Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Náplň práce:

 • vyhľadáva, analyzuje a navrhuje možností financovania prostredníctvom využitia pomoci z medzinárodných grantových schém a zdrojov,
 • poskytuje informácie o možnostiach zapojenia sa a podmienkach poskytnutia grantu,
 • poskytuje podporu pre ostatné oddelenia ohľadom prípravy a predkladania žiadostí o poskytnutie grantu,
 • aktívne spolupracuje a komunikuje s grantovými agentúrami vo veciach týkajúcich sa výziev a implementácie projektov,
 • zabezpečuje metodické usmerňovanie a dohľad nad implementáciou pridelených projektov,
 • zabezpečuje a riadi procesy prípravy, spracovania a predkladania žiadostí o platbu na inštitúcie poskytujúce finančné príspevky, zasielania potrebnej dokumentácie v projektoch financovaných z grantových schém,
 • aktívne spolupracuje s ostatnými členmi konzorcia vytvoreného pre projekt s cieľom zabezpečiť bezproblémovú implementáciu tohto projektu
 • vykonáva priebežné sledovanie pokroku projektových aktivít.;
 • zodpovedá za dodržiavanie termínov projektového plánu,
 • monitoruje plnenie merateľných ukazovateľov projektu,
 • podieľa sa na príprave monitorovacích projektových správ na pravidelnej báze,
 • vykonáva iné súvisiace činnosti podľa pokynov vedúceho pracovníka.

 

Požiadavky a predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie min. II. stupňa,
 • skúsenosti s prípravou vedeckovýskumných projektov a organizovaním odborných a vedeckovýskumných podujatí,
 • aktívny prístup pri vyhľadávaní výskumno-vývojových príležitostí a projektov,
 • aktívna znalosť anglického jazyka na úrovni C1 podľa Spoločného európskeho rámca pre jazyky,
 • manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti a zručnosti,
 • schopnosť pracovať v tíme a zvládať neočakávané situácie,
 • dynamika a kreativita v rozhodovaní,
 • samostatnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť, presnosť
 • ochota vzdelávať sa,
 • orientácia v medzinárodných grantových schémach.

 

Predpokladaný nástup: 01. 03. 2019 resp. podľa dohody

Ponúkaný plat: 1100,- (v zmysle § 10 Zákona 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme je možnosť na základe hodnotenia priznať osobný príplatok)

Žiadosti do zamestnania spolu s profesijným životopisom - Europassom, zasielajte do 15. 02. 2019 na adresu: Materiálovotechnologická fakulta STU, Oddelenie personalistiky a právnych záležitostí, Ulica Jána Bottu č. 2781/25, 917 24  Trnava. 

Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave sa zaväzuje, že poskytnuté osobné údaje bude využívať výlučne na účely výberu zamestnanca v súlade so zákonom NR SR O ochrane osobných údajov. Osobné údaje zhromažďuje iba na základe dobrovoľného poskytnutia. Zaslané žiadosti budú archivované v zmysle Registratúrneho poriadku STU.

 

prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.
dekan fakulty