Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Slovenská technická univerzita v Bratislave v zastúpení Materiálovo technologickou fakultou so sídlom v Trnave participuje od 1.1. 2021 na riešení medzinárodného projektu financovaného grantom Európskej únie v rámci schémy Erasmus+ Knowledge Alliances pod názvom Knowledge Alliance for Business Opportunities Recognition in Sustainable Development Goals. (akronym SDG4BIZ) .

Konzorcium  projektu sa bude zaoberať regionálnymi problémami súvisiacimi s prioritami EÚ v oblasti cieľov udržateľného rozvoja a hlavným zámerom je výskum uplatňovania cieľov udržateľného rozvoja v podnikoch,  v pedagogickom procese, diseminácia výsledkov do praxe a rozvoj curriculum v oblasti priemyselného inžinierstva. Doba riešenia projektu je 3 roky.  

Lead partnerom projektu SDG4BIZ je Metropolia University of Applied Sciences (Fínsko). Ďalšími partnermi sú univerzity a výskumné pracoviská z Fínska, Rakúska, Turecka a Španielska. Projektový tím MTF je zložený z pracovníkov Ústavu priemyselného inžinierstva a manažmentu (UPIM).

Dňa 2.2.2021 sa uskutočnil   Kick off Meeting partnerov online prostredníctvom platformy TEAMS. Riešiteľský kolektív MTF STU sa zúčastnil v nasledovnom zložení: Ing. Helena Fidlerová, PhD., (hlavná riešiteľka projektu) a  Ing. Miriam Šefčíková, PhD. (finančná manažérka projektu). V rámci úvodného stretnutia boli diskutovaný harmonogram projektu, komunikácia partnerov, jednotlivé pracovné balíky, určenie členov predsedníctva, rady kvality, projektový manažment a finančný manažment.

Autor textu: Helena Fidlerová,