Prejsť na obsah
Dianie na MTF

https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/631975

Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave príjme do pracovného pomeru vedeckovýskumných zamestnancov v rámci projektu SlovakION

Práca je zameraná na témy 

 • Syntéza funkčných tenkých vrstiev
  • aplikačné oblasti záujmu: tribológia, katalýza, optika, elektronika, optoelektronika
 • Materiály odolné voči žiareniu
  • návrh materiálov pre fúziu, štiepenie a vesmírne aplikácie
  • zliatiny, žiaruvzdorné materiály, polovodiče s ultraširokým pásmom, skúšky a hodnotenia radiačnej odolnosti
 • Procesy iónovej implantácie / ožarovania
  • syntéza vrstiev pomocou iónových zväzkov a tvorba nanoštruktúr, miešanie pomocou iónových zväzkov, povrchová nanovzorkovanie, iónmi indukovaná fázová zmena
 • Oxidy prechodných kovov skupiny 10 a 11 so stavmi vysokej oxidácie
  • katalýza, supravodiče
 • Charakterizácia materiálov
  • integrácia analytických techník do spoločného rámca, interpretácia údajov so zameraním na nové, necharakterizované fázy a interdisciplinarita
  • analýza pomocou iónového zväzku, mikroskopia, spektrometria, korelačné zobrazovanie

 

Uchádzači si môžu slobodne vybrať z týchto tém a očakáva sa od nich, že predložia plán výskumu, ktorý plánujú uskutočniť v rámci tejto pozície. Očakáva sa, že vo výskumnom pláne sa okrem iného budú využívať vybavenia dostupné na UVPT (pozri popis pracoviska nižšie). Ďalší rozvoj existujúcej vedeckej spolupráce žiadateľa s ostatnými stranami v rámci plánovanej činnosti na ÚVPT je vítaný a zvyšuje hodnotu žiadosti.

 

Požiadavky a predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie  III. stupňa v materiálových vedách a inžinierstve, fyzike kondenzovaných látok alebo v príbuzných odboroch
 • Skúsenosti s experimentálnymi technikami relevantnými pre zvolenú tému (ako sú CVD, PVD, SEM, AFM, XPS, Raman, IR spektrometria, iónová implantácia, analýza pomocou iónového zväzku)
 • Skúsenosti s vedením študentov / spolupracovníkov, implementácia projektu
 • Preukázané vodcovské schopnosti a sociálne zručnosti sú výhodou
 • Dobrá znalosť anglického jazyka 

Špecifické požiadavky 

Uchádzači sú povinní predložiť:

 • sprievodný list popisujúci ich skúsenosti a aktivity z minulosti zdôrazňujúce prepojenie s plánovaným výskumom (max. 2 strany)
 • výskumný plán (max. 4 strany)
 • profesijný životopis
 • Zoznam publikácií.

 

Predpokladaný nástup: 1. júla 2021 resp. podľa dohody na dobu určitú do 31. mája 2023.

Ponúkaný plat: 1900,-€ až  2100,- €

 Popis pracoviska:

 

Ústav výskumu progresívnych technológií na Materiálovotechnologickej fakulte v Trnave, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave prevádzkuje centrum iónových technológii vybavené 6 MV tandemovým urýchľovačom  a 500 kV iónovým implantátom, naprašovacími systémami na depozíciu a plazmovou iónovou implantáciou. Podrobnosti nájdete tu (https://doi.org/10.1016/j.nimb.2017.04.051) a tu (http://atri.mtf.stuba.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=38&Itemid=172&lang=en). V blízkej budúcnosti pribudne ďalšia infraštruktúra (cieľ je koniec roka 2021 / začiatok roka 2022): 1. Dve experimentálne vákuové komory na depozíciu a implantáciu pomocou plazmy (vrátane HiPIMS, Knudsenovej cely, PIII, ohrievania a ochladzovania vzoriek, Langmuirovych sond, hmotnostných spektrometrov)2. SEM s Gallium FIB a EDX3. Systém XPS / UPS / AUGER / ISS / ARPES a UHV IR spektroskopia4. AFM-Ramanov korelačný zobrazovací systém vrátane TERS.5. Systém TOF-ERDA na 6MV tandemovom urýchľovači.6. Vysokoprúdový zdroj He- a H- iónov na implantáciu vysokoenergetických iónov a na experimenty s vysokoúčinným ožarovaním iónov 

Ďalšie vybavenie dostupné na fakulte nájdete tu: https://www.mtf.stuba.sk/english/research/laboratories-and-devices-in-the-institutes.html?page_id=14595

 UVPT má tiež dobrý prístup k nanoindentácii (Hysitron TI Premier), analýze Barkhausenovho šumu, pozitrónovej anihilačnej spektrometrii a TEM v rámci univerzity a spolupracujúcich inštitútov.

Pre ďalšie informácie kontaktujte pavol.noga@stuba.sk

 

Ponúkané výhody: pružný pracovný čas, 5 dní dovolenky naviac, 1 deň voľna/štvrťrok pre zamestnancov s nezaopatreným dieťaťom do 15 rokov, voľno pri narodení dieťaťa stravovanie v podnikovej jedálni, príspevky pri narodení, uzatvorení manželstva, v soc. núdzi, pri osamostatnení sa,  pri dlhodobej pracovnej neschopnosti, darcom krvi, liečebnú starostlivosť,  na kultúrne podujatia.

Informácie k výberu uchádzačov: Žiadosti sa budú hodnotiť na základe vedeckých zásluh a stupňa, v akom jednotlivé návrhy odrážajú témy uvedené v popise práce. Po počiatočnom preskúmaní / vyhodnotení predložených žiadostí budú vybraní uchádzači pozvaní na pohovor.

 

Žiadosti do zamestnania spolu s profesijným životopisom, výskumným plánom a sprievodným listom zasielajte do 31. 05. 2021 na adresu: Materiálovotechnologická fakulta STU, Oddelenie personalistiky a právnych záležitostí, Ulica Jána Bottu č. 2781/25, 917 24  Trnava. 

Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave sa zaväzuje, že poskytnuté osobné údaje bude využívať výlučne na účely výberu zamestnanca v súlade so zákonom NR SR O ochrane osobných údajov. Osobné údaje zhromažďuje iba na základe dobrovoľného poskytnutia. Zaslané žiadosti budú archivované v zmysle Registratúrneho poriadku STU.

 

 

 

 

                                                                                               prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.
dekan fakulty