bol realizovaný na základe spolupráce medzi Volkswagen Slovakia, a. s, Závod Martin a Materiálovotechnologickou fakultou STU so sídlom v Trnave. Pod patronát si 43 študentov druhého inžinierskeho ročníka študijného programu Priemyselné manažérstvo a Výrobné technológie a výrobný manažment aj tento rok vzal Ing. Marián Kupka, PhD., člen manažmentu VW na Slovenku. Cvičenia prebiehali formou blokovej schémy výučby v rámci predmetu Manažment výroby v priebehu piatich dní, pod vedením Ing. Jany Mesárošovej, PhD. Obsah zadania, ktoré mali študenti riešiť v rámci Praktických vysokoškolských cvičení bol orientovaný na optimalizáciu vybraného procesu, identifikáciu základných foriem plytvania a druhov plytvaní, ergonomické aspekty a návrh nápravných opatrení. Hlavným cieľom predkladaného zadania bola racionalizácia pracoviska a eliminácia plytvaní. Študentov prišli podporiť aj dekan MTF STU prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. a hosťujúci profesor Dr.h.c. Ing. Jaroslav Holeček, PhD., dlhoročný člen vrcholového manažmentu spoločnosti VW, a.s. . Predložené návrhy boli nápadité, aktuálne a niektoré z nich budú v najbližšej dobe v spoločnosti aj implementované. Zo strany študentov boli tieto praktické cvičenia hodnotené veľmi pozitívne a uznanie ich práce bolo náležite ocenené pochvalou zo strany manažmentu a zástupcov Volkswagen Slovakia, a. s. Vzájomná spolupráca priniesla obidvom zúčastneným stranám viaceré pozitíva.

Fotogaléria

Na podujatí bola vyhotovená fotodokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk). V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.

Autor textu: Ing. Jana Mesárošová, PhD.