Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 30. 5. 2019 sa v priestoroch Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia Managing Generations, organizovaná pod záštitou dekana MTF STU prof. Ing. Miloša Čambála, CSc. Organizátorom podujatia bol Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu MTF STU v spolupráci so Sekciou sociológie Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV.

Konferencia bola súčasťou riešenia projektu VEGA s názvom „Vplyv koexistencie rôznych generácií zamestnancov na udržateľnú výkonnosť organizácií“, ktorý je zameraný na riešenie unikátnej situácie na trhu práce – v blízkej budúcnosti bude v podnikoch „vedľa seba“ pracovať päť rôznych generácií zamestnancov, s výraznými odlišnosťami v oblasti hodnôt, postojov k práci, očakávaní od zamestnávateľov a pod., ktoré majú už v súčasnosti významne negatívny dopad na výkonnosť podnikov. O vysokej aktuálnosti uvedenej problematiky svedčí veľký záujem o jej riešenie a účasť na konferencii odborníkov z rôznych oblastí: univerzity, priemyselná prax, konzultačné spoločnosti, sociológia, psychológia a ďalšie.

V rámci jednotlivých prezentácií a bohatej diskusie odzneli námety a konkrétne riešenia, ako nielen eliminovať negatívne dopady, ale najmä ako využiť vysoký potenciál pozitívnych interakcií generácií zamestnancov na dosahovanie ich udržateľnej výkonnosti ako aj výkonnosti celých organizácií.

FOTOGALÉRIA

Autor textu: Ing. Peter Szabó, PhD.

Na podujatí bola vyhotovená fotodokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk).
V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.