Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Za významný prínos k zviditeľneniu MTF STU v rámci svetovej vedy v oblasti environmentalistiky a  integrovanej bezpečnosti, nepochybne patrí vedecká monografia doc. Ing. Jozefa Martinku, PhD. „ Požiarne riziko tuhých látok  a horľavých kvapalín“, ktorá bola zaradená do Web of Science.

MARTINKA, Jozef. Fire Risk of Materials and Combustible Liquids. 1. vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2018. 142 s. Vědecké monografie. ISBN 978-80-7380-728-3. V databáze: WOS: 000524971900015.

Vedecká monografia sa zaoberá komplexným výskumom požiarneho rizika vybraných najrozšírenejších prírodných a syntetických polymérov a horľavých kvapalín. V publikácii je vytvorená metóda, ktorá umožňuje komplexným spôsobom posúdiť požiarne riziko tuhých aj kvapalných horľavých látok tak, aby získané údaje boli aplikovateľné vo všetkých odboroch súvisiacich s požiarnou ochranou. Popísaná metóda kvantifikuje náchylnosť látky k iniciácii, následnému rozšíreniu požiaru a jeho dopadu na životy a zdravie osôb, životné prostredie a majetok.

Monografia bola vydaná v renomovanom vydavateľstve (registrovanom v zmysle komplexnej akreditácie do zoznamu vybraných zahraničných vydavateľstiev vedeckej literatúry“ zverejnených v Centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti v časti Pokyny CREPČ ) – Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. (ČR. https://www.alescenek.cz/). Vydavateľstvo pôsobí na trhu vedeckej a odbornej literatúry od r. 1996, jej zakladateľom je JUDr. Aleš Čeněk. Je nám cťou, že práve toto vydavateľstvo prijalo do svojho edičného plánu vydanie vedeckej monografie autora MTF.

Registrácia monografie v svetovej databáze Web of Science je nielen prestížna záležitosť pre autora, ktorá preukazuje výnimočnosť jeho vedeckého prínosu, ale súčasne potvrdzuje renomovanosť vydavateľa. Zároveň je potvrdením smerovania vydavateľskej a edičnej činnosti fakulty, ktorá sa systematicky podieľa na zabezpečení prenosu výsledkov rozvoja vedeckého poznania do obsahu výučby a tým uľahčiť prístup k novým poznatkom, skvalitniť pedagogický proces a podporiť vydavateľský priestor pre zviditeľnenie výsledkov vedecko-výskumnej činnosti MTF STU prostredníctvom publikácií.

Autorovi a vydavateľstvu srdečne blahoželáme.