Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 21.03. 2017 navštívili MTF STU dekan Wydzial Ekonomii i Zarzadzania Uniwersytet Zielonogórski Dr. Hab.
Ing. Piotr Kulyk, prof. UZ spolu s prodekanom doc. Ing. Sebastianom Saniukom, PhD.  za účelom zintenzívnenia spolupráce najmä v oblasti vedeckovýskumnej činnosti, tvorby spoločných medzinárodných projektov, realizovania mobilít a prehĺbenia spolupráce v oblasti vzdelávania a prepojenia s praxou, resp. konkrétnymi priemyselnými podnikmi.
MTF STU s Uniwersytet Zielonogórski už dlhodobo systematicky kooperuje. Návštevu prijal dekan MTF STU prof. Dr. Ing. Jozef Peterka spolu s prodekankou pre zahraničné projekty doc. Mgr. Dagmar Cagáňovou, PhD. a doc. Ing. Helenou Makýšovou, PhD.  Po prehliadke fakulty prebehli ďalšie rokovania aj za účasti prodekana pre vedu a výskum prof. Ing. Miloša Čambála, CSc.

1 2