Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Začiatkom septembra sa na pôde UIAM uskutočnil IT workshop medzinárodného projektu V4+ACARDC, s ktorým paralelne beží inštitucionálny projekt MTF. Zúčastnili sa na ňom partnerské univerzity z krajín V4 a akadémie vied Ukrajiny, STU FEI a riešitelia MTF z inštitucionálnej časti projektu. Na pracovnom workshope sa zhodnotili výsledky za uplynulých 14 mesiacov, napr. publikovala sa desiatka príspevkov a podal sa úžitkový vzor v oblasti aplikovanej informatiky. Jeho súčasťou bolo testovanie a inštruktáž v počítačovom laboratóriu UIAM na poloautomatické generovanie edukačných balíkov a informačných materiálov pre výučbu so softvérom WPadV4, ktorý bol príspevkom za spolufinancovania strategického V4 projektu zo strany MTF. Testovalo sa aj spoločne zdieľané klaudové riešenie na virtuálnom stroji, ktorý navrhol a administruje  OKIS (M. Hýroš). Skonštatovalo sa, že partneri našli spoločnú expertízu, ktorú môžu ponúkať zahraničným partnerom ale aj našim partnerom  ako  samostatný blok v prípade ich záujmu (t.j. do VEGA, KEGA, APVV). Ide o integráciu databázových technológií, kognitívnej robotiky a jazykových technológií. V tomto kontexte jedným zo zaujímavých výstupov bola prezentácia partnera STU-FEI, ktorý prezentoval androidovú mobilovú aplikáciu. V tomto prípade mobil „hovoril“ po anglicky vety, t.j. dáta, ktoré sťahoval z WEB-stránky projektu a ktorá sa vygenerovala nahraním hlasu a jeho prenosom s využitím softvéru WPadV4. Týmto sa urobili aj prvé kroky z hľadiska výskumného zamerania na Priemysel 4.0, kde sa uvažuje s modelovaním výstupov pre Logistiku 4.0 (do Priemyslu 4.0 nepatrí iba Internet vecí, kedy sa sťahujú dáta, ale aj napr. Logistika 4.0, kde sa spracovávajú na klaudoch aj textové aplikácie). Bližšie informácie možno nájsť na http://www.svti.sk/V4INFOLP.HTM . V rámci doterajšieho riešenia sa namodelovalo "ako na to", a preto je záujmom partnerov pokračovať v implementácii výsledkov ich zosieťovaním na regionálnej úrovni.

Autor textu: Štefan Svetský