Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 06.11.2020 bola podpísaná zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu s názvom „Internacionálny Doktorandský Seminár (IDS) ako podpora rozvoja medzinárodných inštitucionálnych partnerstiev“ s akronymom IDS, schválenému v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika, Fondu malých projektov, ktorý je spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja.

Prioritná os: 3. Rozvoj miestnych iniciatív
Investičná priorita: 5. Podpora právnej a administratívnej spolupráce a spolupráce medzi občanmi a inštitúciami (11b)
Špecifický cieľ: 3.1 Zvýšenie kvalitatívnej úrovne cezhraničnej spolupráce miestnych a regionálnych aktérov
Kód výzvy: 5/FMP/11b
Číslo zmluvy: SK/FMP/11b/05/002-Z
Doba riešenia: 01/2021 - 12/2021
Rozpočet projektu: 21 884€
Logo projektu:

Partneri projektu:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave (Vedúci partner)


Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne
Fakulta managementu a ekonomiky (Hlavný cezhraničný partner)


V januári 2021 riešiteľský kolektív pod vedením zodpovedného riešiteľa prof. Ing. Miloša Čambála, CSc. zahájil riešenie projektu, ktorého hlavným cieľom je posilnenie cezhraničnej spolupráce zapojených inštitúcií prostredníctvom prepájania cezhraničných sietí, výmeny vedomostí študentov doktorandského štúdia a mladých nádejných výskumníkov a tiež prehlbovania kontaktov výskumných pracovníkov zúčastnených zahraničných inštitúcií. Výstupom bude zorganizovanie Internacionálneho doktorandského seminára (IDS) s cieľom podporiť transfer vedomostí medzi výskumnými inštitúciami a podnietiť záujem jednotlivcov využívať teoretické poznatky v efektívnom výskume, a tým zvýšiť atraktívnosť zapojených území. Vďaka účasti na IDS budú mať mladí výskumníci možnosť stretnúť sa so zahraničnými partnermi, vymeniť si cenné skúsenosti z výskumu, získať hodnotnú spätnú väzbu a nadviazať priaznivé partnerstvá do budúcna.