Prejsť na obsah
Dianie na MTF

V dňoch 8. – 10. 10. 2019 sa konala v Krynici – Zdroj (Poľsko) 6. medzinárodná vedecká konferencia Mobility IoT 2019. Organizátormi konferencie boli Európska aliancia pre inovácie a Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Spoločne s uvedenou konferenciou prebiehala konferencia MMS 2019 - 4th EAI International Conference on Management of Manufacturing Systems.

Cieľom konferencie bola výmena poznatkov a skúseností z oblasti inovácií a inovačných technológií, ich využitia v  priemyselnej praxi, v regionálnom, sociálnom a udržateľnom rozvoji. Vedecká konferencia bola venovaná oblastiam ako internet vecí, inteligentné mestá a regióny, inteligentné priemyselné podniky, inteligentná logistika, udržateľný rozvoj, inteligentné technológie a ich prepojenie s manažmentom. Konferenciu otvorila a viedla garantka tohto vedeckého podujatia a zároveň predsedníčka vedeckého výboru Mobility IoT 2019, doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.

Pozvanie na medzinárodnú vedeckú konferenciu prijali a v plenárnom programe vystúpili  rektor Technical National University z Lutsku, prof. Dr. Petro Savchenko, PhD. Ukrajina, prorektor z Danubius University, prof. MSc. Emanuel Marinescu, PhD. z Rumunska.  Záštitu nad konferenciou prijala i doc. Ing. Ľubica Vítková, PhD., prorektorka Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Po otvorení konferencie nasledovali vyžiadané prednášky, kde hlavnými prednášajúcimi boli dekan FPEDAS, prof. Ing. Miloš Poliak, PhD., ktorý sa venoval problematike zvyšovania sofistikovanosti nákladnej dopravy a jej udržateľnosti v Európskej únii.  Prodekan FIIT STU Ing. Peter Pištek, PhD. sa vo svojej vyžiadanej prednáške zameral na riešenie problémov súvisiacich s inteligentnou dopravou a s dôrazom  na bezpečnosť pri výmene informácií medzi vozidlom a centrálnym serverom.

V ďalšej sekcii konferencie, boli prednášky zamerané na využite inteligentných technológií v automobilovej doprave, v priemyselnej praxi, pri ovládaní budov a na využitie internetu vecí pri predikcii spotreby energií. 

Poslednú sekciu viedla Ing. Natália Horňáková, PhD. v ktorej boli prezentované príspevky súvisiace s inteligentným mestom. Súčasťou sekcie boli aj prednášky prostredníctvom aplikácie Skype.

Relatívne široký záber konferencie obohatili príspevky prezentované i v posterovej sekcii, ktorej súčasťou boli podnetné diskusie.

Medzinárodná vedecká konferencia Mobility IoT 2019 bola prínosná z hľadiska získania aktuálnych informácií a vedomostí a vytvorila priestor pre rozvoj ďalšej medzinárodnej spolupráce s ostatnými účastníkmi konferencie prípravou multilateránych MOU.

Za Materiálovotechnologickú fakultu sa na konferencii zúčastnili zamestnanci Ústavu priemyselného inžinierstva a manažmentu doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD., Ing. Natália Horňáková, PhD. , Ing. Lukáš Jurík, PhD. a doktorand Ing. Filip Fabian.

 

Fotogaléria

Na podujatí bola vyhotovená fotodokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk).
V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.

Autori: Ing. Lukáš Jurík, PhD., doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD., Ing. Natália Horňáková, PhD.