Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Medzinárodná vedecká konferencia

„Mechatronika, Výrobná technika, Digitálny podnik: najnovšie úspechy, výzvy a trendy“

 

Dňa 14. apríla 2021 sa pod záštitou Dr.h.c. prof. Ing. Pavla Božeka, CSc. v rámci projektu  KEGA 006STU-4/2021: „Progresívna forma interdisciplinárneho vzdelávania a podpory rozvoja štúdia odborných predmetov v univerzitnom prostredí“ a spoluriešiteľského pracoviska projektu KEGA, pod vedením prof. Mgr. Eleny Pivarčiovej, PhD.  na Fakulte techniky TUZVO sa konala online Medzinárodná vedecká konferencia „Mechatronika, výrobné technológie, digitálny podnik: najnovšie úspechy, výzvy a trendy“.

Konferencia bola venovaná najnovším úspechom, výzvam a trendom v oblasti mechatroniky, výrobných technológií a digitálneho podniku,  zameraná na prezentáciu výskumných aktivít univerzít na medzinárodnej úrovni a na vzájomnú výmenu informácií a skúseností.

Počas konferencie bolo odprezentovaných 26 príspevkov z partnerských univerzít:

  1. Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta v Trnave,
  2. Kalašnikova štátna technická univerzita spolu s Votkinskou pobočkou (Rusko);
  3. České vysoké učení technické, Strojnícka fakulta Praha (Česká republika);
  4. Technická univerzita, Strojnícka fakulta v Košiciach a Fakulta priemyselných technológií v Prešove,
  5. Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta techniky, Zvolen.

Predseda Medzinárodného vedeckého výboru konferencie Dr.h.c. prof. Ing. Pavol Božek, CSc. zhrnul výsledky aj jeho efektívnej 10-ročnej spolupráce medzi Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave a Kalašnikovou štátnou technickou univerzitou v Iževsku. Vyjadril hlbokú vďaku prof. Ing. Ivanovi Vasilievičovi Abramovovi, DrSc., zakladateľovi vedeckej školy pre diagnostiku technických zariadení, spoľahlivosť strojov a rozprával o vedeckovýskumnej  spolupráci a výsledkoch.

Profesor Aleksej Shchenyatskyj DrSc., vedúci Katedry mechatronických systémov, spolu s doc. Ing. Yuri Nikitinom, PhD. pozval účastníkov konferencie, na budúci rok na Medzinárodný vedecko-technický robotický festival „Kalashnikov-Techno-Fest“, ktorý je súčasťou Festivalu vedy a výskumu na Kalašnikovej štátnej technickej univerzite v Iževsku. Doc. Nikitin hovoril o výskume v oblasti diagnostiky mechatronických systémov a vyzval svojich kolegov, aby výsledky výskumu publikovali v časopise Inteligentné systémy vo výrobe, ktorý vydáva ich univerzita.

Konferencie sa zúčastnilo viac ako 40 odborníkov z 5 univerzít.

Závery konferencie sú optimistické, na základe výsledkov medzinárodnej  vedeckej konferencie bolo rozhodnuté konať ju každoročne. Navrhlo sa navyše pravidelne organizovať samostatnú konferenciu o Mechatronike a Robotike, pretože táto oblasť sa aktívne rozvíja a je zaujímavá pre mnohých kolegov z univerzít v Európe a  Rusku.

Organizátori doc. Ing. Ella Sosnovič, PhD. a Ing. Vanessa Prajová, PhD. ďakujú všetkým, ktorí prispeli svojou pomocnou rukou a ochotou k úspešnému priebehu pri organizovaní Medzinárodnej vedeckej konferencie. Priebeh bol na vysokej vedeckovýskumnej a odbornej úrovni, už teraz sa všetci tešia sa na ďalší ročník 2022.