Prejsť na obsah
Dianie na MTF

V dňoch 3. - 5. 9. sa na MTF pod gesciou Ústavu aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky uskutočnilo stretnutie ústavov a katedier automatizácie, kybernetiky a informatiky českých a slovenských technických univerzít. Podujatie nesie názov Principia Cybernetica. Tradícia bola založená v roku 1978 a stretnutia sa konajú bez prerušenia, teda išlo o 42. ročník akcie. Z 22 oslovených pracovísk sa stretnutia zúčastnilo 17 ústavov a katedier. Pracoviská sa vzájomne informovali o svojom súčasnom stave, problémoch vo vzdelávaní, výskume, financovaní, o spolupráci s praxou a pod., rovnako ako  o trendoch a východiskách. Účastníci mali možnosť prezentovať aj výsledky svojho vedecko-výskumného pôsobenia. Príspevky budú publikované v osobitnom čísle časopisu vedeckých prác MTF. V rámci stretnutia prebiehali aj prednášky a workshopy partnerov podujatia Festo spol. s r.o. a Tempest a.s. Súčasťou stretnutia bol sprievodný program: účastníci si prezreli priestory a laboratóriá UIAM a UVPT, v spoločenskej časti stretnutia absolvovali prijatie na radnici zástupcami mesta, prehliadku sakrálnej Trnavy a spoločenský večer. Odozva bola veľmi priaznivá. Podujatie podporili svojou účasťou rektor STU prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. a dekan MTF STU prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.

Fotogaléria

Na podujatí bola vyhotovená fotodokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk).
V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.