Prejsť na obsah
Dianie na MTF
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality zorganizoval v dňoch 12. - 13. apríla 2011 v priestoroch Materiálovotechnologickej fakulty 4. ročník medzinárodného vedeckého seminára Nové trendy v manažérstve kvality.

V rámci seminára sa uskutočnilo stretnutie učiteľov v oblasti manažérstva kvality, na ktorom pedagógovia hovorili o možnom smerovaní študijného programu (ŠP) Kvalita produkcie, ako aj možnostiach vzájomnej spolupráce. Veľkým prínosom na stretnutí bola účasť prof. Ing. J. Sinaya, DrSc., bývalého rektora TU Košice a bývalého poradcu Vlády SR pre oblasť vzdelávania. Seminára sa zúčastnili významní odborníci z praxe, ale aj akademického prostredia zo Slovenska, Poľska, Ruska a Čiech, ktorí prezentovali nové poznatky z manažérstva kvality.

Na druhý deň rokovania vystúpili absolventi ŠP Kvalita produkcie, ktorí sa podelili so svojimi skúsenosťami o využití poznatkov nadobudnutých počas štúdia v praxi. Veľmi pozitívne hodnotili úroveň vzdelávania na ŠP Kvalita produkcie a dobrú pripravenosť pre prax, o čom svedči i ďakovný list jedného z účastníkov seminára.

Na záver seminára prezentovali svoje práce doktorandi MTF STU.

Sprievodnou akciou seminára bola výstava organizovaná v rámci projektu AUTOCLUSTERS „Medzinárodná sieť vzdelávacích a výskumných inštitúcií so subdodávateľmi a inými organizáciami aktívnymi v automobilovom priemysle". Nielen účastníci seminára, ale aj ďalší návštevníci sa mohli oboznámiť s charakteristikou a cieľmi projektu, ako aj s aktivitami uskutočnenými počas realizácie projektu.

Poďakovanie za úspešný priebeh seminára patrí vedeniu fakulty za podporu podujatia, organizátorom seminára, ako i všetkým prezentujúcim a účastníkom.

Fotogaléria