Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Medzinárodný doktorandský seminár v Chorvátskom Varaždine, ktorý sa konal 2.-4.10.2019, nadviazal na dlhoročnú tradíciu doktorandských seminárov z minulosti. Fakulta organizácie a informatiky vo Varaždine (FOI) privítala na svojej pôde predstaviteľov z rôznych štátov a odborov.

Študenti doktorandského štúdia MTF STU dostali príležitosť odprezentovať svoje vedecké práce a spolu so študentmi z ďalších krajín reprezentovať svoje fakulty na medzinárodnej úrovni. Pod vedením prof. Diany Šimić, PhD. odborná komisia, skladajúca sa aj zo zástupcov MTF z ústavov UPIM, UVTE, UIAM, ohodnotila 20 odprezentovaných doktorandských prác a vecne pripomienkovala práce po obsahovej a formálnej stránke. Vďaka možnosti zúčastniť sa semináru na medzinárodnej úrovni si študenti odniesli skúsenosti a motiváciu do budúceho výskumu.

Vo Varaždine sa zúčastnilo vedenie MTF, prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. a doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD., spolu s prorektorom STU Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliverom Moravčíkom a zástupcami z Oddelenia zahraničných projektov a zahraničných vzťahov niekoľkých významných stretnutí. Predstavitelia MTF a FOI, dekanka Assoc. Prof. Nina Begičević Ređep, prodekan pre výskum Ph.D., Assoc. Prof. Igor Balaban, Ph.D., Prof. dr. sc. Neven Vrček a vedúca oddelenia zahraničných vzťahov Izabela Oletić Tušek,  na týchto stretnutiach spoločne diskutovali o možnostiach ďalšej spolupráce a o podpore rozvoja spoločných projektov a zahraničných mobilít.

Oddelenie zahraničných projektov a zahraničných vzťahov veľmi pekne ďakuje všetkým zúčastneným pedagógom a študentom za reprezentáciu a šírenie dobrého mena MTF STU v zahraničí.

Fotogaléria

 

Účasť na tomto podujatí bola zabezpečená vďaka podpore Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v rámci výzvy na poskytnutie dotácie na rozvojový projekt č.002STU-2-1/2018 pod názvom „STU ako líder digitálnej koalície“.

Na podujatí bola vyhotovená fotodokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk).V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.