Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave v súlade s Podpornou schémou na návrat odborníkov zo zahraničia príjme do pracovného pomeru  vedecko-výskumného pracovníka.

Požiadavky a predpoklady:

  • štátna príslušnosť SR,
  • viac ako 10-ročné profesionálne pôsobenie v zahraničí ako vysokokvalifikovaný zamestnanec (t. j. na pozícii vyžadujúcej ukončené vysokoškolské vzdelanie),
  • uchádzač za posledné 3 roky nemal v Slovenskej republike uzatvorený pracovný pomer resp. nebol podnikateľom v SR,
  • skúsenosti s prípravou vedeckovýskumných projektov a organizovaním odborných a vedeckovýskumných podujatí,
  • schopnosť pracovať v tíme a zvládať neočakávané situácie,
  • orientácia v domácich a medzinárodných grantových schémach,
  • morálna a občianska bezúhonnosť.

Predpokladaný termín nástupu: 15. 01. 2017 resp. podľa dohody.

Žiadosti spolu s profesijným životopisom zasielajte do 05. 01. 2018 na adresu: Materiálovotechnologická fakulta STU, Personálne a organizačné oddelenie, Ulica Jána Bottu 2781/25, 917 24  Trnava.

 

Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave sa zaväzuje, že poskytnuté osobné údaje bude využívať výlučne na účely výberu zamestnanca v súlade so zákonom NR SR č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Osobné údaje zhromažďuje iba na základe dobrovoľného poskytnutia. Ich odoslaním odosielateľ dáva súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona NR SR č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Zaslané žiadosti budú archivované v zmysle Registratúrneho poriadku STU.

 

Ďalšie informácie nájdete na priloženom linku

https://www.vedatechnika.sk/SK/O-SCHEME-NAVRATY/Stranky/default.aspx